RÅ 2010:19

Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.

Datainspektionen fann i beslut den 2 april 2007 att Ackordscentralen i Malmö AB (Ackordscentralen) i samband med publicering av konkursbouppteckning på Internet behandlat personuppgifter i strid med 10 § personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Datainspektionen förutsatte att Ackordcentralen skulle vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bolagets behandling av personuppgifter i fortsättningen skedde i enlighet med PUL.

Länsrätten i Stockholms län

Ackordscentralen överklagade beslutet och yrkade att länsrätten skulle besluta att bolaget inte hade handlat i strid med 10 § PUL vid publicering av en konkursbouppteckning i Custodia AB på Ackordscentralens hemsida. Till stöd för talan anfördes i huvudsak följande. De uppgifter som lades ut på hemsidan finns samtliga i konkursbouppteckningen som är en offentlig handling. Varje borgenär har rätt att få del av övriga borgenärers fordringar. - Ackordscentralen delar inte den tolkning av 10 § PUL och den avvägning av aktuella intressen som Datainspektionen gör, t.ex. att den omständigheten att uppgifterna tidigare var skyddade av banksekretessen talar mot att en publicering får ske. Denna omständighet anser Ackordscentralen skulle kunna tolkas på ett direkt motsatt sätt. När inte ens banksekretessen ger de enskilda ett skydd mot det konkursrättsliga regelsystemett finns det inte heller något hinder mot att i konkursen publicera aktuella uppgifter. En komparativ bedömning av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen bör ske så att de två regelsystemen är harmoniserade.

Datainspektionen vidhöll sitt beslut och anförde bl.a. följande. Datainspektionen vill understryka att personuppgifter i allmänna handlingar inte får publiceras enbart av skälet att de är tillgängliga och inte sekretessbelagda. Vid publicering på Internet av allmänna handlingar, som innehåller personuppgifter, måste därför bestämmelserna i PUL följas. Uppgifter om enskildas ekonomiska förhållande, t.ex. namn, kontonummer och saldo är känsliga ur ett integritetsperspektiv. Den enskildes intresse att uppgifterna inte publiceras på Internet väger över Ackordscentralens intresse.

Ackordscentralen genmälde bl.a. följande. Det ifrågasatta agerandet har inte gjorts för att tillgodose Ackordscentralens egna intressen. I stället har det gjorts för att på ett ändamålsenligt sätt uppfylla de arbetsuppgifter som åligger en konkursförvaltare, nämligen att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2007-10-25, ordförande Mihaic) yttrade: Det är i målet klarlagt att Ackordscentralens publicering av en konkursbouppteckning på Internet utgör behandling av personuppgifter som omfattas av PUL. Fråga i målet är om publiceringen strider mot PUL. - Personuppgifter får enligt 10 § PUL bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att uppfylla något av de i 10 § a - f PUL angivna syftena. De registrerade har i förevarande fall inte lämnat sitt samtycke till registreringen. Det krävs således att något av undantagen i 10 § a - f föreligger för att publiceringen inte skall strida mot PUL. I förevarande mål är framförallt undantaget i 10 § f PUL av intresse. Enligt denna bestämmelse får personuppgifter behandlas utan samtycke om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos den till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. - Ackordscentralen har anfört att det skulle innebära kostnader och avsevärda olägenheter för borgenärerna om dessa skulle tvingas beställa kopior av konkursbouppteckningen från tingsrätten eller konkursförvaltaren och att syftet med publiceringen har varit att på ett ändamålsenligt sätt uppfylla de arbetsuppgifter som åligger en konkursförvaltare, nämligen att ta till vara borgenärernas gemensamma rätt samt vidta alla de åtgärder som främjar en förmånlig och snabb avveckling av boet. Länsrätten finner att de ändamål för publiceringen som Ackordscentralen anfört utgör ett berättigat intresse. Detta intresse skall dock vägas mot de enskildas integritetsintresse. Ackordscentralen har härvid anfört att uppgifterna redan är offentliga. Länsrätten finner emellertid att de enskildas integritetsintresse i förevarande fall inte är obetydligt och att Ackordscentralens intresse inte kan anses väga tyngre än detta integritetsintresse. Undantag med stöd av 10 § f PUL föreligger därmed inte. Inte heller något annat undantag i 10 § PUL är tillämpligt. Ackordscentralens publicering av en konkursbouppteckning på Internet strider således mot PUL. Datainspektionen har därmed haft fog för sitt beslut varför överklagandet skall avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm

Ackordscentralen överklagade länsrättens dom och yrkade att publiceringen på Internet inte skulle anses strida mot PUL. Bolaget åberopade vad som tidigare anförts i målet.

