RÅ 2001 not 70

Mervärdesskatt (rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs och avgift till Värdepapperscentralen VPC AB) / Rätt till avdrag ansågs inte föreligga för ingående skatt hänförlig till avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs och avgift till Värdepapperscentralen VPC AB (förhandsbesked)

Not 70. Överklagande av Dahl International AB (DIAB) av förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - DIAB är moderbolag i en koncern som bedriver verksamhet rörande VVS- och VA-produkter samt rörprodukter för industrin. Under 1996 bedrev DIAB dels verksamhet i form av försäljning av reningsanläggningar, dels verksamhet i form av tillhandahållande av koncerngemensamma tjänster till dotterbolagen. Samma år genomförde DIAB en nyemission i samband med att bolagets aktier inregistrerades på Stockholms fondbörs. I samband med registreringen erlade bolaget en särskild registreringsavgift. Registreringen innebar att DIAB också hade att erlägga en årsavgift till Stockholms fondbörs. Vidare erlade bolaget avgifter till Värdepapperscentralen VPC AB (VCP). - Skattemyndigheten i Stockholms län beslutade i omprövningsbeslut 1998-12-17 bl.a. att inte medge DIAB avdrag för ingående mervärdesskatt avseende redovisningsperioden december 1996 med sammanlagt 208 807 kr. Av den ingående skatten hänförde sig 150 000 kr till ansökningsavgift för inregistrering vid Stockholms fondbörs, 30 000 kr till fondbörsavgift och 28 807 kr till avgifter till VPC. - Riksskatteverket (RSV) ansökte med anledning av skattemyndighetens beslut om förhandsbesked och frågade om avdragsrätt förelåg för ingående skatt hänförlig till de förvärv, som avses i beslutet. Verket ansåg sammanfattningsvis att avdragsrätt inte förelåg eftersom avgifterna hade samband med bolagets eget kapital och att den ingående skatten inte var hänförlig till sådana förvärv som använts eller förbrukats i sådan bolagets verksamhet eller del därav som medför skattskyldighet. - DIAB ansåg att avdragsrätt förelåg och anförde bl.a. följande. Att vara registrerad på fondbörsen innebär att bolagets internfinansiering av den bedrivna mervärdesskattepliktiga verksamheten genom en nyemission har större förutsättningar att lyckas och att ett börsbolag tillerkänns en högre grad av seriositet vilket underlättar bolagets mervärdesskattepliktiga verksamhet. Reklamvärdet av noteringen skall inte heller underskattas. Avgifter till VPC, som avser den löpande hanteringen av bolagets aktiebok med uppgraderingar av nya aktieägare och genomförda utdelningar, kan ha anknytning till en beslutad nyemission och den ingående skatten hänförlig till avgiften bör vara avdragsgill som skatt på en nyemissionskostnad som enligt bl.a. en av RSV uttryckt uppfattning är avdragsgill. -Skatterättsnämnden (1999-11-16, Wingren, Ohlsson, Rabe, Sjöberg): Förhandsbesked. - Dahl International AB (DIAB) är inte berättigat till avdrag för ingående skatt som är hänförlig till de förvärv som avses med RSV:s frågor. - Motivering. - Enligt huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Med "verksamhet som medför skattskyldighet" förstås enligt 1 kap. 7 § andra stycket ML sådan verksamhet i vilken omsättning av varor eller tjänster medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket § ML. Enligt sistnämnda bestämmelse, jämfört med samma kapitels 1 § första stycke 1, avser, med vissa här ej aktuella undantag, skattskyldigheten sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. Skattskyldigheten i materiellt hänseende avser enbart varje sådan omsättning och inte - såsom i formellt hänseende t.ex. vid registrering av skattskyldig - verksamhet i stort när skattepliktig omsättning förekommer i en verksamhet. - Av huvudregeln framgår således att avdragsrätten begränsas till ingående skatt på förvärv i en verksamhet som medför skattskyldighet, dvs. i enlighet med det ovan sagda för skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster inom ramen för en yrkesmässig verksamhet. - I förarbetena till ML uttalas beträffande den aktuella bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket bl.a. följande. Den föreslagna 3 § ger avdragsrätt