RÅ 2010 not 40

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Färdtjänst för resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl)

Not 40. Överklagande av L.F. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om riksfärdtjänst. - L.F., som bodde tillsammans med sina föräldrar och syskon i Väckelsång, påbörjade under hösten 2008 en Rh-anpassad utbildning (utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar) på Riksgymnasiet i Kristianstad. L.F. hade med stöd av förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan av Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljats bidrag till 18 fram- och återresor mellan utbildningsorten och den ordinarie bostadsorten. L.F., som inte kunde beviljas bidrag till fler resor enligt förordningen, ansökte hos Socialnämnden i Tingsryds kommun om att under september, oktober och november 2008 få riksfärdtjänst för ytterligare ett antal fram- och återresor. - Socialnämnden avslog i ett beslut den 28 augusti 2008 L.F:s ansökan med motiveringen att riksfärdtjänst inte får användas för resor av elever som genomgår Rh-anpassad utbildning med statligt bidrag för sådana resor. - L.F. överklagade beslutet till Länsrätten i Kronobergs län, som i en dom den 25 november 2008 (mål nr 1092-08) avslog överklagandet. Länsrätten anförde i huvudsak att innebörden av 5 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst får anses vara att riksfärdtjänst till hemresor inte får användas av elever som genomgår Rh-anpassad utbildning med möjlighet till statligt bidrag för sådana resor. Kammarrätten i Jönköping fann i beslut den 30 december 2008 inte skäl att meddela prövningstillstånd. - L.F. överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens beslut skulle bevilja prövningstillstånd i kammarrätten. - Regeringsrätten (2010-05-04, Almgren, Knutsson, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Av 1 § lagen om riksfärdtjänst framgår att en kommun på de villkor som anges i lagen ska lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. - Enligt 5 § samma lag ska tillstånd till riksfärdtjänst meddelas om 1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet, 3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. - Av 1 och 2 §§ förordningen om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan framgår att statligt bidrag från CSN ska utgå bl.a. till elever i Rh-anpassad utbildning enligt 10 kap.gymnasieförordningen (1992:394), som bor tillfälligt på utbildningsorten därför att avståndet till deras ordinarie bostad överstiger rimligt pendlingsavstånd eller av andra särskilda skäl. Enligt 3 och 4 §§ lämnas bidrag för fyra månader under höstterminen och för fem månader under vårterminen för bl.a. skäliga kostnader för resor mellan skolan och den ordinarie bostadsorten vid läsårets början och slut samt till högst 18 fram- och återresor mellan utbildningsorten och den ordinarie bostadsorten för eleven eller för en familjemedlem eller någon annan närstående till eleven. - Målet gäller i sak frågan om L.F. är berättigad till riksfärdtjänst för sina resor mellan utbildningsorten i Kristianstad och den ordinarie bostaden i Väckelsång till den del resorna inte kan bekostas med statligt bidrag enligt förordningen om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan. - I 1 och 5 §§ lagen om riksfärdtjänst anges under vilka förutsättningar tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas. Bestämmelserna ger dock inte något svar på om riksfärdtjänst också kan medges i den situation som är aktuell i förevarande mål. Det finns inte heller något avgörande från Regeringsrätten där frågan har belysts. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att kammarrätten prövar frågan. Prövningstillstånd ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar L.F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hennes överklagande av Länsrätten i Kronobergs läns dom den 25 november 2008 i mål nr 1092-08. Handlingarna i målet överlämnas till kammarrätten för fortsatt behandling. (mål nr 460-09, fd II 2010-04-27, Axelsson)