Datainspektionen bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2008-02-08, Jansson, Wijkman, Cedermark, referent) yttrade: Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning att vid en intresseavvägning mellan de enskildas integritetsintresse och Ackordscentralens intresse av att på ett ändamålsenligt sätt fullgöra de arbetsuppgifter som åligger en konkursförvaltare får de enskildas integritetsintresse anses väga tyngre. Såsom länsrätten har funnit utgjorde därför Ackordscentralens publicering av konkursbouppteckningen på Internet en behandling av personuppgifter i strid med 10 § PUL. Överklagandet skall således avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet.

Ackordscentralen överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle besluta att Ackordscentralen inte skulle anses ha handlat i strid med 10 § PUL vid publicering av en konkursbouppteckning på Ackordscentralens hemsida. Ackordscentralen anförde bl.a. följande. Målet rör en konflikt mellan konkursrättsliga intressen och enskildas integritetsintressen. Intressenterna i ett konkursbo är i första hand alla konkursborgenärer, dvs. samma personer som PUL avser att skydda. De konkursrättsliga reglerna har tillkommit för att tillvarata deras intressen i konkursen. Vid de olika reglernas tillkomst har lagstiftaren haft fokus på helt olika situationer. Eftersom konkursrättsliga bestämmelser avser att reglera en specifik situation bör dessa regler vid en lagkonflikt få företräde framför de mer allmänna bestämmelserna i PUL.

Datainspektionen bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2010-01-29, Billum, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Finansbolaget Custodia AB försattes i konkurs vid Malmö tingsrätt den 28 augusti 2006. Till konkursförvaltare förordnades en person anställd vid Ackordscentralen i Malmö.

En konkursförvaltare ska enligt 7 kap. 13 § konkurslagen (1986:672) upprätta och till tingsrätten inge en bouppteckning med förteckning över boets tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska innehålla uppgift om varje borgenärs namn och postadress. I konkurs hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska till bouppteckningen bifogas uppgift om insättningsborgenärerna och deras fordringsbelopp med upplupen ränta.

Konkursbouppteckning upprättades i ärendet och ingavs till tingsrätten. Den innehöll namn, adress och inlåningsbelopp för ett stort antal enskilda fordringsägare och även uppgifter om personer som lånat pengar av finansbolaget. Den publicerades under hösten 2006 även på Ackordscentralens hemsida.

En konkursförvaltare har således skyldighet att upprätta en konkursbouppteckning och behöver för detta ändamål inte inhämta något samtycke från de enskilda borgenärerna eller gäldenärerna. När det gäller behandling av personuppgifter i form av publicering av en konkursbouppteckning på Internet kan emellertid bestämmelserna i PUL vara tillämpliga. Så var fallet vid den aktuella publiceringen.

Personuppgifter får enligt huvudregeln i 10 § PUL behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen. Även utan att samtycke lämnats får personuppgifter behandlas om behandlingen är nödvändig för att uppfylla vissa särskilt angivna syften. Således får enligt 10 § f personuppgifter behandlas utan samtycke om behandlingen är nödvändig för att ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige ska kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Huvudregeln är således att en publicering på Internet kräver samtycke från den registrerade. Eftersom sådant samtycke inte inhämtades av den personuppgiftsansvarige - i detta fall Ackordscentralen som innehavare av den aktuella hemsidan - krävs för publiceringen att det undantag från kravet på samtycke som anges i 10 § f PUL är tillämpligt.

Syftet med publiceringen uppges ha varit att underlätta konkursförvaltarens hantering av konkursen, att underlätta för enskilda insättningsborgenärer att bevaka sina fordringar samt att tillgodose allmänhetens krav på insyn i förfarandet.

Enligt Regeringsrättens uppfattning får den personuppgiftsansvarige i detta fall anses ha haft ett visst intresse av att underlätta den fortsatta hanteringen av konkursen. Några uppgifter om den faktiska betydelsen av den företagna åtgärden har emellertid inte lämnats av den personuppgiftsansvarige eller konkursförvaltaren.

Det nu nämnda intresset ska vägas mot de enskildas integritetsintressen. Den aktuella konkursbouppteckningen innehöll bl.a. uppgift om enskilda fordringsägares och låntagares namn och adress samt fordrings- och lånebelopp. Dessa uppgifter får betecknas som integritetskänsliga. Genom publiceringen på Internet blir uppgifterna lätt tillgängliga och kan komma att få mycket stor spridning. Enligt Regeringsrättens mening kan den personuppgiftsansvariges intresse inte anses väga tyngre än de enskildas intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Undantagsbestämmelsen i 10 § f PUL är således inte tillämplig. Ackordscentralens publicering av aktuell konkursbouppteckning på Internet strider därför mot PUL.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2010-01-13, föredragande Törnered, målnummer 1789-08