RÅ 2010:103

Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.

Bonnier Zoo Förlag AB (numera Bonnier Tidskrifter AB) ansökte den 27 december 2002 om utgivningsbevis för periodisk skrift med titeln ”mama”. Ansökan ledde till att Patent- och registreringsverket den 20 januari 2003 registrerade ett utgivningsbevis, UB 25 118, för den periodiska skriften mama. - Arkitektmagasinet i Stockholm AB (Arkitektmagasinet) invände i skrivelse den 10 februari 2003 mot Patent- och registreringsverkets beslut. Som grund anfördes att beviset inte borde ha utfärdats då titeln mama skulle vara för lik titeln ”MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR”, (UB 18 120). - Sedan ärendet handlagts som ett överklagande av beslutet om att utfärda utgivningsbeviset beslöt Patentbesvärsrätten en dom, som efter överklagande upphävdes av Regeringsrätten den 9 februari 2007. Regeringsrätten återförvisade därvid ärendet till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning bl.a. av frågan om återkallelse av utgivningsbeviset (RÅ 2007 ref. 53).

Patent- och registreringsverket avslog i beslut den 4 september 2007 Arkitektmagasinets begäran om återkallelse av utgivningsbeviset för mama. Beslutet fattades med stöd av 5 kap. 6 § första stycket 6 tryckfrihetsförordningen, TF. Verket anförde bl.a. att bedömningen utgick från titlarna som sådana och att vid en jämförelse skulle beaktas den påverkan en egenartad beståndsdel kunde ha för helhetsintrycket. Den i båda titlarna ingående beståndsdelen mama framstod som egenartad men beträffande MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR framstod emellertid ordet mama som en förkortning av orden i titelns andra led. Detta bidrog till att minska likheten mellan titlarna. Av skriftväxlingen i ärendet synes det vara ostridigt att Arkitektmagasinets periodiska skrift inte utkommit under den aktuella titeln sedan år 2000. Vid en samlad bedömning fann Patent- och registreringsverket således att de båda titlarna inte var lätt förväxlingsbara i den mening som avsågs i 5 kap. 5 § tredje stycket TF.

Arkitektmagasinet överklagade Patent- och registreringsverkets beslut hos Patentbesvärsrätten och vidhöll att utgivningsbeviset för den periodiska skriften med titeln mama skulle återkallas på grund av förväxlingsrisken.

Patentbesvärsrätten (2008-09-02, Bäckvall, Persson, referent, Ryberg) yttrade: Enligt 5 kap. 6 § första stycket 6 TF får ett utfärdat utgivningsbevis återkallas om det inom 6 månader, sedan skriften första gången utkom, visas att beviset med hänsyn till stadgandet i 5 § tredje stycket inte borde utfärdats. - Av 5 kap. 5 § tredje stycket TF framgår att en ansökan om utgivningsbevis får avslås om skriftens titel företer sådan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske. Bestämmelsen är av ordningsnatur och ska tillgodose intresset av tryckfrihetsrättslig kontroll över förekommande periodiska skrifter. Förväxlingsbedömningen ska således ha detta förhållande som utgångspunkt. I den mån en titel innehåller en egenartad beståndsdel har denna i praxis kunnat tillmätas särskild betydelse. Jfr Patentbesvärsrättens avgöranden i mål nr 91-568 (Stormklockan), mål nr 00-085 (Linköpings Posten) och mål nr 03-002 (Kalmar Tidning). - I likhet med Patent- och registreringsverket konstaterar domstolen att det synes ostridigt att någon periodisk skrift under titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR inte utkommit sedan år 2000. Någon begäran om återkallelse av detta utgivningsbevis har dock enligt vad som framgår av verkets beslut inte mottagits av verket. Vid förevarande prövning om förväxlingsbarhet utgår därför rätten, liksom verket gjort, från att Arkitektmagasinets utgivningsbevis alltjämt består. - Titlarna ”mama” och MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR innehåller båda den egenartade beståndsdelen MAMA. Olikheterna i titlarna består i att ordet MAMA, i Arkitektmagasinets skrift, följs av orden MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR, som inte kan anses egenartade. Även om Arkitektmagasinets längre titel bidrar till att skilja titlarna åt finner rätten att den gemensamma egenartade beståndsdelen MAMA gör att titeln ”mama” vid en helhetsbedömning företer sådan likhet med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR att förväxling lätt kan ske. - På anförda skäl ska överklagandet bifallas och utgivningsbeviset för Bonnier Tidskrifters skrift med titeln ”mama” återkallas. - Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och återkallar utgivningsbeviset 25 118 för den periodiska skriften med titeln ”mama”.

