RÅ 2009 not 71

Rättsprövning enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut / Beslut att anta detaljplan för omvandling av telebyggnad till hyreshus m.m. (avslag)

Not 71. Ansökan av Gatugården ek. för. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (2005-02-08) antog detaljplan för Torslanda 75:1, ny användning av telestation vid Gånggriftgatan inom stadsdelen Torslanda. - Gatugården ek. för. m.fl. överklagade beslutet. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2005-10-12) avslog överklagandet. - Föreningen överklagade länsstyrelsens beslut och framhöll bl.a. att det inte förelåg förutsättningar för enkelt planförfarande. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, 2006-04-27) avslog överklagandet och angav följande skäl för sitt beslut: Regeringen prövar först invändningarna mot att enkelt planförfarande tillämpats. Av planhandlingarna framgår att detaljplanen endast omfattar en fastighet och att syftet med planen är att möjliggöra upprustning av den befintliga byggnaden, en f.d. telestation, och inreda denna med fyra bostadslägenheter samt att åstadkomma en tomt för ett enbostadshus på den västra delen av fastigheten. Regeringen finner att förslaget till detaljplan får anses förenligt med översiktsplanen. Förändringen av planen som sådan får enligt regeringens bedömning också anses vara av begränsad omfattning och sakna intresse för allmänheten. Tillämpningen av reglerna om enkelt planförfarande kan därför godtas. Regeringen finner inte heller att byggnadsnämnden kan anses ha överskridit sina befogenheter genom att anta detaljplanen. - Av planhandlingarna framgår att klagandena haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan denna antogs och att det av samrådsutlåtandet också framgår att de framfört erinringar mot planförslaget. Regeringen finner att det underlag som utarbetats under planarbetet är tillräckligt för bedömningen av konsekvenserna för de kringboende. Något behov av en särskild miljökonsekvensbeskrivning föreligger därför inte. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens planbeslut inte tillkommit i laga ordning. - Regeringen konstaterar att länsstyrelsen inte funnit skäl att pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap.plan- och bygglagen (1987:10) vilket innebär att länsstyrelsen funnit att exploateringen enligt detaljplanen går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa samt till behovet av skydd mot olyckshändelser. Regeringen finner inte att vad klagandena anfört utgör skäl att frångå länsstyrelsens ställningstagande vad gäller dessa frågor. Vad klagandena framfört om länsstyrelsens bedömningar eller om ärendets handläggning i övrigt hos länsstyrelsen utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att detaljplanen inte kan anses medföra sådana olägenheter för klagandena att planen av det skälet inte kan godtas. Vad klagandena anfört om att marken från allmän synpunkt skulle vara olämplig för bostadsändamål, om vald planutformning eller om trafik- och bullerförhållandena i området utgör inte skäl för att regeringen med anledning av deras överklagande ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller vad klagandena anfört i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet bör därför avslås. - Föreningen m.fl. ansökte om rättsprövning och yrkade att detaljplanen skulle upphävas. Sökandena anförde bl.a. följande. Frågan om detaljplanen har inte varit av begränsad betydelse. Frågorna om det är lämpligt att bygga bostäder på fastigheten, att bygga bostäder på en i drift varande telestation som betjänar ett stort närområde och som kan avge elektromagnetisk strålning samt att bygga invid en mycket trafikerad väg är av allmänt intresse. Det var mot denna bakgrund fel att tillämpa enkelt planförfarande och att låta byggnadsnämnden i stället för kommunfullmäktige anta planen. En miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats. Den teletekniska anläggningen på fastigheten torde vara att hänföra till miljöfarlig verksamhet. - Regeringsrätten (2009-05-14, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut ska tillämpas i detta mål. - Enligt 1 § i 1988 års lag ska Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och 234). - De av sökandena åberopade omständigheterna visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen skulle ha förekommit några fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på de sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (fd I 2009-04-02, Mattsson)