RÅ 2010 not 34

Uttagsbeskattning skulle ske när aktier som utgjort lagertillgångar efter en överlåtelse blev näringsbetingade (förhandsbesked)

Not 34. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A ägde samtliga aktier i ett bolag (Fastighet) som ägde ett antal fastigheter och dessutom tre dotterbolag varav ett bedrev byggnadsrörelse. A:s aktier i Fastighet var lagertillgångar som en följd av att A var företagsledare i det dotterbolag som bedrev byggnadsrörelse. Avsikten var att göra en omstrukturering. Ett alternativ var att A överlät Fastighet till underpris till ett nytt av honom ägt bolag (Nyab). Beträffande detta alternativ frågade A om aktierna i Fastighet skulle bli kapitaltillgångar för Nyab (fråga 1) och om bestämmelserna om underprisöverlåtelse i 23 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), IL, var tillämpliga (frågorna 2 och 3). Han ställde också ytterligare frågor. - Skatterättsnämnden (2009-10-26, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked - Fråga 1 . Aktierna utgör kapitaltillgångar. - Frågorna 2 och 3 . Överlåtelsen medför uttagsbeskattning till följd av att villkoret i 23 kap. 16 § IL inte är uppfyllt. - Motivering - Fråga 1 . Enligt givna förutsättningar kommer Nyab inte att bedriva någon sådan rörelse som enligt 27 kap. 6 § IL medför att andelar i ett fastighetsförvaltande företag kan hänföras till lagertillgångar. De aktier som Nyab förvärvar i Fastighet ska således anses som kapitaltillgångar. - Frågorna 2 och 3 . Det villkor för underlåten uttagsbeskattning som aktualiseras vid överlåtelsen av aktierna i Fastighet till Nyab är det i 23 kap. 16 § första stycket IL om att förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. Enligt bestämmelsen anses en tillgång ingå i en näringsverksamhet bara om ersättning eller kapitalvinsten vid en avyttring ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. I förevarande fall kommer aktierna som Nyab förvärvar att bli näringsbetingade andelar där kapitalvinsten är skattefri vid en avyttring enligt 25 a kap. IL. - Regeringsrätten ansåg i RÅ 2005 not. 128 att villkoret ifråga var uppfyllt i ett fall när överförda aktier i och med överlåtelsen ändrade karaktär från lagertillgångar till skattefria näringsbetingade andelar. A gör gällande att situationen i ärendet inte kan jämställas med den i rättsfallet eftersom det här är fråga om en överlåtelse från en fysisk person till ett bolag medan rättsfallet gällde en överlåtelse mellan bolag. - Enligt Skatterättsnämndens mening kan med hänsyn till bestämmelsens ordalydelse, som tar sikte på förvärvarens skattskyldighet omedelbart efter förvärvet, inte någon annan bedömning komma ifråga än den som framgår av rättsfallet. En överlåtelse av aktierna i Fastighet till Nyab föranleder därför uttagsbeskattning för A. - A överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle besvara frågorna 2 och 3 med ja. Han anförde bl.a. följande. Rättsfallet RÅ 2005 not. 128 avsåg överlåtelse av aktier inom bolagssektorn. Detta är inte jämförbart med att aktierna överlåts av en fysisk person. Han kommer att beskattas enligt reglerna om fåmansföretag för eventuell framtida utdelning och kapitalvinst på aktierna i det köpande bolaget. Det framgår tydligt av förarbetena till 23 kap. 16 § IL att bestämmelsen inte är avsedd att träffa en situation som den nu aktuella. - Skatteverket bestred ändring av förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2010-04-06, Eliason, Dexe, Brickman, Ståhl, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 7018-09, fd 2010-03-10, Almgren)