Bonnier Tidskrifter AB överklagade Patentbesvärsrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Patent- och registreringsverkets beslut att avslå Arkitektmagasinets begäran om återkallelse av utgivningsbeviset för den periodiska skriften mama. Bolaget anförde bl.a. följande. Bestämmelserna om utgivningsbevis i TF är av ordningsnatur och har inte något vidare syfte än att underlätta det allmännas kontroll över förekommande periodiska skrifter. Utformningen av reglerna visar att avsikten har varit att lämna ett mycket brett spelrum för titlar till periodiska skrifter. Det finns således vida möjligheter att väga in omständigheter som talar för att en titel ska accepteras även om den skulle förete likheter med någon tidigare titel. Vid bedömning av om förväxling lätt kan ske ska en jämförelse göras mellan de fullständiga titlarna, dvs. mama respektive MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR. Begäran om återkallelse av utgivningsbeviset för mama bör avslås redan av det skälet att de båda fullständiga titlarna är så olika att de inte bör kunna förväxlas. Det bör vidare beaktas att titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR uteslutande består av versaler och innehåller ett flertal ord som tydligt anger att det är fråga om en facktidskrift om arkitektur. Det framgår således tydligt av titeln att skriften riktar sig till en helt annan målgrupp än mama, vars främsta målgrupp är nyblivna föräldrar. Det föreligger därmed både innehållsmässigt och betydelsemässigt väsentliga skillnader mellan de båda titlarna. Ordet MAMA skrivet i versaler framstår även som en förkortning av titelns andra led MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR. Ordet mama skrivet i gemener anspelar på moderskap och ger helt andra associationer. Detta förhållande bidrar ytterligare till att minska en eventuell risk för förväxling. MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR har inte utkommit med något nummer sedan år 2000. Av denna anledning har Patent- och registreringsverket i beslut den 5 november 2008 återkallat utgivningsbeviset för den tidskriften. Risken för eventuell förväxling är alltså i praktiken helt utesluten.

Arkitektmagasinet bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2010-10-26, Billum, Eliason, Jermsten, Ståhl, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Det tryckfrihetsrättsliga regelverket beträffande periodiska skrifter bygger bl.a. på att det allmänna har överblick över utgivningen. Av 5 kap. 5 § första stycket TF följer att en periodisk skrift inte får utges innan det har utfärdats ett bevis om att det inte finns något hinder mot utgivning enligt TF. Beviset utfärdas av Patent- och registreringsverket på ansökan av skriftens ägare. I ansökan ska bl.a. skriftens titel anges. Om skriftens titel företer en sådan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske får, enligt tredje stycket samma paragraf, ansökan om utgivningsbevis avslås.

Enligt 5 kap. 6 § första stycket 6 TF får ett utfärdat utgivningsbevis återkallas bl.a. om det inom sex månader, sedan skriften första gången utkom, visas att beviset med hänsyn till stadgandet i 5 § tredje stycket inte bort utfärdas.

Patent- och registreringsverket utfärdade i januari 1992 utgivningsbevis för tidskriften MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR och i januari 2003 utgivningsbevis för tidskriften mama. Tidskriften MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR har inte utkommit sedan år 2000. I målet hävdar Arkitektmagasinet att utgivningsbeviset för mama ska återkallas därför att titeln företer sådana likheter med MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR att förväxling lätt kan ske.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Kravet på utgivningsbevis tillgodoser behovet av en offentlig registrering av periodiska skrifter samtidigt som i viss mån ett skydd skapas för skriftens titel. Det skydd som en skrifts titel erhåller genom utgivningsbeviset är emellertid betingat av administrativa skäl och kan inte jämföras med ett titelskydd av immaterialrättslig natur. Vid bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger enligt TF ska hänsyn endast tas till om den aktuella titeln är lätt förväxlingsbar med titeln på en annan skrift som det redan finns ett utgivningsbevis för.

Det är ostridigt att de båda tidskrifterna inte har getts ut samtidigt. Någon faktisk förväxling har således inte kunnat ske bland t.ex. tidskriftsköpare. Frågan är då om det ändå kan anses föreligga risk för lätt förväxling mellan titlarna. Titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR består av fem ord som tillsammans förmedlar att det är fråga om en arkitekturtidskrift. Titeln mama består av ett ord. Som Patent- och registreringsverket funnit ger ordet mama läst för sig helt andra associationer. Vidare framstår det inledande MAMA i titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR som en förkortning av orden i titelns andra led. Att titlarna har ordet MAMA/mama gemensamt medför därmed inte att titlarna vid en helhetsbedömning ska anses lätt förväxlingsbara. Det finns därför inte grund för att återkalla utgivningsbeviset för den periodiska skriften mama. Överklagandet ska således bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut.

Föredraget 2010-09-22, föredragande Werth, målnummer 7322-08