RÅ 2010 not 19

Sjukpenning (mål återförvisades till Försäkringskassan på grund av ny medicinsk utredning)

Not 19. Överklagande av E.K. ang. sjukpenning. - Försäkringskassan beviljade E.K., född 1947, halv sjukpenning fr.o.m. den 21 mars 2007. - E.K. överklagade beslutet och yrkade hel sjukpenning. Länsrätten i Stockholms län biföll överklagandet och anförde att E.K:s symtom fick hänföras till fibromyalgi, att hon hade en viss restarbetsförmåga, att hon bara hade ett fåtal år kvar till den allmänna pensionsåldern, att hon befann sig i en socialt och arbetsmarknadsmässigt utsatt situation, att även andra skäl än rent medicinska borde beaktas och att E.K:s arbetsförmåga fick anses helt nedsatt i annat på arbetsmarknaden normalt förekommande förvärvsarbete. - Försäkringskassan överklagade beslutet och yrkade att kassans beslut skulle fastställas. Kammarrätten i Stockholm biföll överklagandet. Kammarrätten hänvisade till RÅ 2002 ref. 114 och uttalanden i förarbetena rörande beaktandet av andra omständigheter än medicinska vid bedömningen av nedsättningen av arbetsförmågan (prop. 1996/97:28 s. 12 och 27). Enligt kammarrätten hade E.K. inte så kort tid kvar till den allmänna pensionsåldern (65-67 år) att det funnits särskilda skäl att beakta hennes ålder vid bedömningen av arbetsförmågenedsättningen. - E.K. överklagade kammarrättens dom och yrkade att hon skulle beviljas hel sjukpenning. Hon åberopade läkarintyg av dr Nikos Tsiaklides enligt vilka hennes besvär berodde på en sedermera diagnostiserad hjärntumör. - Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde att det inte fanns skäl att göra någon annan bedömning av arbetsförmågan även om sjukdomsbesvären i efterhand skulle kunna relateras till förekomsten av en hjärntumör. - Efter att ha återgett innehållet i två läkarintyg av dr Nikos Tsiaklides, specialist i allmänmedicin, anförde Regeringsrätten (2010-02-23, Billum, Almgren, Hamberg, Knutsson, Jermsten) under Skälen för Regeringsrättens avgörande . Av de nu ingivna läkarintygen framgår att nya uppgifter om E.K:s hälsotillstånd framkommit i samband med medicinsk utredning som företagits i december 2008, och således efter det att kammarrättens dom meddelades. Uppgifterna är sådana att det kan antas att de skulle haft betydelse för underinstansernas prövning av E.K:s arbetsförmåga om de hade varit kända tidigare. Regeringsrätten finner att en ny prövning av E.K:s rätt till sjukpenning bör ske hos Försäkringskassan. Målet ska därför återförvisas dit för prövning av hennes rätt till sjukpenning fr.o.m. den 21 mars 2007. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och återförvisar målet till Försäkringskassan för ny handläggning. (mål nr 2601-08, fd 2010-01-27, Rönström)