RÅ 2006:67

En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger aktierna i ett kapitalförvaltande bolag har ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av att detta bolag genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ansågs ha ett väsentligt inflytande över ett rörelsedrivande bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Skatterättsnämnden

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked avseende huruvida båda eller någon av dem skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter en utflyttning till Österrike anförde makarna F. bl.a. följande. L.F. och hans hustru M. bor för närvarande i Sverige och båda är svenska medborgare. De har inga minderåriga barn och har avslutat sina aktiva yrkeskarriärer. De har för avsikt att flytta till Österrike under år 2005 och kommer i samband härmed att förvärva eller hyra en bostad där. De avser inte att flytta tillbaka till Sverige. Efter utflyttningen kommer de inte att ha någon annan anknytning till Sverige än vad som anges i det följande. L.F. äger 25 procent av aktierna (röster och kapital) i X AB. Övriga aktier i bolaget ägs av tre andra fysiska personer (25 procent vardera) som inte är närstående till L.F. eller M.F. X AB äger samtliga aktier i XBV, ett bolag hemmahörande i Holland, samt aktier i Y AB vars B-aktie är noterad på Nordic Growth Market. X AB bedriver inte någon annan verksamhet. X AB äger aktier i Y AB motsvarande 8,11 procent av kapitalet och 33,43 procent av rösterna. X AB har bildat tre pensionsstiftelser som bl.a. investerat i aktier i Y AB. Pensionsstiftelse 1 äger aktier i Y AB motsvarande 4,56 procent av kapitalet och 2,64 procent av rösterna. Pensionsstiftelse 2 äger aktier i Y AB motsvarande 0,5 procent av kapitalet och 0,3 procent av rösterna. Pensionsstiftelse 3 äger aktier i Y AB motsvarande 0,5 procent av kapitalet och 0,3 procent av rösterna. L.F. är destinatär till Pensionsstiftelse 3, men har inget ekonomiskt intresse i de andra pensionsstiftelserna. L.F. är styrelseledamot i Pensionsstiftelse 3, men kommer innan flytten till Österrike att avgå ur styrelsen. L.F. ingår inte i styrelserna för Pensionsstiftelse 1 och 2. XBV bedriver inte någon annan verksamhet än att inneha aktier i Y AB. Bolaget äger aktier i Y AB motsvarande 7,09 procent av kapitalet och 4,10 procent av rösterna. L.F. äger 60 procent och M.F. 40 procent av aktierna i ett bolag i Luxemburg. Bolaget har två helägda svenska dotterbolag. Det ena av dessa äger aktier i Y AB motsvarande 0,3 procent av kapitalet och 0,2 procent av rösterna. Det bedrivs inte någon aktiv verksamhet i något av de tre bolagen, utan dessa ägnar sig enbart åt passiv kapitalförvaltning. Slutligen äger M.F. privat aktier i Y AB motsvarade mindre än 0,1 procent av såväl röster som kapital. L.F. är styrelseledamot i X AB tillsammans med övriga tre aktieägare i bolaget men kommer att avgå ur styrelsen. I övrigt är L.F. inte verksam i bolaget eller i XBV. Det finns inte något aktieägaravtal eller liknande som innebär att L.F. utövar större inflytande i bolagen än vad hans aktieinnehav ger rätt till. L.F. innehar inte någon styrelsepost i Y AB och är inte heller på annat sätt aktiv i detta bolag. Övriga tre aktieägare i X AB är styrelseledamöter i Y AB. Y AB planerar en företrädesemission under våren 2005, vars genomförande närmare beskrivs i ansökan om förhandsbesked. Makarna F. ställde följande frågor. 1) Med antagandet att någon nyemission i Y AB inte äger rum, anses båda eller någon av makarna F. ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, efter flytten till Österrike? 2) Med antagandet att nyemissionen i Y AB äger rum på sätt som beskrivits, anses båda eller någon av makarna F. ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL efter flytten till Österrike? 3) Ändras svaret på fråga 1 eller 2 för någon av makarna F. om L.F. inte avsäger sig sitt styrelseuppdrag i X AB?

