RÅ 2010 not 113

Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare (avslag) / Fråga om jäv hos kommunens fysiske planerare i ärende om detaljplan (avslag)

Not 113. Ansökan av A.J. och G.J. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun beslutade den 13 december 2007 att anta en detaljplan för fastigheterna Klev 2:2 m.fl. Detaljplanens syfte är främst att kunna tillgodose den stora efterfrågan på fritidsboende genom att tillskapa en ny byggrätt (1 200 kvm byggnadsarea) för bostadsändamål samt ge möjlighet till utveckling av varvsverksamheten genom en tillbyggnadsmöjlighet av hallen för båtförvaring. - A.J. och G.J. överklagade beslutet och anförde bl.a. att en av kommunens tjänstemän varit jävig vid behandlingen av planen. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog överklagandena i beslut den 4 februari 2009 och anförde i jävsfrågan följande. A.J. och G.J. har anfört att Sotenäs kommuns fysiske planerare B.G., som har handlagt den aktuella detaljplanen, varit jävig och att detta utgör skäl för att upphäva detaljplanen. De har gällande detta anfört i huvudsak följande. B.G. var till slutet av 2001 anställd vid Rådhuset Arkitekter AB i Uddevalla som hade i uppdrag av exploatören att skissa på ett planförslag för det nu aktuella området. Han har i sin egenskap av anställd hos Rådhuset arbetat med den aktuella planen och fortsatt arbetet med samma plan i sin egenskap av fysisk planerare i Sotenäs kommun. Det ska i sammanhanget noteras att B.G. innan anställningen hos Rådhuset Arkitekter AB arbetade hos Sotenäs kommun och att han då bl.a. arbetade med den nu gällande planen som antogs av kommunfullmäktige den 8 augusti 1988. I utställningsutlåtandet som undertecknats av B.G. och planarkitekten Sara Penny, konstateras att jäv ej föreligger. Någon närmare motivering till varför jäv ej föreligger anges varken av B.G. eller nämnden. Det ankommer dock inte på en förment jävig person att själv svara den som känner oro för jäv, utan det svaret bör lämnas av en överordnad med insyn i förhållandena. - Av 11 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att den som ska handlägga ett ärende är jävig - - - 5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. - - - Av handlingarna i ärendet framgår att den fysiske planeraren B.G. har arbetat på Rådhuset Arkitekter AB och där gjort en programutredning för Sotenäs kommun under uppstartsskedet av detaljplanearbetet under år 2001. Syftet med programutredningen var att belysa tillfartsfrågan till det berörda området, innan kommunen formellt tog ställning till att upprätta en detaljplan för området. Innan kommunen formellt börjat arbeta med detaljplanen har han avslutat sin anställning hos Rådhuset Arkitekter AB. Rådhuset Arkitekter AB är, såvitt Länsstyrelsen känner till, inte heller part i det aktuella planarbetet på sådant sätt att bolaget kommer att dra nytta av en eventuell detaljplan. B.G. avslutade dessutom sin anställning vid Rådhuset Arkitekter AB under år 2001. Länsstyrelsen finner därför inte att B.G., genom att handlägga planärendet, har varit jävig enligt generalklausulen. Inte heller kan han enligt någon av de övriga jävsgrunderna anses jävig. - Sedan beslutet överklagats avslog regeringen (Miljödepartementet, 2009-12-10) överklagandet och anförde i jävsfrågan att vad klagandena framfört inte utgjorde sådana omständigheter att kommunens planbeslut borde upphävas på grund av jäv. - A.J. och G.J. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. Jävsfrågan har prövats enligt förvaltningslagen trots att den borde ha prövats enligt kommunallagen (1991:900). Kommunens fysiske planerare, B.G., var tidigare anställd i det privata näringslivet och hade då uppdraget att arbeta med den aktuella detaljplanen för exploatörens räkning. Innan han påbörjade sin tjänst hos kommunen hade han således ett flertal kontakter med exploatören rörande detaljplanen. Som anställd hos kommunen har B.G. sedan handlagt samma detaljplan. Detta är en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. Kommunen har även brustit i sin skyldighet att fatta beslut i jävsfrågan och i stället låtit tjänstemannen själv besvara jävsinvändningen. - Regeringsrätten (2010-11-30, Heckscher, Dexe, Hamberg, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Som sökandena anfört borde frågan om jäv mot en anställd hos kommunen ha prövats enligt kommunallagen, inte enligt förvaltningslagen. Bestämmelserna om jäv i de båda lagarna är emellertid likalydande i de nu aktuella delarna. Det är därför uppenbart att det inte har någon betydelse för avgörandet att fel lagrum har angetts. Inte heller de övriga omständigheter sökandena åberopat i frågan om jäv är av sådan art att de bör föranleda att regeringens beslut upphävs. - - - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 1470-10, fd I 2010-11-17, Lindeberg)