RÅ 2010 not 81

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen (ändringsskäl) / Arbetslöshetsförsäkring (fråga om företagare tillfälligt upphört att bedriva verksamhet i rörelsen trots att företagets hemsida varit öppen, ändringsskäl)

Not 81. Överklagande av A.N. ang. prövningstillstånd i mål om arbetslöshetsförsäkring. - A.N. ansökte om arbetslöshetsersättning hos Arbetslöshetskassan Alfa som avslog hennes ansökan. Länsrätten i Gävleborgs län avslog i dom den 24 januari 2008 hennes överklagande med hänvisning till att verksamheten i hennes enskilda firma inte hade upphört; länsrätten anförde bl.a. att verksamhetens hemsida inte var stängd när hon ansökte om arbetslöshetsersättning. Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 18 september 2008 att inte meddela prövningstillstånd. A.N. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2010-09-14, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten har kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Enligt 35 § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - i lagrummets lydelse före den 5 juli 2010 - ska en företagare, om inte något annat anges i andra stycket, anses vara arbetslös när företagarens personliga verksamhet i rörelsen vid en samlad bedömning kan anses ha upphört annat än tillfälligt. Av andra stycket i samma paragraf följer att en företagare som tillfälligt upphör att bedriva verksamhet i rörelsen ska anses vara arbetslös under förutsättning att uppehållet i rörelsen inte till någon del är av säsongskaraktär och att någon verksamhet inte bedrivs i rörelsen. - I en dom den 18 februari 2010 (RÅ 2010 ref. 23) har Regeringsrätten ansett att en företagares verksamhet i rörelsen hade upphört tillfälligt trots att företagets hemsida varit öppen. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Målet gäller frågan vilken betydelse det har - vid bedömningen av om en företagare har upphört att bedriva verksamhet i företaget - att företagets hemsida är öppen. Vid tiden för kammarrättens beslut fanns det inte något vägledande avgörande beträffande den frågan. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd av prejudikatskäl. Med hänsyn till att det numera finns ett prejudikat på området saknas det anledning att i dag meddela prejudikatdispens. Till följd av utgången i RÅ 2010 ref. 23 och parternas inställning bör dock tillstånd för prövning i kammarrätten ändå meddelas, men i form av ändringsdispens. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.N. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hennes överklagande av Länsrätten i Gävleborgs dom den 24 januari 2008. (mål nr 7585-08, fd 2010-09-08, Wenneberg) Samma dag avgjordes mål nr 8563-8564-08 avseende J.R. där omständigheterna var likartade och Regeringsrättens skäl för att meddela prövningstillstånd desamma.