RÅ 2007 not 131

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Leverantör vars anbud antagits hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att annan leverantör tilldelades uppdraget / Leverantör vars anbud antagits av den upphandlande enheten hade inte rätt att föra talan mot dom som innebar att annan leverantör tilldelades uppdraget

Not 131. Överklagande av Marine Monitoring vid Kristineberg AB ang. överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. - Bohuskustens vattenvårdsförbund genomförde en öppen upphandling av undersökningar inom ramen för kustvattenkontroll. Marine Monitoring vid Kristineberg AB och HydroGIS AB lämnade anbud att bl.a. utföra undersökning av snabbväxande makroalger (moment 9). Uppdraget tilldelades Marine Monitoring vid Kristineberg AB. HydroGIS AB ansökte hos Länsrätten i Göteborg om åtgärder enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Länsrätten avslog ansökningen. Sedan HydroGIS AB fullföljt sin talan hos Kammarrätten i Göteborg beslutade kammarrätten genom dom den 23 februari 2007 att upphandlingen skulle rättas på så sätt att HydroGIS AB skulle tilldelas uppdraget. - Marine Monitoring vid Kristineberg AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom. Till stöd för att bolaget var taleberättigat anfördes följande. Bolaget har inte fått tillfälle att bemöta de skäl och direkt felaktiga påståenden som HydroGIS AB har framfört. Bolaget kommer att lida ekonomisk skada genom kammarrättens dom och får bl.a. därigenom anses ha ett av rättsordningen erkänt intresse att få överklaga domen. - HydroGIS AB yrkade att Regeringsrätten skulle avvisa överklagandet. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Marine Monitoring vid Kristineberg AB har inte haft ställning som part i kammarrätten. Den materiella prövning som förekommit i kammarrätten har väsentligen riktat sig mot upphandlande enhets tilldelningsbeslut. Varje beslut om att en upphandling skall göras om eller rättas får givetvis konsekvenser för varje annan presumtiv leverantör, positivt eller negativt, men det innebär inte med nödvändighet rätt att föra talan. - Bohuskustens vattenvårdsförbund anförde bl.a. följande. Förbundet har inte överklagat kammarrättens dom vilket innebär att man accepterar kammarrättens dom om att rättelse skall ske. Om den leverantör som nu fråntagits upphandlingen medges talerätt så innebär det att saken skall prövas materiellt och eftersom en materiell prövning redan skett i kammarrätten torde den materiella prövningen få ske i Regeringsrätten. Om den materiella prövningen leder till att kammarrättens dom fastställs torde det innebära att upphandlande enhet därefter har att fatta ett nytt tilldelningsbeslut i enlighet med domen. Detta nya tilldelningsbeslut kan i och för sig angripas genom begäran om överprövning i länsrätt men en sådan begäran bör såsom res judicata kunna avvisas i den mån klaganden redan i det första målet kunnat föra talan men inte gjort så. Om däremot leverantören i ett mål som det förevarande inte ges talerätt och därmed ingen materiell prövning sker, torde det nya tilldelningsbeslutet kunna begäras överprövat av leverantören som först tilldelats upphandlingen och sedan ”fråntagits” den eftersom denne ju i den första instansen i den första processen såsom vinnande anbudsgivare inte haft rätt att få sin sak prövad då beslutet inte gått honom emot. -Regeringsrätten (2007-09-26, Nordborg, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätts beslut överklagas hos Regeringsrätten. Beslutet får överklagas av den som det angår, om det har gått honom emot. - Enligt praxis anses inte den som enligt den upphandlande enhetens beslut antagits som leverantör ha rätt att överklaga en senare meddelad dom av innebörd att upphandlingen får avslutas först sedan viss rättelse skett (RÅ 2002 ref. 5). Då det inte finns skäl att i förevarande mål göra en annan bedömning skall överklagandet avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2007-09-25, Lif)