RÅ 2010 not 109

Ansökan om rättsprövning av A.C. av beslut att bilda ett naturreservat

Not 109. Ansökan om rättsprövning av A.C. av beslut att bilda ett naturreservat. - Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 29 juni 2007 att bilda naturreservatet Veddöarkipelagen i Tanums kommun. Länsstyrelsen upphävde samtidigt sina beslut den 4 juni 1968 avseende naturreservatet Veddö och den 27 februari 1987 avseende naturvårdsområdet (naturreservatet) Rödhammarfjorden och del av Veddökilen. De upphävda besluten ersattes i sin helhet av det nya beslutet och upphörde att gälla när beslutet om Veddöarkipelagen vann laga kraft. Länsstyrelsens beslut överklagades av ett stort antal personer, bland dem A.C., ägare av fastigheten Veddö 1:12. Han yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Beslutet innebär en betydande inskränkning av hans rätt till sin egendom och något särskilt intresse av vattnet till fastigheten Veddö 1:12 för det allmänna finns inte. Beslutet strider därigenom mot 2 kap. 18 § regeringsformen. Hans intresse väger tyngre än det intresse naturreservatet avser skydda enligt 7 kap. 25 § miljöbalken. Under alla förhållanden strider beslutet mot proportionalitetsprincipen. Beslutskartan är oklar eftersom det inte klart framgår huruvida naturreservatets gräns är i strandlinjen eller i fastighetsgränsen för Veddö 1:12. Vid avstyckning 1953 av fastigheten bestämdes, såvitt kan förstås, att fastighetens gränser skulle gå i strandlinjen. Till fastigheten lades ett servitut med rätt till det vatten och de grund som ligger utanför fastigheten, oklart hur långt. Det överklagade beslutet drar gränsen för naturreservat innanför fastighetens gränser på land och lägger även vattnet och grunden inom naturreservatet. De gränser som bestämdes 1953 för fastigheten och servitutet ska gälla som gräns för naturreservatet. En uppförstoring av kartan visar att gränsen går i vattnet och på land och varken stämmer med fastighetens gräns eller länsstyrelsens påstående om att naturreservatets gräns går i strandlinjen. Ett beslut om att visst mark- eller vattenområde ska vara naturreservat måste ange den precisa gränsen. Länsstyrelsens beslut måste undanröjas för närmare beskrivning av var gränsen går. Han motsätter sig inte att nuvarande naturreservat fortsätter att vara reservat. Det har inte visats att det vatten som hör till hans fastighet har det skyddsvärde som krävs för att göra området till ett naturreservat och att det är nödvändigt att skydda vattnet. De föreskrifter som beslutet föreskriver innebär oskäligt stora konsekvenser för hans egendom. Sammanfattningsvis finns inte sådana skyddsvärda intressen i fastighetens vatten att det finns skäl att bilda naturreservat av vattnet. - Regeringen (Miljödepartementet, 2009-10-08) som avvisade samtliga överklaganden utom två, avslog dessa överklaganden och anförde i den delen följande. Regeringen prövar ärendet i sak på talan av A.C. och C.L. som har yrkat att det enskilda vattenområdet på deras fastigheter Veddö 1:12 och 1:14 inte ska ingå i naturreservatet Veddöarkipelagen. Regeringen konstaterar att enligt länsstyrelsens beslut innebär det nybildade naturreservatet Veddöarkipelagen inte någon geografisk förändring jämfört med den tidigare reservatsgränsen avseende denna del av naturreservatet Veddö. Vad klagandena anfört utgör inte skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Beslutet kan inte heller anses påverka deras möjligheter att utnyttja sina rättigheter på sådant sätt att beslutet bör upphävas. Klagandena har i övrigt inte anfört några omständigheter som medför att beslutet ska upphävas. - A.C. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. Han anförde bl.a. följande. Det går inte att säga exakt var naturreservatets gränser går. Beslutet innebär dock att naturreservatet sträcker sig innanför gränserna för hans fastighet Veddö 1:12. Varken länsstyrelsen eller regeringen har visat att de delar av Veddö 1:12 som ingår i naturreservatet har det skyddsvärde som krävs. Beslutet innebär en betydande inskränkning i hans rätt till sin egendom och något särskilt intresse för det allmänna av vattnet till fastigheten Veddö 1:12 finns inte. - Regeringsrätten (2010-11-24, Billum, Eliason, Jermsten, Stenman, Nymansson) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Enligt 7 kap. 4 § första stycket miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Enligt andra stycket samma paragraf får ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter också förklaras som naturreservat. Av 7 kap. 25 § miljöbalken framgår att vid prövning av frågor om skydd av områden hänsyn även ska tas till enskilda intressen och att en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelser i kapitlet därför inte får gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. - De i målet tillämpliga bestämmelserna i miljöbalken är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. I målet har inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som de aktuella bestämmelserna ger eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången av ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 70-10, fd II 2010-11-03, Lindeberg)