RÅ 2009 not 63

Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling m.m.

Not 63. Överklagande av Y.N. av kammarrätts beslut att avslå ett yrkande om muntlig förhandling m.m. - I mål om särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. yrkade Y.N. i kammarrätten att erhålla biträde enligt rättshjälpslagen och att kammarrätten skulle hålla muntlig förhandling. Kammarrätten i Jönköping avslog genom beslut den 18 mars 2009 Y.N:s yrkanden. -Regeringsrätten (2009-04-28, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättshjälp. För att Regeringsrätten ska pröva ett överklagande i mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Muntlig förhandling. Enligt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen får talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet; dock får talan föras särskilt i vissa i lagrummet angivna fall. Beslut om muntlig förhandling har inte tagits med bland de beslut mot vilka talan får föras särskilt. Överklagandet av kammarrättens beslut i denna del ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt avser frågan om rättshjälp. Kammarrättens avgörande i denna del står därmed fast. - Regeringsrätten avvisar överklagandet såvitt avser frågan om muntlig förhandling. (fd II 209-04-27, Lidin)