RÅ 2010 not 107

Vinster och förluster på terminer avseende råvaror, räntor och valutor skulle hos lantbrukare hänföras till inkomstslaget kapital (förhandsbesked)

Not 107. Överklagande av P.R. av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde P.R. bl.a. följande. P.R. bedriver ett växtodlingsföretag på såväl ägd som arrenderad mark. Företaget bedrivs som enskild firma. Utvecklingen i omvärlden har medfört att även enskilda näringsidkare har fått ett ökat behov av att kunna utnyttja olika säkringsinstrument i sin verksamhet. Från finansbranschens sida har ett antal produkter tagits fram som passar väl in på jordbrukarens behov och dessa marknadsförs också i stor utsträckning. - P.R. producerar bland annat spannmål. Spannmålspriserna fluktuerar med världsmarknadspriserna. För att säkra kursen på spannmål har P.R. för avsikt att ingå en spannmålstermin som avser samma mängd råvara som han sedermera ska leverera. P.R. har i sin näringsverksamhet upptagit ett antal lån för att finansiera verksamheten. Ett alternativ för att minimera ränteriskerna i verksamheten är att använda sig av fasträntelån. Detta är dock inte alltid det mest företagsekonomiska alternativet varför P.R. i stället avser att använda sig av olika former av ränteterminer för att minimera ränteriskerna. P.R. erhåller varje år EU-stöd i form av gårdsstöd. Gårdsstödet för ett år bestäms i euro men utbetalas i svenska kronor. Först i oktober varje år bestäms till vilken valutakurs stöden utbetalas. Med hänsyn till de växlande valutakurserna finns ett behov av att kunna utnyttja valutasäkringsinstrument, i detta fall en valutatermin, för att säkra kursen på gårdsstödet. - För många enskilda näringsidkare som bedriver jordbruksverksamhet av ej försumbar omfattning är dylika instrument i hög grad intressanta att utnyttja. Men för att ta ställning till huruvida ovan beskrivna säkringsavtal ska nyttjas eller ej är det av stor vikt att få veta hur dessa ska behandlas skattemässigt. Rättsläget synes således vara oklart. - Skatterättsnämnden kan i samtliga fall utgå från att det är fråga om sådana terminsavtal som omfattas av 44 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. - P.R. frågade i vilket inkomstslag resultatet av råvaruterminen, ränteterminen och valutaterminen skulle tas upp alternativt dras av? - Skatterättsnämnden (2010-05-18, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . Vinster och förluster på terminerna ska hänföras till inkomstslaget kapital. - Skatterättsnämndens bedömning. - Av förarbetena till IL framgår att avsikten är att den gränsdragning för enskilda näringsidkare mellan inkomstslaget näringsverksamhet och inkomstslaget kapital som gällde enligt tidigare lagstiftning ska bibehållas vid tillämpning av den nya lagen. - Det har kommit till uttryck i IL genom att undantagen i 13 kap. 6-8 §§ från huvudregeln i kapitlets 1 § systematiskt knyts till tillgångar för vilka regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i kapitlen 45-46 samt 48 och 52 avseende inkomstslaget kapital. - Med hänsyn härtill finner Skatterättsnämnden att de omfrågade terminerna ska behandlas som sådana tillgångar som undantas från inkomstslaget näringsverksamhet enligt 13 kap. 7 § första stycket IL. - Denna bedömning ändras inte vid tillämpning av 13 kap. 7 § andra stycket IL eftersom terminerna enligt Skatterättsnämndens mening inte kan anses utgöra lager eller liknande. Vinst eller förlust på terminerna ska därför hänföras till inkomstslaget kapital. Det gäller även om de i och för sig har en stark anknytning till den bedrivna verksamheten (jfr prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 327, prop. 2002/03:40 s. 60 f. och RÅ 1997 ref. 5 I). - P.R. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet på så sätt att resultatet av samtliga terminer ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. - Skatteverket bestred bifall till yrkandet. - Regeringsrätten (2010-11-23, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman, Nymansson) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 3718-10, fd II 2010-11-03, Ebbing)