RÅ 2010 not 80

Väsentlig anknytning ansågs föreligga vid utflyttning / Då ny bostadslägenhet skulle förvärvas vid sidan av sommarbostaden

Not 80. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - N.N. ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i frågan om han efter hans och hustruns utflyttning från Sverige skulle anses ha väsentlig anknytning hit och anförde sammanfattningsvis följande. - Han och hans hustru M.N. - båda svenska medborgare - var, med undantag för en period under åren 1979-1981, bosatta utomlands under tiden 1977-2003. Under utlandsvistelsen var N.N. verksam inom X och X-koncernen, bortsett från en kortare period åren 2001-2002 då han var VD för ett företag med huvudkontor i Bryssel. Från november 1987 var familjen bosatt i Schweiz där de sedan år 1995 äger ett större bostadshus. Under år 2003 tillträdde han en anställning som VD i Y AB och makarna flyttade tillbaka till Sverige. Uppdraget, som blev längre än vad som ursprungligen beräknats, upphörde i juni 2009. Makarna avser nu att flytta tillbaka till sin bostad i Schweiz. N.N. kommer efter utflyttningen till Schweiz att vara styrelseordförande i Z AB och styrelseledamot i V AB samt ha ett oavlönat styrelseuppdrag i en ideell förening. Han kommer även att inneha ett antal styrelseuppdrag för bolag utanför Sverige, bl.a. för ett finskt och ett franskt bolag. Den post aktier som N.N. äger i ett större svenskt bolag motsvarar mindre än en promille av aktierna och ger honom inte något inflytande i bolaget. Därutöver äger han aktier som kapitalplaceringar i ett antal andra svenska aktiebolag. - M.N. har för närvarande inte någon anställning. Hon bedriver viss forskning samt utbildning i Bohuslän. Vidare är hon styrelseledamot i svenska skolan i Lausanne. - I anslutning till utflyttningen avser makarna N. att avyttra sin permanentbostad i Sverige, en bostadsrättslägenhet i centrala Stockholm om sex rum och kök och förvärva en bostadsrättslägenhet i centrala Göteborg. En del av bohaget ska därvid flyttas till göteborgslägenheten. Den kommer att användas vid tillfälliga besök i Sverige. Vidare äger makarna N. en fritidsfastighet på en ö i norra Bohusläns skärgård som de använder som sommarbostad. Utöver vuxna barn har de släkt och vänner i Sverige. De räknar med att tillbringa mer än ”halva årets dagar” i Schweiz, ”väsentligt mindre än halva årets dagar” i Sverige och övrig tid i tredje land. - Skatterättsnämnden (2009-12-17, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked . N.N. ska anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit efter utflyttningen till Schweiz. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. - Av ansökan framgår att N.N. och hans familj varit bosatta i Schweiz under en lång tid och att de behållit sin bostad där för att flytta tillbaka när N.N:s VD-uppdrag i Sverige upphört. Det står alltså klart att N.N. har en stark anknytning till Schweiz. - För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige ska, enligt 3 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) beaktas en rad anknytningsfaktorer, bl.a. om han är svensk medborgare, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och om han har en fastighet här. - Av praxis framgår att den omständigheten att den tidigare permanentbostaden behålls efter utflyttningen från Sverige är tungt vägande skäl vid en bedömning av om väsentlig anknytning föreligger hit (RÅ 2009 not. 83 samt där anmärkta rättsfall). - I förevarande fall kommer makarna N. att avyttra den nuvarande permanentbostaden i Stockholm innan utflyttningen sker. De kommer emellertid att i nära anslutning härtill förvärva en ny bostadslägenhet i centrala Göteborg, som ska användas vid besök i Sverige vid sidan av sommarbostaden. Med hänsyn härtill och till vad som redovisats i övrigt om makarna N:s framtida förhållanden anser Skatterättsnämnden att den anknytning som bostadslägenheten i Göteborg ger är att jämställa med att permanentbostaden hade behållits. - Vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i ärendet finner Skatterättsnämnden att N.N. ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen till Schweiz. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - N.N. vidhöll vad han anfört i ansökan om förhandsbesked att han efter återflytten till Sverige inte längre är att betrakta som obegränsat skattskyldig i Sverige. Det planerade förvärvet av en bostadsrättslägenhet i Göteborg ska inte medföra att han, vid bosättning i Schweiz får anses ha kvar en väsentlig anknytning till Sverige. Han och hans familj har en stor del av sitt vuxna liv bott utomlands, den längsta tidsperioden i Schweiz. Den övernattningslägenhet som makarna avser förvärva i Göteborg är mindre än deras nuvarande bostad i Stockholm. Båda dessa bostäder är dessutom väsentligt mindre än familjens permanenta bostad i Schweiz. Övernattningslägenheten i Göteborg kan därför inte betraktas som makarnas nya permanentbostad. - Regeringsrätten (2010-09-10, Billum, Dexe, Kindlund, Lundin, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden . - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (mål nr 213-10, fd II 2010-08-25, Saar Lundqvist)