RÅ 2010:107

En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

Länsrätten i Stockholms län

Försäkringskassan beslutade den 29 oktober 2007 att sänka B.B:s sjukpenninggrundande inkomst, SGI, till noll kronor från och med den 18 september 2007. Som skäl angavs att hon vid tidpunkten för sin semester inte var anmäld som arbetssökande. B.B. begärde omprövning av beslutet. Försäkringskassan beslutade den 28 januari 2008 att ändra sitt tidigare beslut och fastställa att B.B:s SGI även fortsättningsvis, från och med den 18 september 2007, skulle vara 174 000 kr. Som skäl angavs följande. Enligt praxis har en person som är arbetslös rätt att avbryta arbetssökande på arbetsförmedlingen under högst fem veckor för semester. B.B. har den 26 juni 2007 kontaktat arbetsförmedlingen och meddelat förhinder som innefattade både en kort tids sjukskrivning om två veckor och i direkt följd en semester av drygt tre veckor. Mot denna bakgrund finner Försäkringskassan att hennes SGI inte skulle ha sänkts.

Allmänna ombudet hos Försäkringskassan överklagade det sistnämnda beslutet hos länsrätten och yrkade att B.B:s SGI skulle fastställas till noll kronor från och med den 18 september 2007. Allmänna ombudet anförde följande. B.B. är arbetslös. Någon av de författningsreglerade situationer som i undantagsfall medger att en försäkrad trots arbetslöshet ändå får behålla sin SGI, så kallad SGI-skyddad tid, har inte förelegat. Fråga uppkommer då om hon befunnit sig i en situation som, trots att den inte är författningsreglerad, enligt praxis ansetts medföra SGI-skydd. En sådan situation är då den försäkrade avbryter sitt arbetssökande för semester (FÖD 1986:27). B.B. var emellertid inte anmäld som arbetssökande vid tidpunkten då hennes semester började. Mot bakgrund härav anser allmänna ombudet att praxis inte ger stöd för att hon under aktuell period ska omfattas av SGI-skydd. Hennes SGI bör därför fastställas till noll kronor från och med den 18 september 2007.

B.B. yrkade att länsrätten skulle avslå överklagandet. Hon anförde bl.a. följande. Hon är arbetslös och anmäld på en arbetsförmedling kallad Slussen. Den 26 juni 2007 ringde hon sin handläggare där och upplyste honom om att hon varit på akuten och blivit sjukskriven från och med den 25 juni 2007 till och med den 8 juli 2007. Hon meddelade även att, om hon skulle må bättre, hon skulle ta semester från och med den 9 juli 2007 till och med den 1 augusti 2007. Efter överenskommelse med denne handläggare skulle hon återkomma den första arbetsföra dagen efter sjukskrivning och semester. Hon anmälde sig återigen den 2 augusti 2007.

Allmänna ombudet vidhöll sin inställning.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2008-11-24, ordförande Pedersen) yttrade, efter att ha redogjort för tillämpliga bestämmelser i 3 kap. 5 § tredje stycket 3 lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, och 3 § 1 förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst: Utredningen i målet - Av yttrande från B.B:s handläggare på arbetsförmedlingen Slussen framgår bland annat följande. Eftersom det i arbetsförmedlingens datasystem (AIS) är samma sökandekategori (SKAT 14, arbetssökande med förhinder) för sjukskrivning och semester eller annat tillfälligt förhinder går det ej att ändra sökandekategorikoden mellan exempelvis sjukskrivning och semester. B.B. har följt överenskommelsen från den 26 juni 2007 med Slussen. - Länsrättens bedömning - Av praxis (jfr RÅ 2003 ref. 93 och FÖD 1986:27) framgår att en arbetssökande kan behålla sin fastställda SGI även om han eller hon för kortare tid avbryter sitt arbetssökande för semester. Avgörandena har tolkats så att för att behålla sin fastställda SGI har det krävts att den försäkrade skall vara arbetslös och anmäld som arbetssökande vid tidpunkten för avbrottet (se Försäkringskassans vägledning om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid, 2004:5 s. 162). - Frågan om denna princip som bildats i praxis också skall utvidgas till att gälla situationer då någon innan sin semester inte varit arbetslös och anmäld som arbetssökande har bland annat berörts i tidigare avgöranden från Länsrätten i Stockholms län och i avgörande från Kammarrätten i Stockholm. Av denna praxis framgår att (se Kammarrättens i Stockholm dom den 18 januari 2008 i mål nr 8264-06 och Länsrättens i Stockholm län dom den 23 juni 2008 i mål nr 5316-08) försäkrade inte ansågs kunna behålla fastställd SGI eftersom de försäkrade innan semester varit sjukskrivna. - Eftersom B.B. inte var anmäld som arbetssökande vid semesterperiodens inledning finner länsrätten att hon inte omfattas av den princip i praxis som redogjorts för ovan som medger att SGI:n är skyddad mot sänkning under semesterperiod. Allmänna ombudets överklagande skall således bifallas. - Länsrätten bifaller överklagandet och fastställer B.B:s SGI till noll kr från och med den 18 september 2007.

