RÅ 2009 not 72

Förhandsbesked som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem / Förhandsbesked ang. inkomstskatt som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem

Not 72. Överklagande av B.K., N.J. m.fl. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - Av en ansökan om förhandsbesked framgick bl.a. följande. B.K. och N.J. avsåg att som ett led i ett generationsskifte överlåta andelar i fastigheter (lagertillgångar) till aktiebolag som ägdes av vissa närstående personer. I det enskilda fallet skulle ersättningen uppgå till högst 85 procent av delägarens andel av resp. fastighets taxeringsvärde samtidigt som ersättningen skulle överstiga motsvarande del av fastighetens skattemässiga värde. - Sökandena frågade bl.a. om överlåtelserna av fastighetsandelar var att betrakta som gåvor som inte medförde någon inkomstbeskattning av överlåtarna (fråga 1), om överlåtelserna kunde ske utan uttagsbeskattning (fråga 2), vilket skattemässigt anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag som mottagande bolag skulle få för fastigheterna (fråga 3) och vilken skattemässig karaktär fastigheterna skulle få hos bolagen (fråga 6). -Skatterättsnämnden (2008-03-20, André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked. - Frågorna 1 och 2. Överlåtelserna av andelar i aktuella fastigheter till aktiebolagen ifråga medför inte någon inkomstbeskattning av B.K. eller N.J. förutsatt att villkoren för underlåten uttagsbeskattning enligt 23 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfyllda. - Frågorna 3 och 6. Förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation i de avseenden som avses med frågorna. - Motivering. - I praxis har en överlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av lagerfastigheter till närståendes bolag mot ersättning som överstiger de skattemässiga värdena men understiger taxeringsvärdena betraktats som en gåva som inte föranleder några beskattningskonsekvenser för överlåtaren (RÅ 2004 ref. 42). Utgångspunkten för prövningen var att överlåtelsen uppfyllde förutsättningarna för att vara en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL. - Enligt nämndens mening kan de aktuella överlåtelserna bedömas i enlighet med de grunder som framgår av rättsfallet. Med hänsyn härtill och under förutsättning att villkoren för underprisöverlåtelse i 23 kap. IL föreligger ska överlåtelserna inte medföra någon inkomstbeskattning för B.K. eller N.J. (frågorna 1 och 2). Av rättsfallet och svaret på frågorna 1 och 2 följer att förvärvande bolag inträder i överlåtarens skattemässiga situation (frågorna 3 och 6). - B.K., N.J. m.fl. överklagade och yrkade att svaret på fråga 3 skulle ändras på så sätt att förvärvande bolag ansågs träda in i respektive överlåtares skattemässiga situation avseende anskaffningsvärde och avskrivningsunderlag, oavsett att anskaffningsvärdet på fastigheterna i bolagens räkenskaper togs upp till den av bolagen lämnade ersättningen. De anförde bl.a. följande. Enligt Skatterättsnämnden framgår det av RÅ 2004 ref. 42 och av att överlåtelserna av fastigheterna ska ses som gåvor att förvärvande bolag träder in i överlåtarens skattemässiga situation. Detta får tolkas så att fast skatterättslig praxis innebär att förvärvande bolag övertar såväl givarnas skattemässiga avskrivningsunderlag som anskaffningsvärden på fastigheterna. Om lagerfastigheter värderas i bolagens räkenskaper till ett belopp motsvarande ersättningen, aktualiseras dock enligt nämnden beskattning av bolagen med skillnaden mellan lämnad ersättning och övertagna skattemässiga värden. Dessa båda delar i Skatterättsnämndens beslut är oförenliga då nämnden synes mena att den skattemässiga kontinuitetsprincipen avseende anskaffningsvärde på lagerfastigheter endast gäller om det övertagna skattemässiga värdet på fastigheterna tas upp i bolagens räkenskaper. Är det bokförda anskaffningsvärdet högre än det skattemässiga värdet, ska bolagen beskattas för skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde på fastigheterna. Om Skatterättsnämndens slutsats är riktig, skulle detta omöjliggöra generationsskiftet. Nämndens beslut med angivna motivering är förenat med sådana särskilda rättsverkningar som innebär att beslutet gått dem emot och att det därmed är överklagbart. - Skatteverket bestred bifall till överklagandena. - Regeringsrätten (2009-05-14, Heckscher, Nord, Stävberg, Kindlund, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det gått honom emot. Skatterättsnämndens svar på fråga 3 innebär att förvärvande bolag träder in i respektive överlåtares skattemässiga situation. Svaret är följdenligt med hänsyn till svaret på fråga 1, som innebär att överlåtelserna av fastigheter från de fysiska personerna till de närståendes aktiebolag inkomstskattemässigt anses utgöra gåvor. Att klagandena önskat ett svar med annan innebörd framgår varken av formuleringen av frågan i ansökan om förhandsbesked eller av vad de i övrigt anfört i sin ansökan. Skatterättsnämndens beslut kan därför inte anses ha gått dem emot. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandena. (fd I 2009-04-29, Hammarström)