RÅ 2009 not 65

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Försäkringskassan, i vars ärende kammarrätt beviljat resning, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut / Försäkringskassan, i vars ärende om livränta kammarrätt beviljat resning, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut

Not 65. Överklagande av Försäkringskassan i mål ang. resning. - Efter ansökan av B.T. beviljade Kammarrätten i Jönköping i beslut den 1 september 2006 resning i ett av försäkringskassan avgjort ärende om samordning av retroaktiv livränta och tidigare utbetald sjukpenning. - Försäkringskassan överklagade beslutet och yrkade att det skulle upphävas. -Regeringsrätten (2009-05-04, Wennerström, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den grundläggande frågan i målet är om Försäkringskassan har rätt att överklaga kammarrättens beslut, varigenom resning beviljats i ärende om livränta på grund av arbetsskada. - Regeringsrätten har i RÅ 2006 ref. 1 konstaterat att det finns varken någon lagregel eller någon sedvanerättslig princip som innebär att den förvaltningsmyndighet vars ärende en beviljad resning avser skulle ha klagorätt i fråga om kammarrätts resningsbeslut. - Försäkringskassans överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-04-21, Bohlin)