RÅ 2009 not 75

En inom överklagandefristen dagtecknad skrivelse skickades samma dag från advokatbyrå genom byråns ordinarie dagliga postbefordran till kammarrätten (avslag)

Not 75. Ansökan av Norsk Hydro Sverige AB om återställande av försutten tid i mål ang. skattetillägg vid inkomsttaxering. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 8 augusti 2007 dom i mål om skattetillägg vid inkomsttaxering 2004 avseende Norsk Hydro Sverige AB (bolaget). Bolaget fick del av domen den 13 augusti 2007. En skrivelse från bolaget benämnd komplettering till överklagande och ansökan om prövningstillstånd kom in till kammarrätten den 1 november 2007. Kammarrätten uppfattade skrivelsen som ett överklagande av kammarrättens dom och avvisade i beslut den 14 november 2007 överklagandet som för sent inkommet. - Bolaget ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom. Bolaget anförde bl.a. följande. Domen överklagades till Regeringsrätten i en den 24 september 2007 dagtecknad skrivelse som skickades från Wistrand Advokatbyrå KB samma dag genom byråns ordinarie dagliga postbefordran till Kammarrätten i Stockholm. Högsta domstolen godtog i NJA 2000 s. 75 ett av partens ombud dagtecknat överklagande som grund för att återställa den försuttna tiden. Omständigheterna är påfallande lika nu förevarande fall och Högsta domstolens avgörande bör anses ge vägledning i frågan. - Bolaget åberopade bl.a. ett utlåtande av kontorschefen vid advokatbyrån. -Regeringsrätten (2009-05-18, Sandström, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte framkommit att någon sådan omständighet föreligger (jfr RÅ 2003 ref. 82). Ansökningen ska därför avslås. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2009-04-21, Lundberg)