HFD 2012:3

En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

Förvaltningsrätten i Falun

Försäkringskassan beslutade den 14 oktober 2009 att sänka S.P:s sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till noll kr från och med den 31 augusti 2009. Sedan S.P. begärt omprövning beslutade Försäkringskassan den 5 januari 2010 att inte ändra sitt tidigare beslut. Som motivering anfördes i huvudsak följande. Bestämmelserna om s.k. SGI-skydd vid arbetslöshet gäller när en person är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Regelverket medger inga glapp i efterskyddet. I praxis har dock godtagits ett årligt avbrott i arbetssökande för ”semester” under högst fem veckor. S.P. är arbetslös och har gjort ett avbrott i arbetssökandet under perioden den 28 januari 2009 till den 15 april 2009, drygt elva veckor. Under den tid då S.P. var föräldraledig är SGI:n skyddad. Därefter finns dock inget skydd.

S.P. överklagade omprövningsbeslutet hos förvaltningsrätten. Han yrkade att beslutet skulle undanröjas samt hänvisade till ett intyg från Arbetsförmedlingen. Av intyget framgick att han besökt Arbetsförmedlingen den 21 januari 2009 och meddelat att han hade för avsikt att avbryta sitt aktiva arbetssökande för vård av barn med uppbärande av föräldrapenning under tiden 28 januari - 10 mars 2009 och därefter för semester fram till den 16 april 2009. Han anmälde sig åter hos Arbetsförmedlingen den 16 april 2009 enligt den instruktion han fått av handläggaren på Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. S.P. hade visserligen SGI-skydd under sin föräldraledighet, men när han gjorde avbrott för ”semester” var han inte inskriven vid Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Det är Försäkringskassans uppfattning att S.P. därmed tappat sitt SGI-skydd.

Domskäl

Förvaltningsrätten i Falun (2010-04-27, ordförande Edelgård) yttrade, efter att ha redogjort för gällande bestämmelser, följande: För att sjukpenning ska kunna utbetalas fordras bl.a. att en SGI är fastställd. En försäkrad som sedan tidigare haft en fastställd SGI kan under en period av arbetslöshet eller, i vissa fall, vård av barn ha sin tidigare fastställda SGI skyddad. - Av utredningen i målet framgår inte annat än att S.P. varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt aktivt sökt arbete fram till och med den 27 januari 2009. Av daganteckningar från Arbetsförmedlingen, som återfinns i Försäkringskassans akt, framgår att han den 6 februari 2009 registrerades i sökandekategori 14 sedan den 28 januari 2009. Av journalanteckning i Försäkringskassans akt den 7 oktober 2009 framgår att Försäkringskassans handläggare samma dag varit i kontakt med Arbetsförmedlingens handläggare och fått information om att kod 14 betyder att man står kvar som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, dock ej som aktivt arbetssökande. Av utredningen framgår vidare att S.P. uppbar föräldrapenning under perioden 27 januari 2009 till den 10 mars 2009. S.P. har därefter haft semester fram till dess han den 16 april 2009 återigen är anmäld som aktivt arbetssökande. - Av utredningen i målet framgår alltså att S.P. varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under hela den nu ifrågavarande perioden och att han varit aktivt arbetssökande såväl före som efter det aktuella avbrottet som innefattade tid med vård av barn då föräldrapenning uppbars följt av drygt fem veckors semester i direkt anslutning till tid med vård av barn. - Såsom Försäkringskassan anfört har S.P. haft sin SGI skyddad under tid med vård av barn då han uppbar föräldrapenning. I praxis har ett avbrott i det aktiva arbetssökandet på grund av normal semester godtagits (jfr rättsfallet RÅ 2003 ref. 93). Enligt förvaltningsrättens mening kan principen om SGI-skydd under normal semester inte begränsas till att avse endast fall då den försäkrade varit aktivt arbetssökande vid tidpunkten för semestern. Principen måste även anses omfatta den situationen då den försäkrades SGI varit skyddad på grund av vård av barn vid denna tidpunkt (jfr avgörande från Kammarrätten i Stockholm den 14 oktober 2009 i mål nr 406-09). Förvaltningsrätten finner således att den semester om drygt fem veckor som S.P. tog i direkt anslutning till period med vård av barn ska anses utgöra ett godtagbart avbrott i det aktiva arbetssökandet och inte föranleda en sänkning av hans SGI. Överklagandet ska därmed bifallas och Försäkringskassans beslut att sätta ned S.P:s SGI till noll kr ska upphävas.- Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Försäkringskassans beslut av den 5 januari 2010.

Kammarrätten i Sundsvall

Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa Försäkringskassans beslut. Kassan anförde bl. följande. Såvitt Försäkringskassan känner till finns i rättspraxis inget avgörande med innebörden att en försäkrad efter en period med föräldrapenning har rätt att med bibehållen SGI ta ut ”semester” eller med andra ord åtnjuta SGI-skydd trots att den försäkrade under arbetslöshet inte är aktivt arbetssökande. Det är Försäkringskassans uppfattning att S.P. inte ska åtnjuta SGI-skydd när han efter en period med föräldrapenning inte är aktivt arbetssökande.

