RÅ 2009 not 82

Utländsk och svensk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och som avsåg att förvärva aktier i ett svenskt bemanningsföretag samt en fritidsbostad här ansågs inte obegränsat skattskyldig / Utländsk och svensk medborgare som tidigare varit bosatt i Sverige och som avsåg att förvärva aktier i ett bemanningsföretag samt en fritidsbostad här ansågs inte obegränsat skattskyldig (förhandsbesked)

Not 82 Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - S.S., som är såväl turkisk som svensk medborgare och tidigare var bosatt i Sverige men nu bosatt i Turkiet, frågade i en ansökan om förhandsbesked om han med anledning av förvärv av en minoritetspost aktier i ett bemanningsföretag i Sverige samt en fritidsbostad här skulle få väsentlig anknytning hit och därmed bli obegränsat skattskyldig här. -Skatterättsnämnden (2008-12-15, André, ordf., Svanberg, Hellenius, Påhlsson, Werkell): Förhandsbesked. S.S. ska inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige och är därmed inte obegränsat skattskyldig här på den grunden. - Motivering. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska, enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. S.S. är tillsammans med sin familj bosatt i Turkiet där han bedriver affärsverksamhet. Han utvandrade år 1996 från Sverige till Turkiet efter att ha bott här sedan år 1989. Han har både turkiskt och svenskt medborgarskap. På grund av att han är svensk medborgare och gift med barnens mor, som är turkisk medborgare, har barnen svenskt medborgarskap. - S.S. överväger att förvärva tio procent av aktier och röstetal i ett nystartat svenskt bemanningsföretag. Ägaren av övriga aktier i företaget är inte närstående till honom. Företagets verksamhet saknar samband med S.S:s affärsverksamhet i Turkiet. Han överväger också att ingå i bemanningsföretagets styrelse. I så fall kommer han att utföra endast sedvanligt styrelsearbete. Slutligen planerar han att för fritidsändamål anskaffa en bostadsrättslägenhet eller en villafastighet här, inrättad för åretruntbruk, där han och hans familj, i samband med semestrar, styrelsemöten och i övrigt, kommer att vistas cirka 60 dagar per år, dock inte mer än 80 dagar per år. - S.S. vill ha besked om han ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av de ovan angivna omständigheterna. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - S.S. flyttade från Sverige år 1996. Han har ingen annan anknytning hit än sitt svenska medborgarskap. Nu avser han emellertid att stärka sina band till Sverige i några avseenden. Det ska ske främst genom ett förvärv av tio procent av aktierna i ett bemanningsföretag i vilket företags styrelse han kan komma att ingå. Resterande aktier ska innehas av en annan fysisk person. Vidare ska han förvärva en bostad som enligt ansökan i allt väsentligt ska användas för fritidsändamål. - Aktieinnehavet i företaget, tillsammans med styrelseposten, är den enskilt viktigaste anknytningsfaktorn till Sverige. Därigenom får S.S. anses erhålla ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr RÅ 2004 not. 215). Ett förvärv av en bostad för fritidsändamål under angivna förhållanden är enligt praxis inte en anknytningsfaktor som i sig ger väsentlig anknytning till Sverige. - Skatterättsnämnden finner vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter att S.S. inte får väsentlig anknytning hit i den mening som avses i 3 kap. 3 § IL. Därvid har nämnden särskilt beaktat att han inte haft någon annan anknytning till Sverige än sitt svenska medborgarskap sedan han flyttade tillbaka till Turkiet. S.S. ska därmed inte anses obegränsat skattskyldig på grund av väsentlig anknytning hit. Ledamöterna Gäverth ochSjökvist var skiljaktiga och fann att S.S. skulle anses vara obegränsat skattskyldig här genom sitt ägarintresse och styrelseuppdrag i bolaget, medborgarskap samt innehavet av bostaden. -Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att S.S. skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket anförde bl.a. följande. Av praxis framgår att när det är frågan om en relativt begränsad ägarkrets anses ett innehav av tio procent av aktierna i ett svenskt fåmansbolag ge en betydande möjlighet att utöva inflytande över bolagets verksamhet (RÅ 1979 Aa 58 och RÅ 2004 not. 215). Innehavet i sig var i dessa fall tillräckligt för att ge en väsentlig anknytning till Sverige och oavsett om själva innehavet kombinerades med en styrelsepost. S.S., som är svensk medborgare, kommer att äga tio procent i ett svenskt fåmansbolag och ingå i dess styrelse. Vidare avser han att förvärva en åretruntbostad i Sverige. Mot bakgrund härav får S.S. väsentlig anknytning till Sverige och är därigenom obegränsat skattskyldig här. - S.S. bestred Skatteverkets yrkande och anförde bl.a. följande. Sedan tio år tillbaka har han inte haft någon annan anknytningsfaktor till Sverige än det svenska medborgarskapet. Efter utflyttningen från Sverige fick han däremot en anknytning till det andra landet, vilken är mycket starkare än anknytningen till Sverige. - Regeringsrätten (2009-05-27, Hamberg, Fernlund, Knutsson, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2009-04-29, Saar Lundqvist)