RÅ 2010 not 112

Då regeringens beslut endast innefattat prövning av länsstyrelsens beslut att avvisa sökandenas överklagande av beslut att anta detaljplan / För fastighetsägare som i detaljplaneärende hävdade att han på grund av ett officialservitut hade rätt till väg genom planområdet (avvisning)

Not 112. Ansökan av Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsen, S.M. och T.D. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade den 11 september 2008 att anta detaljplan för Måsvägen, etapp 6. Syftet med planen är att förbereda området för åretruntboende. Länsstyrelsen i Stockholms län avvisade den 6 mars 2009 Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsens och S.M:s överklagande av beslutet. Genom beslut den 3 december 2009 avslog regeringen (Miljödepartementet) deras överklagande av länsstyrelsens beslut. - Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsen, S.M. och T.D. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. De anförde bl.a. att S.M. och T.D. på grund av ett officialservitut som fastighetsägare har rätt till väg genom området och att de dessutom är medlemmar i en vägförening som svarar för vägar inom området. - Regeringsrätten (2010-11-30, Heckscher, Dexe, Hamberg, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Vad gäller Villaägarnas Riksförbund Haninge-Tyresökretsen och S.M. innebar regeringens beslut inte någon sakprövning angående detaljplanen utan endast en prövning av om det var rätt av länsstyrelsen att avvisa deras överklagande av kommunens beslut att anta planen. Regeringens beslut att avslå förbundets och S.M:s överklagande av länsstyrelsens avvisningsbeslut innebar inte någon prövning av deras civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (jfr RÅ 2009 ref. 90). Deras ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - T.D. var inte part i regeringsärendet men har trots det rätt att ansöka om rättsprövning under förutsättning att hans civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen berörs. T.D. har anfört att han på grund av ett officialservitut i sin egenskap av fastighetsägare har rätt till väg genom planområdet och att han är medlem i en vägförening som svarar för vägar inom området. - Av handlingarna i målet framgår att det åberopade officialservitutet har utretts vid flera tillfällen, varvid man kommit till slutsatsen att servitutet är upphävt men att det fortfarande finns en generell rätt för många fastighetsägare att använda vägarna i området för att kunna ansluta till allmän väg. Detta innebär emellertid inte att T.D:s civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen berörs av regeringens beslut. Vidare har det inte kommit fram att T.D. har behörighet att föra talan i målet för den av honom åberopade vägföreningen (RÅ 2009 ref. 50). - Regeringsrätten finner således att det inte har kommit fram att T.D:s civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Även T.D:s ansökan om rättsprövning ska därmed avvisas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - (mål nr 1301-10, fd I 2010-11-17, Lindeberg)