S.P. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Han har varit anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen under hela den aktuella perioden och varit aktivt arbetssökande såväl före som efter det aktuella avbrottet som innefattade tid med vård av barn, då föräldrapenning uppbars, följt av drygt fem veckors semester i direkt anslutning till tid med vård av barn. I praxis har ett avbrott i det aktiva arbetssökandet på grund av normal semester godtagits. Förvaltningsrätten hänvisade i sitt avgörande till Kammarrätten i Stockholms dom den 14 oktober 2009 i mål nr 406-09. Enligt kammarrättens mening kunde principen om SGI-skydd under normal semester inte begränsas till att avse endast de fall då den försäkrade varit aktivt arbetssökande vid tidpunkten för semestern. Principen måste även omfatta den situation då den försäkrades SGI varit skyddad på grund av sjukskrivning vid aktuell tidpunkt. Han kan inte se varför det skulle vara skillnad om han före avbrott för semester är sjukskriven eller föräldraledig. Oaktat vad är båda frånvaroorsakerna sanktionerade från Försäkringskassan och ersättning lämnas baserad på SGI.

Domskäl

Kammarrätten i Sundsvall (2010-11-10, Sjödin, Ericsson, Tyni, referent) yttrade: Vad som förekommit i kammarrätten föranleder inte till annan bedömning än den förvaltningsrätten har gjort. Överklagandet ska således avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolen

Försäkringskassan överklagade kammarrättens dom hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja kammarrättens och förvaltningsrättens domar och fastställa Försäkringskassans beslut. Kassan anförde bl.a. följande. Enligt praxis får en arbetslös försäkrad behålla sitt SGI-skydd under den tid då han eller hon avbryter arbetssökandet på grund av semester. Praxis har medgett en semesterperiod om fem veckor. I RÅ 2010 ref. 107 har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att om arbetssökandet avbryts av en kortare sjukperiod som följs av en kortare semester men som inte sammantaget överstiger fem veckor är det fråga om sådant godtagbart avbrott som inte upphäver SGI-skyddet. S.P. var anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Han avbröt sitt arbetssökande för att uppbära föräldrapenning under sex veckor. Under denna tid omfattades han av SGI-skydd vid vård av barn. Omedelbart efter föräldraledigheten tog han fem veckors semester. Det sammanlagda avbrottet i arbetssökandet uppgick till elva veckor. - S.P:s SGI-skydd upphörde när föräldrapenningen upphörde. Om en arbetslös försäkrad även efter en längre period med sjukpenning eller efter en längre föräldraledighet kan tillåtas att behålla sin SGI skapas i praktiken ett nytt SGI-skydd på grund av semester. I sådant fall är det inte längre fråga om ett godtagbart avbrott i arbetssökandet.

S.P. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. I RÅ 2010 ref. 107 har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att en arbetslös försäkrad som tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod skulle få behålla sin SGI. Med sjukskrivning kan likställas att den försäkrade har haft föräldrapenning. Försäkringskassan menar att den period om sex veckors föräldraledighet och fem veckors semester som är aktuell i detta mål är för lång. Det saknas fog för att säga att kombinationen föräldraledighet följd av semester skulle vara tidsbegränsad till skillnad mot fallet att föräldraledigheten i stället övergått i studier, sjukdom eller något annat skyddsvärt förvärvsavbrott. Så länge den försäkrade är aktivt arbetssökande före en period med föräldraledighet eller sjukskrivning och i direkt anslutning till detta tar ut maximalt fem veckors semester från arbetssökandet ska den försäkrades SGI skyddas.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2012-02-02, Sandström, Almgren, Nord, Brickman, Jäderblom) yttrade: Skälen för avgörandet.

Av 3 kap. 5 § tredje stycket 3 AFL framgår att under tid då den försäkrade står till arbetsmarknadens förfogande får SGI:n under vissa förutsättningar inte sänkas. Bestämmelserna i punkt 3 gäller enligt 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst bl.a. för en försäkrad som är arbetslös och som är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI:n samt aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen.

Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. De aktuella reglerna har överförts till 26 kap.9 och 13 §§socialförsäkringsbalken.

Det författningsreglerade SGI-skyddet vid arbetslöshet har utvidgats i praxis genom att en arbetslös försäkrad får behålla sitt SGI-skydd under en kortare tid då han eller hon avbryter pågående arbetssökande på grund av semester (jfr FÖD 1986:27 och RÅ 2003 ref. 93). I RÅ 2010 ref. 107 har detta utvidgade SGI-skydd ansetts omfatta även en situation där en försäkrad har tagit semester i direkt anslutning till en kortare sjukperiod som infallit under pågående arbetslöshet, dvs. utan att den försäkrade mellan sjukperioden och semestern varit anmäld som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

I detta mål har den försäkrade tagit semester i direkt anslutning till en sex veckor lång föräldraledighet under pågående arbetslöshet. SGI-skyddet för arbetslösa måste enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening anses omfatta även denna situation. Överklagandet ska därför avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagande.

Föredraget 2011-12-14, föredragande Samuelsson, målnummer 250-11