RÅ 2010 not 86

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att upphandlingen fick avslutas först sedan rättelse gjorts

Not 86. Överklagande av Falkenbergs Recycling AB i mål ang. offentlig upphandling. - Banverket genomförde en upphandling avseende rivning av järnväg. Den 18 februari 2010 beslutade verket att anta Falkenberg Recycling AB som entreprenör. Älmby Entreprenad AB ansökte hos Förvaltningsrätten i Falun om överprövning av beslutet enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förvaltningsrätten avslog bolagets ansökan. Bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Sundsvall , som i dom den 10 september 2010 ändrade förvaltningsrättens dom och bestämde att upphandlingen fick avslutas först sedan rättelse gjorts på så sätt att en ny utvärdering av anbuden skulle göras, varvid verket skulle bortse från den uppgift om anbudssumman som Falkenberg Recycling AB lämnat efter anbudstidens utgång. - Falkenbergs Recycling AB överklagade och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och besluta att förvaltningsrättens beslut skulle stå fast. I andra hand yrkades att Regeringsrätten skulle besluta att upphandlingen skulle göras om med iakttagande av de bestämmelser som föreskrivs enligt LUF. - Regeringsrätten (2010-10-06, Dexe) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätts beslut överklagas hos Regeringsrätten. Beslutet får överklagas av den som det angår, om det har gått honom emot. - Enligt praxis anses inte den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör ha rätt att överklaga en senare meddelad dom av innebörd att upphandlingen får avslutas först sedan viss rättelse skett (RÅ 2002 ref. 5 och RÅ 2007 not. 131). Då det inte finns skäl att i förevarande mål göra en annan bedömning ska överklagandet avvisas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten avvisar överklagandet. (mål nr 5987-10, fd I 2010-10-06, Borgstedt)