RÅ 2009 not 9

Skattskyldighet för inkomst av anställning ombord på utländskt fartyg (avslag) / Skattskyldighet för inkomst av anställning ombord på utländskt fartyg (resningsärende, avslag)

Not 9. Ansökan av G.R. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1995-1998. - G.R. var under åren 1994-1997 bosatt i Sverige och anställd som sjöman på ett franskt fartyg. I mål om inkomsttaxering 1995 och 1996 (eftertaxering) samt 1997 och 1998 fann Länsrätten i Göteborgs län i dom den 20 oktober 1999 att inkomsterna från Frankrike i hans anställning som sjöman skulle tas upp till beskattning i Sverige. G.R. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 15 december 2000 instämde i länsrättens bedömning. Sedan G.R. överklagat kammarrättens dom meddelade Regeringsrätten prövningstillstånd i målen. I dom den 14 juni 2004 avslog Regeringsrätten ett yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen samt avslog överklagandena. - G.R. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrättens dom skulle prövas på nytt. Han anförde bl.a. följande. Genom SFS 2005:898 har en ändring gjorts i 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tidigare 54 § första stycket f och punkt 3 andra stycket av anvisningarna till 54 § kommunalskattelagen (1928:370), KL. Om ändringen av 3 kap. 12 § IL gällt vid hans taxeringar hade hans inkomster från den franska arbetsgivaren inte beskattats i Sverige. I förarbetena till lagändringen (prop. 2005/06:21) beskrivs bakgrunden till ändringarna med angivande av en skrivelse från EU-kommissionen. Nämnda ärende är hans ärende där han anmält de svenska reglerna. När regler anpassas till EU-rätten ska sådan anpassning tillämpas retroaktivt från Sveriges anslutning till EU. -Regeringsrätten (2009-02-09, Eliason, Wennerström, Ståhl):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt 54 § första stycket f KL jämfört med andra stycket i anvisningspunkt 3 till 54 § KL kunde skattskyldig frikallas från skattskyldighet för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån från anställning ombord på utländskt fartyg under förutsättning bl.a. att arbetsgivaren var en inländsk juridisk person och anställningen utövats ombord på ett fartyg som huvudsakligen gick i sådan oceanfart som avsågs i 1 kap. 7 § 8 fartygssäkerhetsförordningen (1998:594). Nu aktuella bestämmelser i KL kom vid inkomstskattelagens tillkomst att i sak motsvaras av bestämmelserna i 3 kap. 12 § IL. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2006 (SFS 2005:898) utvidgades tillämpningsområdet för bestämmelsen till att omfatta inkomster vid anställning hos alla arbetsgivare som hörde hemma i en stat inom Europiska ekonomiska samarbetsområdet. I övrigt lämnades bestämmelsen oförändrad. - Regeringsrätten kom i sin dom den 14 juni 2004 bl.a. fram till att G.R. inte kunde frikallas från skattskyldighet för sina inkomster från sin franske arbetsgivare eftersom hans anställning inte avsåg anställning på fartyg som huvudsakligen gick i oceanfart. Att fartyget inte gick i oceanfart var något som vitsordats av G.R. Det föreligger inga skäl för Regeringsrätten att nu, efter den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2006, göra en annan bedömning avseende oceanfartsvillkoret. Med hänsyn härtill och då vad G.R. anfört inte heller i övrigt innebär att det föreligger något sådant särskilt förhållande som utgör grund för resning ska ansökningen om resning avslås. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd I 2009-01-27, Bolund Thornell)