RÅ 2010 not 120

Beslut att inte upphäva strandskyddet inom område som avsågs ingå i en detaljplan (avslag)

Not 120. Ansökan av T.E. om rättsprövning av ett beslut ang. upphävande av strandskydd. - Med anledning av arbete med detaljplan för ny bebyggelse på Tjörnekalv 1:141 ansökte Tjörns kommun om upphävande av strandskydd. Syftet med planen var att skapa möjligheter för sju nya enbostadshus för åretruntboende på Tjörnekalv. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avslog ansökningen. T.E. överklagade länsstyrelsens beslut och hänvisade bl.a. till att den utvecklingsmöjlighet som han förfogade över skulle innebära ett högst naturligt tillskott till den befintliga bebyggelsen. Regeringen (Miljödepartementet, 2009-06-17) avslog överklagandet. - T.E. ansökte om rättsprövning och pekade bl.a. på att ett tidigare förslag till detaljplan bearbetats. - Regeringsrätten (2010-12-07, Billum, Kundlund, Jermsten, Stenman, Nymansson) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Det aktuella regeringsbeslutet avser endast frågan om upphävande av strandskydd i enlighet med den ansökan som kom in till länsstyrelsen i augusti 2008. - Nya bestämmelser om strandskydd - - - (se här och i det följande föregående notis) - - - ska tillgodoses. De i målet - - - ska stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 5964-09, fd 2010-11-07, Sundberg)