RÅ 2010 not 39

Skrivelse som angavs vara ett överklagande av ett regeringsbeslut ingavs till Utbildningsdepartementet och översändes till Regeringsrätten sedan tiden för ansökan om rättsprövning gått ut (bifall)

Not 39. Ansökan av Talma sameby om återställande av försutten tid. - Regeringen (Utbildningsdepartementet) beslutade den 18 juni 2008 bl.a. om viss ersättning till Talma sameby med anledning av den verksamhet som pågår vid Esrange. Den 18 augusti 2008 gav samebyn in en skrivelse till Utbildningsdepartementet som betecknades som ett överklagande. I skrivelsen begärde samebyn att få utveckla sin talan senast den 6 oktober 2008. En komplettering kom in den angivna dagen. De två skrivelserna kom in till Regeringsrätten den 16 januari 2009 och registrerades som en ansökan om rättsprövning. Den 6 mars 2009 avvisade Regeringsrätten ansökningen med motiveringen att den kommit in för sent. - Talma sameby ansökte om återställande av försutten tid och anförde bl.a. att Utbildningsdepartementet utan dröjsmål borde ha vidarebefordrat överklagandet till Regeringsrätten i enlighet med förvaltningslagen (1986:223). - Regeringsrätten (2010-04-27, Eliason, Lundin, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska en ansökan om rättsprövning ha kommit in till Regeringsrätten senast tre månader från dagen för beslutet. - Om tiden för överklagande eller därmed jämförlig åtgärd har försuttits på grund av en omständighet som utgör giltig ursäkt får, enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tiden återställas. - En ansökan om rättsprövning av det regeringsbeslut som målet gäller skulle ha kommit in till Regeringsrätten senast den 18 september 2008. Den skrivelse som Talma sameby gav in till Utbildningsdepartementet den 18 augusti 2008 betecknades som ett överklagande. Den kan emellertid inte förstås på annat sätt än som en ansökan om rättsprövning. Om Utbildningsdepartementet överlämnat handlingen till Regeringsrätten utan dröjsmål skulle den ha kommit in i rätt tid. Den försuttna tiden bör därför återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för ansökan om rättsprövning av regeringens (Utbildningsdepartementet) beslut den 18 juni 2008, U2007/8045/F, vilket innebär att Talma samebys ansökan ska behandlas som om den kommit in till Regeringsrätten i rätt tid. (mål nr 2143-09, fd I 2010-04-13, Lindeberg)