RÅ 2009:99

Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.

Länsrätten i Norrbottens län

Handelsanställdas arbetslöshetskassa avslog L.J:s ansökan om inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från den 23 januari 2004. L.J. överklagade beslutet hos länsrätten och anförde bl.a. följande. Hon har avslutat en utbildning i Australien och den uppfyller kraven på heltidsstudier enligt Centrala studiestödsnämnden. Hon var över 25 år när utbildningen avslutades. Studietiden bör därför enligt 16 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, vara överhoppningsbar.

Domskäl

Länsrätten i Norrbottens län (2005-02-07, ordförande Kvennberg) yttrade: Enligt 12 § ALF har sökande rätt till ersättning vid arbetslöshet om denne under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i viss i lagen angiven omfattning. - I 16 § 2 ALF stadgas att när ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då den sökande varit hindrad att arbeta på grund av avslutad heltidsutbildning som den sökande har avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst 5 månader. - Fråga i målet är om den tid som L.J., född 1978, studerat i Australien kan anses som överhoppningsbar tid. - I målet är ostridigt att studierna bedrivits på heltid och att de är avslutade. Föreskriften i 16 § 2 ALF anger inte något om var utbildningen skall ha ägt rum för att utbildningstiden skall vara överhoppningsbar. Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter (AMSFS 1997:13) om arbetslöshetsförsäkring anger numera inte heller någonting om detta. Den tid som L.J. bedrivit studier i Australien skall, enligt länsrättens bedömning, vara överhoppningsbar. Arbetslöshetskassans beslut skall därför upphävas. - Länsrätten bifaller L.J:s överklagande och visar målet åter till Handelsanställdas arbetslöshetskassa för fortsatt handläggning.

Handelsanställdas arbetslöshetskassa yrkade i överklagande att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa kassans beslut.

L.J. bestred ändring av länsrättens dom.

Kammarrätten i Sundsvall (2006-03-06, Larsson, Mobacke, referent, Branting samt nämndemännen Edin och Haagensen-Olsson) yttrade: Vad parterna anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte kammarrätten till annan bedömning än den länsrätten gjort. Överklagandet kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens och länsrättens domar samt fastställa Handelsanställdas arbetslöshetskassas beslut. IAF anförde bl.a. följande. Å ena sidan föreskrivs inte i 16 § första stycket 2 ALF att en sökande måste ha bedrivit studier i Sverige för att studietiden ska vara överhoppningsbar. Det föreskrivs inte heller att annan sådan tid som har utgjort hinder för arbete och som är överhoppningsbar enligt 16 och 17 §§ ALF måste ha fullgjorts i Sverige. Å andra sidan är arbetslöshetsförsäkringen en utpräglat nationell lagstiftning som endast tar sikte på svenska förhållanden. Av 3 § ALF följer att endast arbete utfört i Sverige får tillgodoräknas för uppfyllande av de villkor som gäller för rätt till ersättning, om inte något annat följer av en internationell överenskommelse. Det finns därför inte anledning att anta att något annat skulle ha varit avsikten när det gäller möjligheten att hoppa över tid i utbildning vid fastställande av ramtiden. Sverige har inte ingått någon överenskommelse med Australien om rätt till arbetslöshetsersättning. L.J:s studietid i Australien är därför inte överhoppningsbar och hon uppfyller således inte något arbetsvillkor inom en ramtid av tolv månader omedelbart före anmälan om arbetslöshet.

L.J. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det saknas skäl att tolka ALF på annat sätt än att det går att studera även i länder utanför EU och tillgodoräkna sig studietiden som överhoppningsbar. I vart fall bör det gälla när studierna medför rätt till studiemedel.

Regeringsrätten (2009-12-30, Sandström, Eliason, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § ALF har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt lagen rätt till ersättning om inte något annat följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller av en överenskommelse som regeringen har träffat med en annan stat.

Av 4 § ALF framgår att arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. För att någon ska få ersättning från inkomstbortfallsförsäkringen krävs enligt 7 § att arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ är uppfyllt. Det innebär att sökanden under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde ska ha haft förvärvsarbete i viss omfattning.

När ramtiden bestäms räknas inte tid då sökanden fått föräldrapenningförmåner eller varit hindrad att arbeta på grund av bl.a. sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, vård av barn eller utlandsvistelse till följd av att sökanden följt med sin make vid dennes arbete i utlandet, allt under omständigheter som närmare anges i 16 och 17 §§ ALF. Sådan tid betecknas som överhoppningsbar. Av 16 § första stycket 2 framgår att tid då sökanden varit hindrad att arbeta på grund av heltidsutbildning är överhoppningsbar under vissa förutsättningar.

Frågan i målet är om L.J:s studietid i Australien är överhoppningsbar.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Bestämmelsen i 16 § första stycket 2 ALF innehåller inget krav på att studierna ska ha bedrivits i Sverige för att studietiden ska vara överhoppningsbar. Inte heller kan bestämmelsen i 3 § om att ersättningsvillkoren ska uppfyllas i Sverige rimligen ha avsetts vara tillämplig på alla de förhållanden som enligt 16 och 17 §§ ska beaktas när ramtiden för arbetsvillkoret bestäms. Mot den bakgrunden och eftersom det är ostridigt i målet att L.J:s studier i Australien uppfyller övriga krav för att studietiden ska vara överhoppningsbar ska överklagandet avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2009-11-11, föredragande Jonsson, målnummer 3082-06