Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
SFS 1995:667 i lydelse enligt SFS 2014:859
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag enligt denna förordning lämnas till elever i utbildning för

 1. döva och hörselskadade enligt 10 kap.gymnasieförordningen (2010:2039),
 2. svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning) enligt 11 kap.gymnasieförordningen, och
 3. döva och hörselskadade enligt 9 kap. förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning. Förordning (2014:859).

2 §  Bidrag lämnas till elever som bor tillfälligt på utbildningsorten därför att avståndet till deras ordinarie bostad överstiger rimligt pendlingsavstånd eller därför att de har andra särskilda skäl att bo tillfälligt på utbildningsorten under utbildningstiden.

Bidragsperioden

3 §  Bidrag lämnas för fyra månader under höstterminen och för fem månader under vårterminen.

Kostnader för vilka bidrag kan utgå

4 §  Bidrag lämnas för skäliga kostnader för

 1. resa från den ordinarie bostadsorten till skolan vid läsårets början och från skolan till den ordinarie bostadsorten vid läsårets slut,
 2. högst 18 fram- och återresor mellan utbildningsorten och den ordinarie bostadsorten för eleven eller för en familjemedlem eller någon annan närstående till eleven, och
 3. dagliga resor mellan bostaden på utbildningsorten och utbildningsplatsen.

5 §  Bidrag lämnas för elevens kostnad för kost och logi på utbildningsorten.

[S2]För elever i utbildning för döva och hörselskadade enligt 10 kap.gymnasieförordningen (2010:2039) eller 9 kap. förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning lämnas också ersättning för kostnad för annan service i samband med boendet.

[S3]Ersättning lämnas endast för skäliga kostnader. Förordning (2014:859).

6 §  Bidrag lämnas även för sådana skäliga kostnader i samband med studierna som är merkostnader på grund av funktionshindret.

7 §  Bidrag som avses i 46 §§ lämnas endast för den del av kostnaderna som överstiger den ersättning eleven får i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1689).

Tilläggsbidrag

7 a §  Till studerande som har rätt till bidrag enligt denna förordning lämnas tilläggsbidrag för levnadsomkostnader från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år.

[S2]Tilläggsbidrag lämnas endast till studerande som för samma tid uppbär aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och därför inte har rätt till studiemedel enligt 3 kap.studiestödslagen (1999:1395).

[S3]Tilläggsbidrag lämnas med ett belopp per månad som motsvarar det studiebidrag som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen. Förordning (2010:1689).

Ansökan

8 §  Ansökan om bidrag görs på blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Ansökan skall innehålla uppgifter om de kostnader som avses i 4-6 §§ och den ersättning som avses i 7 §.

[S3]Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2002:951).

9 §  Ansökan om bidrag lämnas in till Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Ansökan skall undertecknas av elevens förmyndare eller, om eleven är myndig, av eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för eleven, skall ansökan undertecknas av förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget.

Utbetalning

10 §  Centrala studiestödsnämnden skall betala ut bidraget månadsvis i förskott.

[S2]Om det finns särskilda skäl får utbetalning ske på annat sätt. Utbetalning får dock göras för högst ett kalenderhalvår i sänder.

11 §  Bidrag betalas ut till elevens föräldrar eller annan vårdnadshavare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Är eleven myndig, skall dock bidraget betalas ut till eleven. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för eleven, skall bidraget betalas ut till förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget.

[S2]Ersättning för kostnader för kost, logi och annan service får dock betalas ut direkt till den som tillhandahåller nyttigheterna.

[S3]Kostnader för resor får ersättas kontant eller på annat lämpligt sätt.

12 §  Bidrag får betalas ut endast om det är styrkt att eleven bedriver studier för vilka bidraget beviljats.

Ändrade förhållanden

13 §  Om elevens förhållanden ändras så, att bidrag skall upphöra eller lämnas med lägre belopp, skall eleven eller vårdnadshavaren eller förvaltaren genast anmäla det till Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Om eleven får sjukersättning eller aktivitetsersättning retroaktivt, får Centrala studiestödsnämnden återkräva den del av bidraget som utgått för mycket för den tid som sjukersättningen eller aktivitetsersättningen avser. Förordning (2002:951).

Återkrav

14 §  Har en elev fått bidrag obehörigen eller med för högt belopp och har eleven insett eller bort inse detta, kan vad som har lämnats för mycket genast återkrävas.

[S2]På bidrag som återkrävs skall ränta betalas från den dag när bidraget uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala räntan.

15 §  Fordran, som har uppkommit på grund av att bidrag har återkrävts och som inte har betalats, bevakas fram till det år gäldenären fyller sextiofem år. Därefter avskrivs fordran.

[S2]Om gäldenären avlider, avskrivs fordran.

[S3]Bestämmelserna i 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) om expeditionsavgift vid återkrav skall tillämpas. Avgiften skall betalas inom den tid och på det sätt som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (2001:259).

Överklagande m. m.

16 §  Centrala studiestödsnämndens beslut om bidrag får inte överklagas.

[S2]Ett beslut om bidrag enligt denna förordning skall omprövas av Centrala studiestödsnämnden, om den som beslutet angår skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till nackdel för den som begärt omprövningen.

[S3]En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som beslutet angår fick del av det. Förordning (2001:259).

17 §  Centrala studiestödsnämnden får utfärda de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2001:259) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:951) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 8, 13 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2007:319) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången på studerande som bedriver studier under höstterminen 2007.
Omfattning
ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1689) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 7 a §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:118) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012 och ska tillämpas på utbildning som har påbörjats efter den 1 juli 2011.
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2014:859) om ändring i förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2014-08-01