RÅ 2010 not 24

Ansökan av P.A. om återställande av försutten tid

Not 24. Ansökan av P.A. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 28 december 2009 dom i ett mål avseende vård av P.A:s åtta barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. P.A. överklagade domen men kammarrätten avvisade överklagandet med hänvisning till att det hade kommit in för sent. - P.A. ansökte om återställande av försutten tid för överklagande av kammarrättens dom och anförde bl.a. följande. Ett överklagande upprättades och avsändes genom sedvanlig postrutin på ombudets advokatbyrå. I samband med avsändandet gjordes sedvanlig anteckning om genomförd expediering genom texten ”Skickat 2010-01-28” på kopia av överklagandet. Överklagandet postades med övrig utgående post samma dag. Med normal postgång skulle besvärsskrivelsen ha nått adressaten dagen efter avsändandet. Det görs således gällande att fel utom hennes kontroll förekommit i posthanteringen beträffande försändelsen till kammarrätten och att detta utgör sådant giltigt skäl att återställande av försutten tid ska ske. - Regeringsrätten (2010-03-09, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständigheter som utgör giltig ursäkt. Vad P.A. anfört visar inte att det föreligger sådana omständigheter som innebär att tiden för att överklaga kammarrättens beslut ska återställas (jfr RÅ 2003 ref. 82). Ansökningen ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (mål nr 947-10, fd I 2010-03-05, Lidin)