Kammarrätten i Stockholm

B.B. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten och yrkade att hennes SGI skulle fastställas till 174 000 kr från och med den 18 september 2007. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak samma omständigheter som i länsrätten.

Allmänna ombudet bestred bifall till yrkandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2009-10-14, Jansson, Hammar, referent, Ström) yttrade: Av utredningen framgår att B.B. varit inskriven hos arbetsförmedlingen under hela den nu ifrågavarande perioden och att hon varit aktivt arbetssökande såväl före som efter det aktuella avbrottet som innefattade två veckors sjukskrivning följt av drygt tre veckors semester i direkt anslutning till sjukperioden. - I praxis har ett avbrott i det aktiva arbetssökandet på grund av normal semester godtagits (jfr RÅ 2003 ref. 93 och FÖD 1986:27). Den fråga som aktualiseras i målet är om denna princip även ska gälla fall då semestern föregåtts av en sjukperiod, som i sig inte föranleder någon sänkning av SGI:n. - Enligt kammarrättens mening kan principen om SGI-skydd under normal semester inte begränsas till att avse endast de fall då den försäkrade varit aktivt arbetssökande vid tidpunkten för semestern. Principen måste även anses omfatta den situationen då den försäkrades SGI varit skyddad på grund av sjukskrivning vid denna tidpunkt (jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 12 november 2007 i mål nr 3310-07). Kammarrätten finner således att den semester om drygt tre veckor som B.B. tog i direkt anslutning till den föregående sjukperioden ska anses utgöra ett godtagbart avbrott i det aktiva arbetssökandet och inte föranleda en sänkning av hennes SGI. B.B:s överklagande ska därmed bifallas. - Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer Försäkringskassans omprövningsbeslut den 28 januari 2008.

Allmänna ombudet överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten, med undanröjande av domen, skulle fastställa länsrättens dom. Allmänna ombudet anförde i huvudsak följande. Det författningsreglerade skyddet av SGI:n innebär att en arbetslös försäkrad får ha kvar sin SGI om han eller hon är anmäld på arbetsförmedlingen och beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den SGI som är fastställd. I praxis har en utvidgning skett genom att skyddet har ansetts gälla även då den arbetssökande under viss tid avbryter arbetssökandet för semester. Kammarrättens dom innebär en utvidgning av SGI-skyddet under arbetslöshet som inte bör göras, i vart fall inte av någon annan än Regeringsrätten.

B.B. bestred bifall till överklagandet och anförde i huvudsak följande. Kammarrättens dom innebär inte en ytterligare utvidgning av SGI-skyddet under arbetslöshet utan grundar sig på praxis. Hon var arbetslös innan hon påbörjade sin semester, vilket styrks av intyg från arbetsförmedlingen. Hon uppfyllde således kriterierna enligt rådande praxis.

Regeringsrätten (2010-12-20, Almgren, Hamberg, Lundin, Brickman, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 kap. 5 § tredje stycket 3 AFL framgår att under tid då den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande får enligt de grunder som fastställs av regeringen den fastställda SGI:n inte sänkas i vissa situationer trots att den inte avspeglar aktuella förhållanden. Bestämmelserna i punkt 3 ska enligt 3 § förordningen om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst tillämpas bl.a. för en försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Det författningsreglerade SGI-skyddet vid arbetslöshet har utvidgats i praxis genom att en arbetslös försäkrad får behålla sitt SGI-skydd under kortare tid då han eller hon avbryter pågående arbetssökande på grund av semester (se FÖD 1986:27 och RÅ 2003 ref. 93). B.B. har - i enlighet med vad hon anmält till arbetsförmedlingen - tagit semester i direkt anslutning till en kortare sjukperiod som infallit under pågående arbetslöshet, dvs. utan att hon mellan sjukperioden och semestern varit anmäld som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Frågan i målet är om hennes SGI är skyddad under sådana omständigheter.

Den utvidgning av SGI-skyddet för arbetslösa som skett genom praxis måste enligt Regeringsrättens uppfattning även anses omfatta den situation som föreligger i detta mål. B.B. har alltså rätt att ha kvar sin SGI. Överklagandet ska därför avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2010-11-17, föredragande Samuelsson, målnummer 7723-09