RÅ 2010 not 98

För att möjliggöra turistanläggning (fråga bl.a. om behov av miljökonsekvensbeskrivning, avslag)

Not 98. Ansökan av A.D. m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Ydre kommun antog detaljplan för fastigheten Olstorp 1:2 i syfte att möjliggöra uppförande av en turistanläggning. Länsstyrelsen i Östergötlands län avslog överklaganden av beslutet. A.D. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. Regeringen (Miljödepartementet, 2008-11-27) avslog överklagandena. - I ansökningen om rättsprövning anförde A.D. m.fl. i huvudsak följande. Kommunen har varit skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. De planhandlingar som ligger till grund för beslutet att anta detaljplanen har inte föregåtts av erforderliga undersökningar vad gäller planens påverkan på miljö och kulturarv. Enligt 5 kap. 18 § tredje stycket 5 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för fritidsby med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse. Det är fråga om en fritidsby med anläggningar i ett större område som i dag är helt opåverkat. I området förekommer en nyckelbiotop och fornlämningar som ännu inte är helt utredda. Det finns flera omständigheter som klart pekar på att påverkan på miljö och kulturarv kommer att vara betydande. De utredningar som har gjorts består bara av en arkeologisk utredning, en va-utredning och en inventering från naturvårdssynpunkt. Inom planområdet finns en registrerad nyckelbiotop med sällsynta och till viss del rödlistade arter. Reception och förråd kommer att placeras inom biotopområdet och några av de planerade tio husen kommer att ligga i anslutning till det. Omfattande markarbeten krävs för att genomföra planen, och det för biotopen nödvändiga vattenflödet kommer att minska. Risken är påtaglig att den planerade verksamheten i framtiden kommer att inskränka deras djurhållning vilket medför betydande ekonomiska konsekvenser för dem. Anläggningen kommer att medföra störningar i form av ökad trafik, ökat buller, nedskräpning m.m. Deras enskilda intressen har varken utretts eller beaktats i tillräcklig grad vid avvägningen mellan olika intressen. - Regeringsrätten (2010-11-01, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Saldén Enérus ): - - - Som framgår av vad sökandena anfört ska enligt 5 kap. 18 § tredje stycket 5 PBL en miljökonsekvensbeskrivning upprättas vid utarbetande av en detaljplan, om detaljplanen i ett fall som detta kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. - Kommunen har bedömt att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas mot bakgrund av de utredningar som gjorts i ärendet. När det gäller detaljplanens påverkan på biotopområdet finns dels en utredning som behandlar hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas, dels en naturvårdsinventering. Vidare framgår av planbeskrivningen att det aktuella området ska skyddas genom bestämmelser i planen. Det anges också att det är av stor vikt att genomförandet av planen sker på ett sådant sätt att nyckelbiotopen inte skadas. - Regeringsrätten finner med hänsyn till vad som kommit fram om det planerade skyddet för att bevara natur- och kulturvärdena inom planområdet att en miljökonsekvensbeskrivning har kunnat undvaras i ärendet. Vad sökandena anfört i denna del utgör alltså inte skäl att upphäva regeringens beslut. - De av sökandena i övrigt åberopade omständigheterna visar inte heller att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Vidare framgår det inte klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 1199-09, fd 2010-10-20, Königsson)