NJA 2000 s. 75

Fråga om återställande av försutten tid i ett fall där en överklagandeskrift inte kommit in till tingsrätten, trots att den enligt uppgift av en biträdande jurist på en advokatbyrå postats i god tid före klagotidens utgång.

HovR:n

(Jfr 1995 s 553 och 1997 s 20)

I mål angående fordran vid Stockholms TR mellan Berwik i Malmö AB (Berwik) och WASA Försäkring Kreditmarknad AB (WASA) framställde Berwik yrkande om editionsföreläggande. TR:n fann i beslut d 18 aug 1999 att editionsyrkandet skulle bifallas och förelade Neokapital AB att till TR:n inge vissa handlingar. Sedan WASA och Neokapital anmält missnöje med beslutet, bestämde TR:n att beslutet fick överklagas särskilt senast d 17 sept 1999. Beslutet vann laga kraft.

WASA och Neokapital ansökte i Svea HovR om återställande av försutten tid för överklagande av TR:ns beslut.

HovR:n (hovrättsråden Möller och Sundberg samt tf hovrättsassessorn Hellström, referent) anförde i beslut d 30 sept 1999: WASA och Neokapital har till stöd för sin ansökan uppgett i huvudsak följande. Sedan TR:n förordnat att beslutet fick överklagas särskilt senast d 17 sept 1999, upprättades ett överklagande som d 9 sept 1999 översändes till WASA och Neokapital för eventuella synpunkter. Eftersom inga synpunkter inkom undertecknades och avsändes överklagandet till TR:n d 13 sept 1999 genom sedvanlig postrutin på advokatbyrån. Avsändandet av överklagandet skedde efter samråd med och godkännande av ansvarige advokaten S.W.. I samband med avsändandet gjorde biträdande juristen M.B. sedvanlig anteckning om genomförd expediering genom texten "ok 13/9 brev till Tr" på kopia av överklagandet. Överklagandet postades med övrig utgående post samma dag. Någon reklamation av övrig post har inte mottagits. Vid kontakt med TR:n d 24 sept 1999 konstaterades att något överklagande inte inkommit till TR:n. Aktuellt postkontor har inte kunnat spåra försändelsen. WASA och Neokapital gör gällande att fel utom deras kontroll förekommit i posthanteringen beträffande försändelsen till TR:n och att de därför haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga beslutet.

WASA och Neokapital har till stöd för sin ansökan åberopat brevkopior och vissa anteckningar om expediering.

HovR:n gör följande bedömning.

Av 58 kap 11 § RB följer att en ansökan om återställande av försutten tid får bifallas om sökanden haft laga förfall. Den som påstår laga förfall har bevisbördan för de omständigheter som åberopas till grund för ansökningen. I praxis (NJA 1995 s 553 och 1997 s 20) har, när ett överklagande - som avsänts med post - försvunnit, en advokats uppgift om att överklagandet avsänts i god tid före överklagandetidens utgång tillsammans med viss stödbevisning godtagits som tillräcklig bevisning för laga förfall. Det skulle emellertid föra alltför långt att beträffande annan än advokat tillämpa den princip som kommit till uttryck i HD:s avgöranden. Det som åberopats i ansökningen utgör inte tillräckligt stöd för att WASA och Neokapital har haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga TR:ns beslut.

HovR:n avslår ansökningen om återställande av försutten tid.

HD

WASA och Neokapital (ombud advokaten S.W. och jur kand M.B.) överklagade och yrkade bifall till sin ansökan om återställande av försutten tid.

Berwik (ombud advokaten Elisabeth Rull) bestred ändring.

Målet föredrogs.

Föredraganden, RevSekr Söderberg, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande beslut: Skäl. Advokaten S.W., som tillsammans med jur kand M.B. är ombud för WASA och Neokapital, har anfört bland annat följande. WASA och Neokapital anmälde missnöje mot TR:ns beslut d 1 sept 1999. En överklagandeskrift upprättades härefter av M.B.. En kopia av överklagandet översändes d 9 sept till WASA och Neokapital för att inhämta synpunkter från huvudmännen. Eftersom inga synpunkter kom in till advokatbyrån undertecknades och avsändes överklagandet i två original till Stockholms TR d 13 sept 1999. Överklagandet var undertecknat av M.B. efter samråd med och godkännande av S.W.. Överklagandet avsändes genom sedvanlig postrutin på advokatbyrån och postades tillsammans med övrig utgående post samma dag. Någon reklamation av övrig post har inte mottagits av advokatbyrån.

