RÅ 2010 not 88

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde (avslag)

Not 88. Ansökan av B.A., T.A. och D.K. om rättsprövning av beslut ang. fastställande av vattenskyddsområde. - Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 5 juni 2007 att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Stora Neden-Mäsen i Varbergs kommun. - B.A, T.A. och D.K. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att de områden inom fastigheterna Harsås 1:6 och 1:11 som utgör primär skyddszon ska ändras till sekundär skyddszon. Vidare yrkades att skyddsföreskrifterna inte ska gälla den befintliga ladugården. De anförde bl.a. följande. Vid enstaka tillfällen då isen bär, utnyttjar de möjligheten att transportera virke med traktor över sjön. Genom deras ägor går Hallabäcken. Sommartid torkar bäcken ofta ut 200-300 meter nedströms Stugåsasjön och har mycket låg vattenföring genom inägomarken. Om primär skyddszon fastställs för bäcken riskerar det fortsatt brukande av marken. Jordbruket bedrivs extensivt med fårskötsel och betesdjur. Djurbeståndet har på senare tid uppgått till 20 tackor med lamm samt 5-10 kvigor. Jordbruket bedrivs ekologiskt och de har fått ersättning för biologisk mångfald och öppet odlingslandskap. De har en ladugård inom primär zon vilket skulle medföra krav på tillstånd för att ha djur i den. Även bestämmelsen om spridning och lagring av växtnäringsämnen riskerar att försvåra fortsatt djurskötsel på fastigheten. För större delen av åkerarealen föreligger risk för avrinning till ytvatten. De anser dock det vara osannolikt att ett eventuellt läckage påverkar dricksvattenkvaliteten för Varbergs kommun. - Regeringen (Miljödepartementet, 2008-12-18) avslog överklagandet och anförde därvid följande skäl. Ett mark- eller vattenområde får förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett vattenskyddsområde ska meddelas sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. - Av handlingarna i ärendet framgår att Stora Neden-Mäsen är en ytvattentäkt som består av två närbelägna sjöar, Stora Neden och Mäsen. Råvatten tas normalt från södra delen av Stora Neden. Vid risk för underskridande av Stora Nedens minimivattennivå pumpas vatten från den intilliggande sjön Mäsen. Stora Neden-Mäsen är huvudvattentäkt för Varbergs kommun och försörjer ca 31 500 abonnenter med dricksvatten. Varbergs kommuns vattennät är ihopkopplat med vattennäten i Kungsbacka och Falkenberg och vid behov kan vatten ledas mellan kommunerna. Vattentäkten bedöms ha ett mycket stort skyddsvärde. - Utgångspunkten för avgränsningen av ett vattenskyddsområde är att hela tillrinningsområdet ska ingå i skyddsområdet, såvida inte beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre område som vattenskyddsområde. Skyddsområdets gräns för en ytvattentäkt bör sammanfalla med ytvattendelaren. - Gränsen för Stora Neden-Mäsen vattenskyddsområde sammanfaller med ytvattendelaren för de båda sjöarna och detta utgör också den yttre gränsen för tertiär skyddszon. Inom primär skyddszon ligger alla sjöar och vattendrag där rinntiden fram till råvattenuttaget i Stora Neden understiger 12 timmar jämte en zon om 50 meter omkring dessa. Sekundär skyddszon utgörs av område som ligger mellan 50-100 meter kring dessa sjöar och vattendrag. I sekundär skyddszon ingår även öppna marker i anslutning till sekundär skyddszon, eftersom det från dessa marker ofta sker snabb vattentransport via diken och dräneringar. I sekundär skyddszon ingår också Skärsjön och vattendrag uppströms sjön eftersom rinntiden till råvattenuttaget i Stora Neden bedöms ligga mellan 12 och 17 timmar. Mot bakgrund av detta bedöms vattenskyddsområdet ha fått en lämplig avgränsning. - De antagna föreskrifterna ska säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås. Spridning av bl.a. stallgödsel är förbjuden på markområden där det föreligger risk för avrinning till ytvatten inom primär skyddszon. Vidare krävs tillstånd för trafik på isbelagd sjö i primär zon samt för lagring av stallgödsel inom primär och sekundär zon. - Regeringen bedömer att de överklagade inskränkningarna i enskilds rätt, till följd av skyddsföreskrifterna, inte går längre än vad som krävs för att uppnå syftet med skyddsområdet. Överklagandet bör därför avslås. - B.A., T.A. och D.K. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Beslutet strider mot 7 kap. 25 § miljöbalken. De beslutade skyddszonerna och restriktionerna för delar av deras fastigheter är inte motiverade. Till primär skyddszon hör sjöar och vattendrag vars rinntid till råvattenintaget i Stora Neden understiger 12 timmar. För sekundär skyddszon gäller 12 till 17 timmars rinntid. Det har inte visats att dessa förhållanden gäller för de områden på deras fastigheter som avsatts till skyddszoner. Det gäller särskilt Hallabäcken som rinner genom fastigheternas odlingslandskap flera kilometer bort och som mynnar ut i Mäsen. Bedömningen att rinntiden till råvattenintaget i Stora Neden understiger 12 timmar är uppenbart felaktig. Beslutet innebär alltför stora inskränkningar i deras rätt att utnyttja fastigheterna och påverkar också de ekonomiska förutsättningarna för jordbruksverksamheten i alltför hög grad. Beslutade föreskrifter och skyddszoner står inte i proportion till önskad skyddsnivå. - Regeringsrätten (2010-10-08, Heckscher, Almgren, Hamberg, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Länsstyrelsen eller kommunen får enligt 7 kap. 21 § miljöbalken förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Av 22 § första stycket samma kapitel framgår att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet som behövs för att tillgodose syftet med området. Vid prövning av frågor om vattenskyddsområden ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses (25 §). - Målet gäller Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Stora Neden-Mäsen i Varbergs kommun. Syftet med föreskrifterna är enligt beslutet att säkerställa att risk inte uppstår för att vattentäktens vatten efter normalt reningsförfarande inte kan användas för dricksvattenförsörjning. Regeringen har i det nu klandrade beslutet inte ändrat länsstyrelsens beslut. - De tillämpliga bestämmelserna i miljöbalken är allmänt hållna och ger myndigheterna ett förhållandevis stort utrymme för bedömningar. Till grund för beslutet om vattenskyddsområde ligger en utredning om bl.a. rinntider i aktuella vattendrag till råvattenintaget i Stora Neden. Vad sökandena har anfört visar inte att de beräknade rinntiderna är felaktiga eller att regeringen vid beslutsfattandet på annat sätt skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärenden av detta slag. - Det har inte heller i övrigt visats att det har förekommit fel som kan ha påverkat utgången i ärendet, och det framgår inte klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 944-09, fd I 2010-09-22, Königsson)