endast för sådan ingående skatt som hänför sig till förvärv eller sådan införsel av varor eller tjänster i den verksamhet som medför skattskyldighet. En vara eller tjänst är att anse som förvärvad eller införd i en sådan verksamhet endast i den mån varan eller tjänsten skall användas eller förbrukas i verksamheten (prop. 1993/94:200 s. 209). - Innebörden av huvudregeln för avdragsrätt i 8 kap. 3 § ML skall tolkas mot bakgrund av i första hand artikel 17 punkt 2 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) enligt vilken avdragsrätten i princip begränsas till mervärdesskatt på varor och tjänster i och för skattepliktiga transaktioner. För att rätt till avdrag skall anses föreligga enligt direktivet förutsätts att varorna och tjänsterna skall ha en direkt och omedelbar anknytning till skattepliktiga transaktioner och att endast den ingående skatt som bärs direkt av de olika kostnadskomponenterna i en skattepliktig transaktion får dras av (jfr bl.a. punkterna 19, 21 och 25 i EG-domstolens dom i mål C-/94 BLP Group plc mot Commissioners of Customs and Excise). - Av den lämnade redogörelsen för ML:s och det sjätte direktivets grundläggande bestämmelser om avdragsrätt framgår att en förutsättning för att avdrag för ingående skatt skall medges är att skatten kan anses hänförlig till en av den skattskyldige bedriven verksamhet bestående av mervärdesskattepliktiga transaktioner. Vid inkomstbeskattningen har i praxis inte ansetts följa av enbart allmänna skatterättsliga principer att kostnader som uppkommer för att tillföra ett bolag aktiekapital eller för att notera ett bolags aktier på börs kan hänföras till den av bolaget bedrivna verksamheten (jfr RÅ 1917 Fi. 64 och RÅ 1992 ref. 55 II). I mervärdesskattehänseende kan inte heller förvärv för sådan anskaffning av kapital eller notering på börs anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med ett bolags verksamhet sådan denna kommer till uttryck i skattepliktiga omsättningar att ingående skatt som belöper på förvärven är avdragsgill. I stället får enligt nämndens mening sådana förvärv anses gjorda utom ramen för den av bolaget bedrivna verksamhet som fattas av mervärdesskattesystemet. - Mot bakgrund av det anförda finner nämnden att bolaget inte har rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till den i anknytning till nyemissionen betalade registreringsavgiften och årliga avgiften till Stockholms fondbörs eller den ingående skatt som hänför sig till avgifterna till VPC. - Ledamöterna Edlund och Peterson var skiljaktiga och anförde följande. I sin verksamhet tillhandahåller DIAB skattepliktiga varor och tjänster. Tjänster som avser transaktioner som syftar till att anskaffa kapital för en skattepliktig verksamhets bedrivande måste enligt vår mening anses ha ett sådant samband med den bedrivna verksamheten att tjänsterna skall anses förvärvade i denna. Rätt till avdrag föreligger därför för den mervärdesskatt som är hänförlig till detta slag av tjänster. DIAB:s åtgärd att låta registrera aktierna på Stockholms fondbörs får enligt vår mening i enlighet med det anförda anses ha ett sådant samband med bolagets ekonomiska verksamhet att rätt till avdrag föreligger för den mervärdesskatt som hänför sig till nämnda avgifter. Skäl saknas att göra en annan bedömning vad avser den mervärdesskatt som hänför sig till aktuella avgifter till VPC. - DIAB överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, förklarade att bolaget var berättigat till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till avgift för inregistrering av aktier på Stockholms fondbörs, årsavgift till Stockholms fondbörs samt avgift till Värdepapperscentralen VPC AB. - RSV hemställde att förhandsbeskedet skulle fastställas och anförde bl. a. att bolaget inte på objektiva grunder har kunnat påvisa att de ifrågavarande kostnaderna var en del av kostnadskomponenterna för de skattepliktiga transaktionerna (jfr EG-domstolens dom den 8 juni 2000 i mål C-98/98, Midland Bank). - Regeringsrätten (2001-05-16, Baekkevold, Nordborg, Schäder, Ersson)gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2001-04-04, Kristiansson)

*REGI

*INST