Det förekommer att ärenden i viss utsträckning handläggs av biträdande jurister vid advokatbyrån. Uppgifterna utförs dock under överinseende av och med handledning av en ansvarig advokat. I samband med expediering av en skrift till utomstående går den ansvarige advokaten igenom skriften varefter en anteckning om genomförd expediering påförs på en kopia av handlingen. Anteckningen görs av den som undertecknar skriften. Den som har undertecknat handlingen ser även till att handlingen placeras i utgående postfack. Posten lämnas ovillkorligen för postbefordran samma dag av ansvarig personal. Att så har skett kontrolleras av den jurist som sist lämnar kontoret.

För att ett påstående om laga förfall skall godtas måste sökanden förebringa åtminstone någon utredning till stöd för de omständigheter som åberopas till grund för ansökningen. De uppgifter som S.W. har lämnat och som överensstämmer med de uppgifter som M.B. lämnade i HovR:n innebär att överklagandet postades i sådan tid att det skulle ha kommit in till TR:n innan överklagandetiden hade löpt ut. S.W. har företett en kopia av det av M.B. undertecknade överklagandet och kopior av de följebrev som dessförinnan hade översänts till WASA och Neokapital. Överklagandet är försett med anteckningen "ok 13/9 brev till Tr" och på följebreven har antecknats "ok 9/9". Skrifterna är daterade samma dag som de handskrivna anteckningarna utvisar. Vid sidan av den omständigheten att överklagandeskriften inte kommit TR:n tillhanda har det inte framkommit något som talar mot de uppgifter som S.W. och M.B. har lämnat. Med hänsyn till det anförda får uppgifterna godtas.

Vid angivna förhållanden får WASA och Neokapital anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga TR:ns beslut d 18 aug 1999.

Domslut

HD:s avgörande. HD återställer enligt 58 kap 11 § RB den försuttna tiden för överklagande av TR:ns beslut. Överklagandet skall inom tre veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till TR:n.

HD (JustR:n Magnusson, Lennander, Westlander och Lundius) fattade följande slutliga beslut: Skäl. Av utredningen framgår att Wasa och Neokapital genom ombudet M.B. i rätt tid anmält missnöje med TR:ns beslut d 18 aug 1999 samt att ett förslag till överklagande d 9 sept 1999 av M.B. sänts till huvudmännen för synpunkter med påpekande att överklagandetiden löpte ut d 17 sept 1999.

Någon överklagandeskrift har inte kommit in till TR:n. Till stöd för att överklagandeskriften i god tid före överklagandetidens utgång har postats till TR:n har åberopats en kopia av en d 13 sept 1999 daterad överklagandeskrift, som är undertecknad av M.B. och av honom försedd med anteckningen "ok 13/9 brev till Tr".

Vid sidan av den omständigheten att överklagandeskriften inte kommit TR:n till handa har det inte framkommit något som talar mot M.B:s uppgift om att överklagandeskriften postats d 13 sept 1999.

HD har i likartade fall godtagit uppgift av advokat om att överklagande postats i god tid före överklagandetidens utgång (se NJA 1995 s 553 och 1997 s 20). I förevarande fall är fråga om en biträdande jurist på advokatbyrå, men detta bör inte hindra en tillämpning av den princip som gäller beträffande advokat.

På grund av det anförda får Wasa och Neokapital anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga TR:ns beslut d 18 aug 1999.

Domslut

HD:s avgörande. Med ändring av HovR:ns beslut återställer HD enligt 58 kap 11 RB den försuttna tiden för att överklaga TR:ns beslut d 18 aug 1999. Överklagandet skall inom tre veckor från dagen för HD:s beslut ha inkommit till TR:n.

Referenten JustR Lars K Beckman var skiljaktig och anförde: Som HovR:n anfört skulle det föra alltför långt att beträffande annan än advokat tillämpa den princip som kommit till uttryck i NJA 1995 s 553 och 1997 s 20.

I HD har advokaten S.W. genom att underteckna överklagandet uttryckligen ställt sig bakom uttalandet att överklagandeskriften d 13 sept 1999 avsänts efter samråd med och godkännande av honom.

Även med beaktande härav kan det inte anses föreligga tillräckligt stöd för att Wasa och Neokapital haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga TR:ns beslut d 18 aug 1999. Deras överklagande av HovR:ns beslut skall alltså avslås.

HD:s beslut meddelades d 15 febr 2000 (mål nr Ö 4307/99).