RÅ 2007:53

En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte prövas av Patentbesvärsrätten som första instans.

Patent- och registreringsverket meddelade den 20 januari 2003 Bonnier Zoo Förlag Aktiebolag (Bonnier Zoo) utgivningsbevis för periodisk skrift med titeln ”mama”.

Arkitekt Magasinet AB överklagade Patent- och registreringsverkets beslut hos Patentbesvärsrätten och begärde att beviset skulle återkallas.

Bonnier Zoo bestred ändring. För det fall att Patentbesvärsrätten fann att beviset skulle återkallas yrkade Bonnier Zoo att få ändra tidskriftens titel till "mama - till alla fantastiska mammor".

Patentbesvärsrätten (2003-07-17, Carlson, referent, Bragnum, Sandh) yttrade: Domskäl - Av 2 kap. 5 § första stycket lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (föreskriftslagen) följer, att slutliga beslut av Patentverket i ärenden om utgivningsbevis får överklagas hos Patentbesvärsrätten. Det finns dock inte någon särskild bestämmelse som anger vem som får överklaga ett sådant beslut. I avsaknad av särskilda bestämmelser därom får sådana beslut i enlighet med 22 § förvaltningslagen anses kunna överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom emot. Arkitekt Magasinet får därför anses ha rätt att överklaga Patentverkets beslut att meddela det nu aktuella utgivningsbeviset. Angående klagorätt, jfr Patentbesvärsrättens avgöranden i mål 83-003 ("Placeringsrådgivning Insikt") och 90-002 ("Forum Nacka"). - Det får förutsättas att Patentverket prövat huruvida Bonnier Zoo:s tidskriftstitel "mama" uppvisat sådan likhet med bl.a. Arkitekt Magasinets tidskriftstitel MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR att förväxling lätt kan ske. Ingen av parterna har åberopat några omständigheter som medfört att det blivit fråga om en annan sak i Patentbesvärsrätten. Inte heller har någon av dem åberopat sådana omständigheter eller bevis att en prövning i Patentbesvärsrätten skulle förlora sin karaktär av överprövning av Patentverkets beslut. Det kan därför i detta fall inte anses strida mot instansordningens princip att pröva frågan om återkallande av utgivningsbeviset i Patentbesvärsrätten.

En ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift får enligt 5 kap. 5 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen TF avslås om skriftens titel företer sådan likhet med titeln på en annan skrift som det finns ett utgivningsbevis för att förväxling lätt kan ske. Ändamålet med bestämmelsen är att tillgodose intresset av tryckfrihetsrättslig kontroll över förekommande periodiska skrifter. Det är följaktligen inte fråga om en känneteckensrättslig prövning av samma slag som den som görs enligt t.ex. varumärkeslagen. I den mån en titel innehåller egenartade beståndsdelar är det dock naturligt att dessa tillmäts särskild betydelse, se Patentbesvärsrättens avgörande i mål 91-568 (Stormklockan). - Ordet MAMA i titeln på Arkitekt Magasinets skrift har i det nu aktuella sammanhanget utpräglad egenart och är den mest framträdande delen i skriftens titel. Av utredningen framgår att "MAMA" är det ord som används i redaktionell text och då hänvisning görs till skriften i olika sammanhang. Det får också anses framgå att skriften i övrigt benämns och efterfrågas under beteckningen MAMA. Vidare kan det inte uteslutas att skrifterna i viss utsträckning berör en gemensam läsekrets. Vid dessa förhållanden måste titeln "mama" anses vara så lik titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR att förväxling lätt kan ske. Vad Bonnier Zoo anfört om skillnaderna mellan tidskrifternas utformning m.m. föranleder inte någon annan bedömning. - I motsats till den nu prövade frågan skulle en prövning av frågan om titeln "mama - till alla fantastiska mammor" är lätt att förväxla med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR innebära att Patentbesvärsrätten prövade en annan sak än den som Patentverket prövat. Bonnier Zoo:s yrkande om ändring av skriftens titel till "mama - till alla fantastiska mammor" skall därför avvisas. - På grund av det anförda skall utgivningsbeviset för Bonnier Zoo:s skrift med titeln ”mama” återkallas.

Domslut - 1. Patentbesvärsrätten upphäver överklagade beslutet och återkallar utgivningsbeviset 25 118 för den periodiska skriften med titeln "mama". - 2. Bonnier Zoo:s yrkande om ändring av tidskriftens titel avvisas.

Bonnier Zoo överklagade Patentbesvärsrättens dom och yrkade i första hand att Regeringsrätten med ändring av domen skulle avvisa överklagandet och därigenom fastställa Patent- och registreringsverkets beslut att utfärda utgivningsbeviset. I andra hand yrkade Bonnier Zoo att Regeringsrätten med ändring av Patentbesvärsrättens dom skulle fastställa verkets beslut om utfärdande av utgivningsbeviset. Som grund för sin talan anförde Bonnier Zoo bl.a. följande. Utgivning av periodisk skrift regleras i 5 kap. TF. Utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket och utfärdat bevis får i enlighet med 6 § andra stycket nämnda kapitel endast återkallas av utfärdande myndighet. På ett område reglerat av grundlag har Patentbesvärsrätten, utan erforderligt stöd i TF eller annan författning, överprövat Patent- och registreringsverkets beslut att utfärda utgivningsbeviset och återkallat detsamma. Rätteligen borde Patentbesvärsrätten i stället ha avvisat överklagandet.

Arkitekt Magasinet AB bestred bifall till Bonnier Zoo:s yrkanden.

Regeringsrätten (2007-02-09, Eliason, Stävberg, Kindlund, Fernlund, Jermsten) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 6 § första stycket TF må utfärdat utgivningsbevis återkallas i de fall som särskilt anges i de i stycket upptagna punkterna 1-7. I paragrafens andra stycke anges bl.a. att beslut om återkallelse meddelas av myndighet som avses i 4 §. Av 2 kap. 2 § föreskriftslagen framgår att den myndighet som avses i nämnda lagrum är Patent- och registreringsverket.

Enligt 2 kap. 5 § föreskriftslagen överklagas slutliga beslut av Patent- och registreringsverket i ärenden om utgivningsbevis hos Patentbesvärsrätten. Patent- och registreringsverkets beslut att utfärda ett utgivningsbevis torde vara att anse som ett slutligt sådant eftersom verket genom beslutet skilt sig från ärendet. Enligt ordalydelsen skulle det angivna lagrummet således kunna uppfattas så, att part som anser att grund för återkallelse föreligger skulle kunna åstadkomma en sådan genom att överklaga beslutet om utfärdande hos Patentbesvärsrätten.

Som har framgått ovan är emellertid det i grundlag anvisade förfarandet att den som anser att någon av återkallelsegrunderna i 5 kap. 6 § första stycket TF är tillämplig, skall göra en framställning om detta till Patent- och registreringsverket som har att ta ställning till frågan om återkallelse. Något alternativ till denna ordning för omprövning av utfärdade utgivningsbevis anvisas inte i TF eller annan grundlag. Mot denna bakgrund måste överklaganderegeln i föreskriftslagen tolkas så, att Patent- och registreringsverket måste ha prövat frågan om återkallelse innan saken kan komma under Patentbesvärsrättens prövning.

Regeringsrätten finner vid angivna förhållanden att Patentbesvärsrätten saknat stöd i lag för att återkalla utgivningsbeviset. Patentbesvärsrättens dom skall därför upphävas och målet visas åter till Patent- och registreringsverket för handläggning av frågan om återkallelse.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver den överklagade domen och visar målet åter till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

Föredraget 2006-12-05, föredragande Noring, målnummer 5107-03