RÅ 2009 not 85

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning då den utflyttade skulle behålla ägande av 30 % av aktierna i ett cypriotiskt bolag som hade ett väsentligt inflytande i flera svenska bolag (förhandsbesked)

Not 85. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - M.B. flyttade till Schweiz under år 2008 sedan han beviljats äktenskapsskillnad och den förutvarande hustrun tillerkänts ensam vårdnad om den gemensamma dottern. I en ansökan om förhandsbesked frågade han om han efter utflyttningen skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige om han behöll sitt 30-procentiga innehav av aktier i ett cypriotiskt bolag som ägde innehav i flera svenska bolag. Om svaret på frågan var ja frågade han om svaret skulle påverkas av att det cypriotiska bolaget minskade sitt innehav av aktier i vissa svenska bolag till under tio procent (tilläggsfråga). -Skatterättsnämnden (2008-11-24, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell): Förhandsbesked.M.B. är efter utflyttningen till Schweiz obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit. Någon väsentlig anknytning kan inte längre anses föreligga om hans ekonomiska engagemang i näringsverksamhet i Sverige ändras i enlighet med tilläggsfrågan. - Motivering. Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. - M.B. flyttade i mars 2008 till Schweiz och han har inte kvar någon bostad i Sverige. Han har beviljats äktenskapsskillnad från sin hustru som tillerkänts ensam vårdnad om deras gemensamma dotter. - Den enda anknytningsfaktor av betydelse som enligt förutsättningarna numera föreligger är M.B:s indirekta innehav av aktier i svenska aktiebolag. Han innehar 30 procent av aktierna (här och i det följande avses både kapital och röstandel) i ett cypriotiskt holdingbolag, X Holdings Ltd, vars tillgångar till ca en tredjedel utgörs av aktier i åtta svenska bolag, såväl noterade som onoterade. De tre största innehaven är i A AB med 19 procent, B AB med 22,7 procent och C AB med tio procent av aktierna. Övriga aktier i det cypriotiska bolaget ägs av tre personer varav en äger 60 procent och de två andra 5 procent vardera. - Han äger dessutom via ett helägt nederländskt bolag, D BV, 7 procent av aktierna i E AB. - Enligt lämnade förutsättningar är inte vare sig delägare i de direkt eller indirekt ägda bolagen närstående till M.B. - M.B. vill få besvarat om han har väsentlig anknytning till Sverige genom sitt indirekta ägande i de svenska bolagen och därmed är obegränsat skattskyldig här. Han anser att så inte är fallet. Vid ett jakande svar vill han även ha besked huruvida anknytningen kvarstår om det cypriotiska bolaget minskar sina aktieinnehav till under tio procent i de tre bolag där innehavet nu uppgår till minst den procentsatsen. - Skatteverket anser att väsentlig anknytning föreligger men att den upphör om förutsättningarna ändras i enlighet med tilläggsfrågan. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Ägarförhållandena i det cypriotiska bolaget är sådana att M.B. genom sitt 30-procentiga innehav får anses ha ett väsentligt inflytande i detta bolag, oberoende av att en annan aktieägare ensam innehar en majoritet av aktierna i bolaget. Bolaget får i sin tur anses ha ett väsentligt inflytande i flera svenska bolag. Det inflytande som M.B., tillsammans med övriga delägare i det cypriotiska bolaget, kan utöva på de svenska bolagens verksamheter får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (jfr RÅ 2006 ref. 67). Han ska därför anses ha väsentlig anknytning till Sverige. - Om, i enlighet med vad M.B. uppger, det cypriotiska bolaget minskar sitt ägande i de aktuella svenska bolagen så att inget av innehaven uppgår till tio procent kommer han inte att ha ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Han har därmed inte längre väsentlig anknytning till Sverige. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - M.B. yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att han efter utflyttningen till Schweiz saknar väsentlig anknytning till Sverige. Om Regeringsrätten beslutade att fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked i huvudfrågan önskade han att rätten också fastställde förhandsbeskedet såvitt avser tilläggsfrågan. Han anförde bl.a. följande. Hans 30-procentiga innehav i det cypriotiska bolaget kan inte medföra att han har väsentligt inflytande i detta bolag. Särskild vikt ska fästas vid att han inte sitter med i bolagets styrelse, inte deltar i ledningen av företaget och att 60 procent av aktierna kontrolleras av en ägare. Därmed är förhållandena inte jämförbara med förhållandena i RÅ 2006 ref. 67. - Regeringsrätten (2009-05-27, Hamberg, Fernlund, Knutsson, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2009-04-29, Saar Lundqvist)