RÅ 2010 not 76

Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (avslag) / Fråga om detaljplan borde ha antagits av kommunfullmäktige (resningsärende, avslag)

Not 76. Ansökan om resning av B.H., L.H., B.C., I.C., J.E. m.fl. i ärenden hos regeringen och kommunal nämnd ang. antagande av detaljplan. - Plan- och miljönämnden i Motala kommun beslutade under tiden december 2006 - juni 2007 att anta fyra detaljplaner i syfte att möjliggöra en utbyggnad av järnvägen genom Motala stad till dubbelspår. - Den 14 december 2006 antogs den detaljplan som avsåg delen Motala Bangård m.m. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Östergötlands län som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen som i beslut den 20 november 2008 avslog överklagandet. - Den 22 mars 2007 antogs den detaljplan som avsåg delen bro över Taltrastvägen. Nämndens beslut överklagades inte. - Den 26 april 2007 antogs den detaljplan som avsåg delen utmed Södra Allén. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen som i beslut den 18 december 2008 avslog överklagandet. - Den 28 juni 2007 antogs den detaljplan som avsåg delen Broarna över Göta kanal, Motala ström m.m. Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen som i beslut den 7 maj 2009 upphävde nämndens beslut att anta detaljplanen. Som skäl angav regeringen att detaljplanen fick anses vara av intresse ur allmän synpunkt och därmed av sådan principiell beskaffenhet och större vikt att frågan om att anta planen borde ha prövats av kommunfullmäktige. - Sökandena ansökte om resning av regeringsbesluten avseende delen Motala Bangård m.m. och delen utmed Södra Allén samt av Plan- och miljönämndens beslut avseende delen bro över Taltrastvägen. De åberopade regeringens nämnda beslut den 7 maj 2009 och RÅ 1995 ref. 57 samt anförde bl.a. följande. En detaljplan ska enligt huvudregeln antas av kommunfullmäktige. Enligt 5 kap. 29 § plan- och bygglagen (1987:10) kan kommunfullmäktige uppdra åt en kommunal nämnd att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. De tre detaljplanerna reglerar många motstridiga intressen i mycket känsliga miljöer och är också av stort principiellt intresse. Mot denna bakgrund är det uppenbart att planerna borde ha antagits av kommunfullmäktige. - Regeringsrätten (2010-09-08, Sandström, Dexe, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Resning i avgjort ärende beviljas enligt 11 kap. 11 § regeringsformen av Regeringsrätten eller av en lägre förvaltningsdomstol när fråga är om ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. Av 2 och 8 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar framgår i vilka fall prövningen ska göras av Regeringsrätten eller kammarrätt. - Plan- och miljönämndens beslut avseende delen bro över Taltrastvägen överklagades inte. Ansökningen om resning ska i denna del handläggas av Kammarrätten i Jönköping. Vad gäller de detaljplaner som avser delarna Motala Bangård m.m. och utmed Södra Allén är Regeringsrätten rätt domstol eftersom dessa ärenden slutligt avgjorts av regeringen. - Av handlingarna i målen framgår att besluten rörande detaljplanerna avseende delen Motala Bangård m.m. och delen utmed Södra Allén angår B.H. och L.H. respektive B.C., I.C. och J.E. på ett sådant sätt att de har rätt att ansöka om resning. Det har inte framkommit att övriga sökande avseende respektive detaljplan är behöriga att ansöka om resning och ansökningen i här aktuella delar ska därför avvisas såvitt avser dessa sökande. - Resning får enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Regeringsrätten finner inte att den omständigheten att detaljplanerna antagits av Plan- och miljönämnden, och inte av kommunfullmäktige, utgör synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökningen om resning beträffande de detaljplaner som avser delen Motala Bangård m.m. och delen utmed Södra Allén ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning i Plan- och miljönämnden i Motala kommuns ärende avseende detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen bro över Taltrastvägen. Handlingarna i Regeringsrättens mål nr 4976-09 överlämnas till Kammarrätten i Jönköping för vidare handläggning. - Regeringsrätten avslår B.H:s och L.H:s ansökan om resning i regeringens ärende avseende överklagande i fråga om detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen Motala Bangård m.m. Regeringsrätten avvisar ansökningen i den aktuella delen såvitt avser övriga sökande. - Regeringsrätten avslår B.C:s, I.C:s och J.E:s ansökan om resning i regeringens ärende avseende överklagande i fråga om detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen utmed Södra Allén. Regeringsrätten avvisar ansökningen i den aktuella delen såvitt avser övriga sökande. - (mål nr 4976-78-09, fd I 2010-08-17, Mattsson)