RÅ 2010 not 43

Bolag som drev ett s.k. sommarland ansågs skattskyldigt för resultatet av verksamheten till den del det översteg värdet av användningen av den egna fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen (förhandsbesked)

Not 43. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB bedriver en nöjespark för allmänheten i form av ett s.k. sommarland. På fastigheten finns ett flertal olika bad- och vattenanläggningar. Det finns också till en mindre del andra anordningar som studsmattor, klätterväggar, gokartbana, linbana, vildavästernland, m.m. Byggnaderna hänförliga till sommarlandsverksamheten är indelade som specialbyggnader för bad, sport, idrott och liknande, dvs. som annan specialbyggnad än kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller reningsanläggning enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Entréavgifter ger tillträde till sommarlandet och med vissa begränsningar fritt tillträde till de olika aktiviteterna. Försäljning av mat, glass m.m. ingår inte i entréavgifterna. - Bolaget frågade om inkomster i form av entréavgifter till sommarlandet är skattefria. Bolagets uppfattning var att så är fallet eftersom de är hänförliga till den användning av byggnaderna som vid fastighetstaxeringen medfört att de bedömts vara specialbyggnader. - Skatteverket ansåg att X AB inte är skattskyldigt för entréavgifterna i den mån de är hänförliga till fastighetsinkomst på specialenheten. Skatterättsnämnden (2009-12-21, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . X AB är skattskyldigt för resultatet av den omfrågade sommarlandsverksamheten till den del det överstiger värdet av användningen av den egna fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen. - Nämnden gjorde följande bedömning. - Regeringsrätten har i avgörandet RÅ 2005 ref. 9 tagit ställning till ett liknande fall. Två läkare ägde en fastighet där de bedrev vårdverksamhet. Fastigheten uppfyllde förutsättningarna enligt 7 kap. 21 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för att läkarna inte skulle vara skattskyldiga för inkomst från användningen av fastigheten som medförde att byggnaden i fråga hänförts till vårdbyggnad. De ansågs skattskyldiga för resultatet i vårdverksamheten till den del det översteg värdet av användningen av fastigheten i verksamheten minskat med faktiska utgifter för användningen. - Motsvarande verksamhet i förevarande fall är den av X AB bedrivna sommarlandsverksamheten. Av rättsfallet följer att endast den del av resultatet av verksamheten som uppkommer på grund av att den egna fastigheten hyresfritt kan användas i verksamheten ska undantas från inkomstbeskattning. I konsekvens härmed är utgifterna i denna skattefria del av verksamheten inte avdragsgilla. Vid sådant förhållande måste en uppdelning ske av resultatet i förhållande till vad som är att hänföra till den ena eller den andra verksamhetsdelen. Inkomsterna i den skattefria delen av verksamheten får anses motsvara ett uppskattat marknadsmässigt hyresvärde minskat med de utgifter som belöper på användningen av de ifrågavarande specialbyggnaderna. Kvarvarande del motsvaras av den skattepliktiga sommarlandsverksamheten. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklara att nettointäkten från entréavgifterna, dvs. entréavgifterna reducerade med de kostnader som är hänförliga till specialenheten, är skattefri enligt 7 kap. 21 § IL. -Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2010-05-17, Billum, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Jermsten) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 217-10, fd II 2010-04-21, Olsson)