RÅ 2010 not 3

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Rättshjälp skulle beviljas en sökande med stora språksvårigheter (prejudikatskäl) / Rättshjälp i mål om arbetslöshetsförsäkring (sökanden hade stora språksvårigheter, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde i mål om arbetslöshetsförsäkring ha meddelat prövningstillstånd rörande frågan om rättshjälp åt en sökande med stora språksvårigheter (prejudikatskäl)

Not 3. Överklagande av A.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt avseende rättshjälp i mål om arbetslöshetsförsäkring. - A.B. angav på sina kassakort att han var arbetslös men inte att han studerade. Efter att Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa först fattat beslut om återkrav av arbetslöshetsersättning beslutade kassans styrelse, med tillämpning av 66 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, att frånkänna honom rätt till ersättning under 130 ersättningsdagar. Sedan han överklagat till Länsrätten i Stockholms län ansökte han där om rättshjälp. Länsrätten avslog ansökningen varefter Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd i den aktuella delen. - A.B. överklagade och yrkade att han skulle beviljas prövningstillstånd i kammarrätten i rättshjälpsfrågan. - Regeringsrätten (2010-01-12, Sandström, Brickman, Ståhl) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Rättshjälp får enligt 7 § första stycket rättshjälpslagen (1996:1619) beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Av 8 § följer att rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. - Frågan i målet är om A.B. är i behov av juridiskt biträde och om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna för sådant biträde. - I förarbetena till rättshjälpslagen anges bl.a. följande (prop. 1996/97:9 s. 115). När det gäller frågan om den rättssökande själv har förmåga att föra sin talan ska ärendets svårighetsgrad ställas mot den rättssökandes personliga kvalifikationer. Av betydelse är bl.a. den rättssökandes fysiska och psykiska tillstånd. Enbart språksvårigheter bör inte medföra att den rättssökande har behov av biträde. I första hand ska möjligheten till tolkning utnyttjas. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Av handlingarna i målet framgår att A.B., trots att han kom till Sverige år 2000, talar och förstår svenska dåligt samt att han inte kan läsa och skriva svenska. Hans modersmål är sigbizinie, ett språk som saknar skriftspråk. Hans skriftspråk är turkiska som han har lärt sig under tre års skolgång i Turkiet. Enligt intyg från tolken Levent Giritli har A.B. ett mycket begränsat turkiskt ordförråd. - Målet gäller rätten till rättshjälp i ett fall där den rättsliga angelägenheten är av viss svårighetsgrad samtidigt som frågan har betydelse för den enskilde och dennes egna personliga kvalifikationer är begränsade. Vägledande avgöranden från förvaltningsdomstol om rättshjälp förekommer över huvud taget mycket sparsamt och praxis saknas helt vad gäller möjligheten till rättshjälp i förvaltningsdomstol när den rättssökande har språksvårigheter av det här beskrivna slaget. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att A.B:s överklagande av länsrättens beslut prövas av högre rätt och prövningstillstånd i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och meddelar A.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Stockholms län beslut (mål nr 6386-09, fd 2009-12-09, Rönström)