RÅ 2009:6

Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.

Länsrätten i Stockholms län

Enligt omprövningsbeslut den 3 juli 2003 vägrade skattemyndigheten (numera Skatteverket), såvitt här är ifråga, Telefonaktiebolaget L M Ericsson (bolaget) avdrag för ingående mervärdesskatt för avgifter till Värdepapperscentralen AB (VPC) med sammanlagt 462 891 kr. Avgifterna avsåg betalning till VPC för bl.a. registerhållning, utdrag ur register, meddelanden, analystjänster och ägaromregistreringar. Vidare påfördes skattetillägg med anledning av nedsättningen av den ingående mervärdesskatten.

Bolaget överklagade beslutet hos länsrätten och yrkade att avdraget för den ingående mervärdesskatten skulle medges samt att det påförda skattetillägget skulle undanröjas, alternativt nedsättas i sin helhet.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet.

Länsrätten i Stockholms län (2004-10-12, ordförande Andersson) avslog överklagandet och anförde därvid bl.a. följande. Enligt 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. - Skatterättsnämnden har i ett av Regeringsrätten fastställt förhandsbesked behandlat frågan om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till bl.a. avgifter till Stockholms fondbörs och VPC (RÅ 2001 not. 70). Avgifterna till VPC avsåg den löpande hanteringen av sökandebolagets aktiebok med uppgraderingar av nya aktieägare och genomförda utdelningar. Skatterättsnämnden uttalade i förhandsbeskedet att förvärv för att tillföra ett bolag aktiekapital eller för att notera ett bolags aktier på börs inte kan anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet sådan den kommer till uttryck i skattepliktiga omsättningar att ingående skatt som belöper på förvärven är avdragsgill. Sådana förvärv fick enligt nämndens mening anses gjorda utom ramen för av ett bolag bedriven verksamhet som omfattas av mervärdesskattesystemet. Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt bedömdes därför av Skatterättsnämnden inte föreligga. - Det av Regeringsrätten fastställda förhandsbeskedet får fortfarande anses utgöra gällande rättspraxis när det gäller avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som belöper på avgifter till VPC. Det finns inte skäl för länsrätten att i detta fall gå ifrån Regeringsrättens praxis. Bolagets överklagande skall således avslås.

Bolaget fullföljde sin talan hos kammarrätten.

Skatteverket bestred bifall till bolagets överklagande.

Kammarrätten i Stockholm (2007-05-15, Schött, Jonson, referent, Lindeblad) avslog överklagandet och yttrade därvid bl.a. följande. Av Regeringsrättens praxis i frågan får anses följa att avdrag kan medges för ingående mervärdesskatt på kostnader som rör kapitalanskaffning för bolagets verksamhet (konvertibla skuldebrev, nyemission och registrering vid fondbörs). Se RÅ 2001 not. 70, RÅ 2004 ref. 60 och RÅ 2006 ref. 19 I. Regeringsrätten har dock inte gjort några särskilda uttalanden beträffande VPC-avgifter som skulle kunna ge stöd för att avdrag kan medges för ingående mervärdesskatt som belöper på andra VPC-avgifter än sådana som är direkt föranledda av en nyemission eller börsintroduktion. - Beträffande bolagets avgifter till VPC om 462 891 kr som nu skall bedömas, har inget annat framkommit än att de avser den löpande hanteringen avseende bl. a. registerhållning, utdrag ur register, meddelanden, analystjänster och ägaromregistreringar. Något samband med kostnader för kapitalanskaffning för verksamheten såsom för konvertibla skuldebrev, nyemission och registrering vid fondbörs kan enligt kammarrättens bedömning inte anses föreligga. Bolaget har därför inte rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatt som belöper på 462 891 kr avseende VPC-avgifter. Bolagets överklagande skall därför avslås.