Skatterättsnämnden (2005-10-13, André, ordförande, Wingren, Gäverth, Melbi, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl) yttrade: Förhandsbesked (avser samtliga frågor). - L.F. och M.F. skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Österrike. - Motivering. - Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § beaktas bl.a. om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här eller liknande förhållanden. - Av handlingarna framgår bl.a. följande. L.F. och M.F. avser att flytta till Österrike. Den enda anknytningsfaktor som enligt ansökan kommer att föreligga därefter - vid sidan av makarnas svenska medborgarskap - är inflytandet över Y AB, ett forsknings- och utvecklingsbolag inom vårdsektorn. Y AB:s B-aktie är noterad på Nordic Growth Market. - L.F. äger tillsammans med tre andra personer till lika delar aktierna i X AB, vars verksamhet består i att inneha aktier i Y AB, dels direkt, dels genom det helägda XBV. De fyra ägarna är styrelseledamöter i X AB och samtliga utom L.F. ingår även i styrelsen för Y AB. X AB:s direkta och indirekta innehav i Y AB uppgår till drygt 15 procent av aktierna och 37,5 procent av rösterna. Vidare äger tre pensionsstiftelser bildade av X AB Y AB-aktier motsvarande sammanlagt 5,5 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna. L.F. är destinatär och styrelseledamot i en av stiftelserna. Slutligen äger L.F. och M.F. genom bolag och M.F. privat sammantaget en mindre aktiepost i Y AB. En företrädesemission (nyemission) i Y AB övervägs i vilken XBV och eventuellt även X AB kommer att delta men inte övriga nämnda aktieägare. Om emissionen genomförs och endast XBV deltar kommer X AB:s direkta och indirekta aktieinnehav i Y AB att vara drygt 17 procent av kapitalet och knappt 31 procent av rösterna medan pensionsstiftelsernas andelar kommer att uppgå till sammantaget ungefär 3 procent av kapitalet och 2 procent av rösterna. Enligt ansökan kommer L.F. att frånträda sina styrelseposter innan han flyttar från Sverige. - Nämnden gör följande bedömning. - Av ägarförhållandena i X AB följer att L.F. får anses ha ett väsentligt inflytande över detta bolag oavsett om han ingår i bolagets styrelse eller ej. X AB har i sin tur genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ett väsentligt inflytande i Y AB, något som kommer att bestå även efter den planerade emissionen. Det inflytande som L.F. tillsammans med övriga delägare i X AB därmed kan utöva på Y AB:s verksamhet får anses ge honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Mot bakgrund av den ekonomiska gemenskap som gäller mellan makar får även M.F. anse ha ett motsvarande inflytande. - Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finner nämnden att L.F. och M.F. skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Österrike.

Regeringsrätten

Makarna F. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att de inte skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Österrike. De anförde bl.a. följande. L.F. har med sitt tjugofemprocentiga ägande i X AB ett väsentligt inflytande i detta bolag. X AB bedriver emellertid ingen annan verksamhet än att äga aktier i XBV och i det noterade Y AB. Väsentligt inflytande i X AB i sig kan således inte medföra att de anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Avgörande för anknytningen måste vara L.F:s indirekta inflytande i Y AB. Efter den genomförda företrädesemissionen äger X AB direkt och indirekt cirka 20 procent av kapitalet och cirka 33 procent av rösterna i Y AB. Hans indirekta ägande i Y AB kan rimligtvis inte beräknas på annat sätt än att han kontrollerar cirka 5 procent (25 procent x 20 procent) av kapitalet och cirka 8 procent (25 procent x 33 procent) av rösterna. Då ett tioprocentigt ägande i ett börsnoterat bolag enligt praxis (RÅ 2002 not. 150) inte är tillräckligt för att ägaren skall anses ha väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige, kan han inte anses ha sådant inflytande. De fyra delägarna i X AB är inte närstående. L.F. är heller inte styrelseledamot i X AB. Därmed kan man inte lägga samman dessa delägares innehav när man beräknar det inflytande en enskild delägare i X AB har i Y AB. Det är inte rimligt att han anses få ett betydligt större inflytande i Y AB enbart därför att han äger aktierna indirekt via X AB. Förhandsbeskedet innebär att likvärdiga situationer behandlas olika vid beskattningen.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet och ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. Verket anförde bl.a. följande. L.F:s sätt att beräkna indirekt ägande i Y AB ger inte en korrekt bild av inflytandet i det bolaget. När man skall avgöra om han har ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige går det inte att säga att han indirekt äger 5 procent av kapitalet och 8 procent av rösterna i Y AB. Den ägarstruktur som finns i företagen ger ett betydligt större inflytande än så, vilket också Skatterättsnämnden kommit fram till.

Regeringsrätten (2006-10-11, Eliason, Stävberg, Kindlund, Lundin, Fernlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2006-09-06, föredragande Hedberg, målnummer 6303-05