RÅ 2009 not 81

Utländsk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och vars familj återflyttat hit ansågs obegränsat skattskyldig här (förhandsbesked)

Not 81 Överklagande av A.I. av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A.I., som är medborgare i Ryssland och bosatt där frågade i en ansökan om förhandsbesked om han med anledning av familjens återbosättning i Sverige får väsentlig anknytning hit och därmed blir obegränsat skattskyldig här (fråga 1). Han frågade också om svaret på fråga 1 blir annorlunda om hans hustru skulle stå som ensam ägare till familjens fastighet i Sverige (fråga 2). Om svaret på fråga 1 var jakande frågade han också om var han skulle anses ha hemvist vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (fråga 3). -Skatterättsnämnden (2008-06-30, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked. A.I. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att han får väsentlig anknytning hit vid familjens återbosättning i landet (fråga 1). Svaret förändras inte om A.I:s hustru står som ensam ägare till fastigheten (fråga 2). - Beslut. Fråga 3 avvisas. - Motivering. A.I. är rysk medborgare och bosatt i Ryssland. Han har sedan början av 1990-talet omväxlande varit bosatt där och i Sverige. Under åren 1991-1994 var han bosatt i Sverige. År 1997 gifte han sig med en svensk medborgare. Hon flyttade tillbaka till Sverige från Ryssland år 1998 i samband med att parets första barn föddes. Under åren 1998-2001 pendlade familjen mellan den gemensamma bostaden i Ryssland och bostaden i Sverige. År 2001 flyttade A.I. till Sverige. Han återvände till Ryssland år 2003 för att påbörja sin nuvarande anställning där. Familjen flyttade efter år 2004. Under år 2007 återvände familjen till Sverige och bosatte sig i en nyförvärvad permanentbostad. De två bostadsfastigheter i Sverige som makarna I. innehaft sedan tidigare såldes under åren 2006 och 2007. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Förhandsbeskedet. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) en rad anknytningsfaktorer beaktas, bl.a. om han har familj här och om han har fastighet här. - Med hänsyn vad som upplysts i ärendet finner Skatterättsnämnden att A.I. ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Den omständigheten att han överlåter sin andel av bostadsfastigheten till sin hustru föranleder ingen annan bedömning. Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt häri. -Beslutet. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning föreligger inte tillräckliga uppgifter i ärendet för att bedöma om A.I:s personliga och ekonomiska förbindelser är starkast med Sverige eller Ryssland. Något förhandsbesked bör därför inte lämnas vad gäller tillämpningen av skatteavtalet. - A.I. överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att han inte skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. I andra hand yrkade A.I. att han inte skulle anses ha hemvist i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland. Han anförde bl.a. följande. Under samtliga sina utlandsvistelser har han behållit minst en bostad i Ryssland som har stått till hans förfogande. Den nuvarande bostaden i Sverige som anskaffades i augusti 2007 har aldrig utgjort en permanentbostad för honom. Att hustrun och barnen är folkbokförda i Sverige sedan augusti 2007 bör inte leda till att han ska anses vara återbosatt i Sverige. Han är rysk medborgare och varaktigt bosatt i Ryssland där han har sammanlagt tre bostäder. Han är VD för ett stort företag med mer än 23 000 anställda. Han bedriver inte och har inte heller väsentligt inflytande över näringsverksamhet i Sverige. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2009-05-27, Hamberg, Fernlund, Knutsson, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i fråga om förhandsbeskedet. - Av 23 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor framgår att Skatterättsnämndens beslut om avvisande av ansökan inte får överklagas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten avvisar överklagandet till den del det avser frågor som omfattas av Skatterättsnämndens avvisningsbeslut. (fd II 2009-04-29, Saar Lundqvist)