RÅ 2010 not 101

Fråga vid fastställande av återbetalningsskyldighet om storleken av dagpenning för försäkrad som uppburit allmän ålderspension

Not 101. Överklagande av L.K. ang. återbetalning av arbetslöshetsersättning. - Sifs Arbetslöshetskassa beslutade bl.a. att L.K. skulle återbetala 181 800 kr avseende ersättning under perioden 2003-11-03 - 2004-11-05. Beslutet fattades med stöd av 27 och 68 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och mot bakgrund av att L.K. gjort förtida uttag av allmän ålderspension. - L.K. överklagade beslutet men Länsrätten i Stockholms län (2006-05-31, ordf. Johansson) avslog överklagandet. Enligt länsrätten hade L.K. underlåtit att fullgöra sin upplysningsskyldighet. För det fall kassan känt till samtliga förhållanden skulle enligt länsrätten någon arbetslöshetsersättning inte ha utgått till L.K. då den framräknade dagpenningen uppgick till 6 kr och ersättning under 10 kr inte betalas ut. Det var därför det av kassan framräknade beloppet om 181 800 kr som hade utgått felaktigt till henne. - L.K. överklagade men Kammarrätten i Stockholm (2006-10-31, Jansson, Linnander, Hedlund) avslog överklagandet i den aktuella delen. - L.K. yrkade hos Regeringsrätten att beslutet om återbetalningsskyldighet skulle upphävas och i andra hand att kravet på återbetalning helt eller delvis skulle efterges. Enligt L.K. omfattades inte uppgifterna om det förtida pensionsuttaget av de uppgifter som arbetslöshetskassan krävde och om så ändå skulle vara fallet förnekade hon att hon insett eller skäligen bort inse att uttaget skulle kunna vara en sådan ersättning som hon borde ha uppgett. En återbetalning av det aktuella slaget skulle innebära en stor belastning för henne. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) bestred bifall till överklagandet. IAF anförde bl.a. att L.K:s dagsförtjänst var 1 018,22 kr och att dagpenningen inte borde ha bestämts till det av kassan angivna beloppet 357 kr utan till 65 procent av dagsförtjänsten eller 662 kr och vidare att ett korrekt återkravsbelopp torde uppgå till drygt hälften av det fastställda återkravsbeloppet. - Regeringsrätten (2010-11-02, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Av 68 § första stycket ALF framgår att, om någon har orsakat att ersättning lämnats med för högt belopp, så ska han eller hon betala tillbaka det som har betalats ut för mycket. Enligt den i målet aktuella lydelsen av paragrafen gäller detta dock inte om det i det särskilda fallet finns anledning att helt eller delvis befria från återbetalningsskyldighet. Enligt 27 § ALF ska till sökande som har tillerkänts allmän ålderspension dagpenning lämnas med 65 procent av dagsförtjänsten. - Såsom underinstanserna har funnit har L.K. genom att inte uppge att hon tillerkänts allmän ålderspension orsakat att arbetslöshetsersättning lämnats med för högt belopp. Det belopp som har betalats ut för mycket ska därmed betalas tillbaka. - Sifs Arbetslöshetskassa har vid beräkning av återkravsbeloppet fastställt dagsförtjänsten till 1 018,22 kr och dagpenningen till 357 kr. - Dagpenning ska lämnas med 65 procent av dagsförtjänsten (27 § ALF). Vid en dagsförtjänst på 1 018,22 kr blir dagpenningen alltså 662 kr, och Regeringsrätten finner att den ska fastställas till detta belopp. Det har inte kommit fram skäl att helt eller delvis befria henne från återbetalningsskyldighet (se Regeringsrättens dom den 15 oktober 2010 i mål nr 5050-09). - Det bör ankomma på Sifs Arbetslöshetskassa att besluta om återbetalningsbeloppets storlek. - Regeringsrättens avgörande . - - - Regeringsrätten ändrar kammarrättens dom och förklarar att L.K:s återbetalningsskyldighet ska bestämmas med utgångspunkt i att dagpenningen enligt 27 § ALF ska vara 662 kr. Handlingarna i målet överlämnas till Sifs Arbetslöshetskassa för beslut om återbetalningsbeloppets storlek. (mål nr 44-07, fd 2010-10-20, Jonsson)