Regeringsrätten

Bolaget överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten och yrkade att avdrag skulle medges för ingående mervärdesskatt med ytterligare 462 891 kr samt att påfört skattetillägg skulle efterges, alternativt undanröjas i sin helhet. Bolaget anförde bl.a. följande. Kammarrätten har vägrat bolaget avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till avgifter till VPC. Kammarrätten stöder sitt domslut i huvudsak på utgången i RÅ 2001 not. 70. Rättspraxis har dock svängt vad gäller mervärdesskatt som hänför sig till närbesläktade typer av kostnader. Det framstår därför som ologiskt om inte även mervärdesskatt hänförlig till avgifter till VPC skulle vara avdragsgill för ett företag som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. Enligt bolagets mening föreligger det inte någon principiell skillnad mellan mervärdesskatt hänförlig till VPC avgifter och mervärdesskatt hänförlig till registrering på fondbörs och börsavgift. Även mervärdesskatt som belöper på VPC-avgifter måste därför anses hänförlig till sådana allmänna omkostnader som har ett direkt och omedelbart samband med hela den verksamhet som bolaget bedriver.

Skatteverket medgav bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. När det gäller ett aktiebolags utgifter till VPC kan motsvarande omsättning hos VPC antingen vara skattepliktig eller undantagen från skatteplikt därför att den avser en sådan bank- och finansieringstjänst som avses i 3 kap. 9 § ML. Vid prövning av frågan om avdragsrätt måste därför förutsättas att motsvarande omsättningar är skattepliktiga för VPC, vilket bör vara fallet med de i målet avsedda administrativa tjänsterna. Skatteverket anser att sådana kostnader för administration av aktierna som avses i målet bör betraktas som allmänna omkostnader och att rätt till avdrag bör föreligga i den mån verksamheten medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Detta bör vara förenligt med det synsätt som i praxis utvecklats gällande avdragsrätt för ingående skatt vid anskaffning av kapital för en verksamhet genom nyemission och underlättandet av handel i aktien genom börsintroduktion.

Regeringsrätten (2009-02-10, Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund, Ståhl) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets överklagande avser tjänster som har förvärvats från VPC och rör såvitt framgår av handlingarna bl.a. registerhållning, utdrag ur register, meddelanden, analystjänster och ägaromregistreringar. Frågan i målet är om bolaget har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till avgifter för tjänsterna.

Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. Nämnda bestämmelse ska tolkas mot bakgrund av artikel 17.2 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Av artikeln framgår bl.a. att en skattskyldig person har rätt att från den mervärdesskatt han är skyldig att betala dra av mervärdesskatt som avser varor och tjänster som tillhandahållits honom, i den mån varorna och tjänsterna används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner. Motsvarande bestämmelse finns numera i artikel 168 i direktiv 2006/112/EG.

I RÅ 2006 ref. 19 I har Regeringsrätten, med hänvisning bl.a. till EG domstolens domar i målen C-465/03 Kretztechnik och C-16/00 Cibo, funnit att ett skattskyldigt bolag har rätt till avdrag för mervärdesskatten på avgifter som erlagts till Stockholms fondbörs för notering av bolagets aktier. Regeringsrätten uttalade att ett av syftena med börsnoteringen var att underlätta bolagets kapitalanskaffning och att börsnoteringen även i övrigt fick anses vara av väsentlig betydelse för bolagets verksamhet. Börsavgifterna ansågs därför utgöra sådana allmänna omkostnader som utgör komponenter i priset på de skattepliktiga varor och tjänster som bolaget tillhandahöll.

Motsvarande överväganden gör sig gällande även för de tjänster som bolaget i det nu aktuella målet förvärvat från VPC. Bolaget har därför rätt att dra av den ingående mervärdesskatt som belöper på avgifterna för dessa tjänster. Vid denna utgång ska det påförda skattetillägget undanröjas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och förklarar, med ändring av underinstansernas avgöranden, att bolaget har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnader för avgifter till VPC med ytterligare 462 891 kr för redovisningsperioden december 2002.

Regeringsrätten undanröjer det påförda skattetillägget.

Föredraget 2008-11-26, föredragande Norling, målnummer 4666-07