Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1997-10-16
Ändring införd
SFS 1997:735 i lydelse enligt SFS 2019:900
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Lag (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen är likalydande med 1 § lagen (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst. Någon utökning av den personkrets som skall ha rätt till riksfärdtjänst är inte avsedd. Till skillnad från vad som gäller för färdtjänst krävs här att funktionshindret är stort och varaktigt. En annan skillnad är att här är fråga om att lämna ersättning för reskostnaden i stället för ...

 • RÅ 2010 not 40:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Färdtjänst för resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl)

2 §  Med dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet och regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Lag (2010:1067).

Prop. 1996/97:115: Se kommentaren till 2 § lagen om färdtjänst.

3 §  Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

[S2]Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:900).

Prop. 1996/97:115: Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Av första stycket framgår att kommunerna har frihet att själva välja hur de vill organisera administrationen för riksfärdtjänst.

Av andra stycket framgår att kommunens uppgifter, innefattande uppgifter som utgör myndighetsutövning, får överlåtas. De uppgifter som här avses är att pröva frågor om tillstånd till riksfärdtjänst. Sådana uppgifter får endast överlåtas till trafikhuvudmannen ...

Tillstånd till riksfärdtjänst

4 §  Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1067).

Prop. 2005/06:160: Tredje stycket tas bort. Ändringen innebär att en trafikhuvudman inte längre är skyldig att höra den kommun där den som söker tillstånd till färdtjänst är folkbokförd innan en ansökning prövas.

Prop. 1996/97:115: Se kommentaren till 6 § lagen om färdtjänst. Se även avsnitt 11.

5 §  Tillstånd skall meddelas om

 1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
 2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
 3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
 4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
 5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

[S2]Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).

Prop. 2005/06:160: Det införs ett nytt andra stycke i förtydligande syfte. En av förutsättningarna för att tillstånd till riksfärdtjänst skall meddelas är att resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare. Sagda bedömning förutsätter att sökanden kan resa. Små barn kan dock inte över huvud taget resa med allmänna kommunikationer, oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte, beroende på den utvecklingsnivå och mognad ...

Prop. 1996/97:115: Paragrafen motsvarar 3 § lagen om kommunal riksfärdtjänst (se avsnitt 4). Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 11.

 • RÅ 2010 not 40:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Färdtjänst för resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om resor till och från Rh-anpassad utbildning (prejudikatskäl)
 • HFD 2011:71:En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan enskild angelägenhet som är en förutsättning för riksfärdtjänst.

6 §  Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 4 § lagen om kommunal riksfärdtjänst (se avsnitt 4 och 11 samt kommentaren till 8 § lagen om färdtjänst).

7 §  Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 5 § lagen om kommunal riksfärdtjänst (se avsnitt 4 och 11). Till skillnad från vad som gäller om färdtjänst kan ett tillstånd till riksfärdtjänst förenas med föreskrifter endast vad gäller färdsätt. Däri inbegripes också föreskrifter om samåkning och om hur resa skall beställas.

Avgift

8 §  Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter.

[S2]Ersättning för en riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa skall dock motsvara kostnaden för resan. Ersättningen betalas till den som utfört transporten eller till den som har betalat transporten. Beslut om ersättning meddelas av tillståndsgivaren.

Återkallelse av tillstånd m.m.

9 §  En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.

[S2]Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvarar 7 § lagen om kommunal riksfärdtjänst, med de justeringar som föreslagits av Lagrådet (jämför avsnitt 4 och 11 samt kommentaren till 12 § lagen om färdtjänst).

Handläggning av ärenden m.m.

10 § Har upphävts genom lag (2010:1067).

11 §  Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare, om uppgifterna behövs för att samordna resor.

Prop. 1996/97:115: Det kan finnas anledning att samordna riksfärdtjänstresorna med varandra. Med hänsyn till att många av resorna med riksfärdtjänst kan avse tämligen korta sträckor kan det dessutom ofta vara önskvärt att samordna dessa med resor enligt lagen om färdtjänst. En möjlighet bör därför finnas att lämna de uppgifter som tillståndsgivaren bedömer som nödvändiga för att samordna resor till en beställningscentral eller en trafikutövare. Se vidare kommentaren till 14 § lagen om färdtjänst.

12 §  Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.

Prop. 1996/97:115: Se kommentaren till 15 § lagen om färdtjänst.

Överklagande

13 §  Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:1067).

Prop. 1996/97:115: Bestämmelsen motsvaras av 8 § lagen om kommunal riksfärdtjänst. Se även kommentaren till 16 § lagen om färdtjänst. Vad gäller avgifterna meddelar regeringen närmare föreskrifter om dessa och endast tillståndsgivarens tillämpning av föreskrifterna kan alltså bli föremål för domstolsprövning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen (1993:963) om kommunal riksfärdtjänst skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller den gamla lagen. Den nya lagen skall dock från och med den 1 januari 2000 tillämpas på tillstånd till riksfärdtjänst som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (1999:339).
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:10, Prop. 1996/97:115, Bet. 1997/98:TU3
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:339) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Förarbeten
Rskr. 1998/99:214, Prop. 1998/99:91, Bet. 1998/99:TU13
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2006:1115) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2005/06:308, Prop. 2005/06:160, Bet. 2005/06:TU5
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2010:1067) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2009/10:379, Prop. 2009/10:200, Bet. 2009/10:TU21
Omfattning
upph. 10 §; ändr. 2, 3, 4, 13 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2019:900) om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-01-01