RÅ 2010 not 58

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. / Prövningstillstånd i kammarrätt krävdes inte beträffande länsrätts beslut om ersättning för kostnader i skattemål

Not 58. Överklagande av T.R. avseende prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. ersättning för kostnader i ett ärende om skatt. - Skatteverket reviderade T.R:s enskilda firma taxeringsåret 2007. I anslutning till detta yrkade T.R. ersättning med 20 000 kr för ombudskostnader. Skatteverket beslutade den 13 januari 2009 att medge T.R. ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. med 1 000 kr för de kostnader han haft för att besvara verkets revisionspromemoria. - Den 16 december 2008 beslutade Skatteverket att för taxeringsåret 2007 höja T.R:s överskott av näringsverksamhet samt att påföra ytterligare mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter och även skattetillägg. T.R. yrkade anstånd med inbetalning av skatten och Skatteverket medgav i beslut den 15 januari 2009 anstånd avseende en del av skattetillägget men avslog anståndsyrkandet i övrigt. - T.R. överklagade Skatteverkets beslut om ersättning och anstånd till Länsrätten i Göteborg. Länsrätten avslog i dom den 14 maj 2009 T.R:s överklagande av Skatteverkets beslut i ersättningsfrågan (länsrättens mål nr 658-09) och i anståndsfrågan (länsrättens mål nr 656-09 och 657-09). - Sedan T.R. överklagat länsrättens dom beslutade kammarrätten den 30 juni 2009 att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet avsåg såväl ersättningsfrågan (kammarrättens mål nr 3512-09) som anståndsfrågan (kammarrättens mål nr 3510-09 och 3511-09). - T.R. överklagade och yrkade att målet avseende ersättningsfrågan skulle återförvisas till kammarrätten och att han skulle medges yrkad ersättning för ombudskostnader med 20 000 kr. Han anförde bl.a. följande. Länsrätten behandlade hans överklagande avseende ersättningen i samma dom som hans överklagande i anståndsfrågan. Ersättningsbeslutet har dock inte något samband med hans yrkande om anstånd. Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd i ersättningsmålet är felaktigt. - Skatteverket medgav yrkandet om återförvisning till kammarrätten men bestred yrkandet om ytterligare ersättning. - Regeringsrätten (2010-06-16, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Frågan i målet är om T.R. har rätt att få sitt överklagande gällande ersättning för kostnader prövat i kammarrätten utan prövningstillstånd. - Av 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att för de mål det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut som förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) meddelat i målet. Detsamma gäller förvaltningsrättens beslut i en fråga som har ett direkt samband med ett sådant mål. - I mål om inkomsttaxering och i mål om fastställande av mervärdesskatt eller arbetsgivaravgifter krävs inte prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätt. Däremot gäller enligt 22 kap. 11 § 5 skattebetalningslagen (1997:483) att mål om anstånd med inbetalning av skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstillstånd. - I lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. finns inga särskilda föreskrifter om krav på prövningstillstånd i kammarrätt. - Den i målet aktuella och till kammarrätten överklagade länsrättsdomen avsåg dels anstånd med betalning av skatt, dels ersättning för kostnader i ärende om skatt. Ersättningsfrågan avsåg T.R:s kostnader under Skatteverkets utredning i taxerings- och beskattningsärendet men inte kostnader knutna till anståndsfrågan. Länsrättens avgörande i ersättningsmålet kan därför inte anses ha haft ett direkt samband med det samtidigt behandlade anståndsmålet. Även om prövningstillstånd krävdes för att överklaga länsrättens dom i anståndsmålet förelåg således inget krav på prövningstillstånd när det gäller T.R:s överklagande i ersättningsmålet. - Kammarrätten borde således ha tagit upp T.R:s överklagade till prövning vad avser kravet på ersättning för kostnader hänförliga till besvarandet av revisionspromemorian. Kammarrättens beslut bör i den delen undanröjas och målet återförvisas till kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i Länsrätten i Göteborgs mål nr 658-09 och visar målet åter till kammarrätten för handläggning. (mål nr 5571-09, fd II 2010-05-19, Idarsson)