lagen.nu

Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser. Lag (2005:934).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:446, 2005:934

2 § För utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

3 § I denna lag avses med inlåningsverksamhet mottagande från allmänheten av återbetalningspliktiga medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst ett år.

4 § Inlåningsverksamhet får drivas bara av aktiebolag eller ekonomiska föreningar som är registrerade enligt 7 § hos Finansinspektionen.

Bestämmelser i andra författningar om aktiebolag eller ekonomiska föreningar gäller även för företag som driver inlåningsverksamhet, om inte annat följer av denna lag eller i övrigt är särskilt föreskrivet.

Kapitalkrav

5 § Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som driver inlåningsverksamhet skall ha ett bundet eget kapital som uppgår till minst tio respektive fem miljoner kronor. Om bolaget eller föreningen har euro som redovisningsvaluta och har haft det sedan bolaget eller föreningen bildades, skall det bundna egna kapitalet uppgå till minst det belopp i euro som motsvarade tio respektive fem miljoner kronor enligt den av Europeiska centralbanken då fastställda växelkursen. Har bolaget eller föreningen tidigare haft kronor som redovisningsvaluta, skall det bundna egna kapitalet uppgå till minst det belopp i euro som motsvarade tio respektive fem miljoner kronor vid bytet av redovisningsvaluta.

Kravet på bundet eget kapital i första stycket gäller inte inlåningsverksamhet som drivs av sådan ekonomisk förening som anges i 2 kap. 3 § första stycket 7 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Krav på ägare och ledning

6 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ha ett kvalificerat innehav i ett företag som driver inlåningsverksamhet eller ingå i företagets ledning.

Med kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget eller ingår i dess ledning, ska företaget snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i företaget, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2015:185).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:362, 2015:185

Registrering

7 § Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som avser att driva inlåningsverksamhet skall ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Om företaget uppfyller kraven i 5 § första stycket, 6 § första stycket samt 11 och 12 §§ skall registrering ske.

Finansinspektionen skall föra ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet.

Informationsplikt

8 § Ett företag som driver inlåningsverksamhet skall tydligt informera fordringsägaren om att mottagna medel inte omfattas av insättningsgarantin och att det innebär att medlen kan förloras om företaget försätts i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. Företaget skall också tydligt informera fordringsägaren om hur företaget avser att använda de mottagna medlen.

Informationen skall lämnas vid marknadsföring av inlåningsverksamheten och innan ett avtalsförhållande ingås. Informationen skall vidare under avtalstiden framgå av kontoutdrag och liknande material som rör fordringsförhållandet.

Beloppsbegränsning

9 § Behållningen för varje konsument som placerar sina medel hos ett företag som driver inlåningsverksamhet får uppgå till högst 50 000 kronor.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

10 § Bestämmelser om skyldighet för företag som driver inlåningsverksamhet enligt denna lag att medverka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett företag som är registrerat enligt 7 § ska på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen ska kunna kontrollera att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.

Finansinspektionen får, när den anser det nödvändigt, genomföra en undersökning hos företaget. Lag (2009:74).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:74, 2017:647

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen

10 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som driver inlåningsverksamhet. Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som driver inlåningsverksamhet.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:556).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:556

Revision

11 § I ett företag som driver inlåningsverksamhet skall minst en revisor väljas av bolagsstämman eller föreningsstämman.

Lagrumshänvisningar hit (3)

12 § Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i ett företag som driver inlåningsverksamhet.

Minst en revisor som bolagsstämman eller föreningsstämman har utsett ska vara auktoriserad revisor. Lag (2013:232).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:232

13 § Om en revisor vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett företag som driver inlåningsverksamhet får kännedom om förhållanden som kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar företagets inlåningsverksamhet, skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

Årlig kontroll

14 § Finansinspektionen skall minst en gång per år kontrollera att registrerade företag uppfyller villkoren i 5 § första stycket, 6 § första stycket, 8 §, såvitt avser erbjudanden riktade bara till andra än konsumenter, samt 9, 11 och 12 §§.

Ett registrerat företag skall på begäran lämna Finansinspektionen de upplysningar om inlåningsverksamheten som behövs för att inspektionen skall kunna fullgöra skyldigheten enligt första stycket.

Ingripanden

15 § Om någon driver sådan inlåningsverksamhet som avses i denna lag utan att vara registrerad, skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Den som är revisor i ett företag är dessutom på begäran av Finansinspektionen skyldig att lämna sådana upplysningar om den verksamhet som drivs av företaget som han eller hon har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag i företaget.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när den gäller ett erbjudande riktat till konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag.

Ett åsidosättande av informationsplikten i 8 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29-36 §§ marknadsföringslagen.

Om det saknas möjlighet att ingripa enligt marknadsföringslagen, får Finansinspektionen förelägga företaget att fullgöra informationsplikten. Om föreläggandet inte följs får inspektionen avföra företaget ur registret. Lag (2008:506).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:506

17 § Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när den gäller ett erbjudande riktat bara till andra än konsumenter, får Finansinspektionen förelägga företaget att fullgöra informationsplikten. Om föreläggandet inte följs får inspektionen avföra företaget ur registret.

Lagrumshänvisningar hit (1)

18 § Finansinspektionen får förelägga ett företag som driver inlåningsverksamhet att göra rättelse om företaget

Om en innehavare som avses i 6 § andra stycket inte uppfyller kravet i 6 § första stycket, får inspektionen förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen.

Om ett företag inte gör rättelse får inspektionen avföra det ur registret. Ett företag ska också avföras ur registret om det anmäler att det inte längre driver inlåningsverksamhet eller om det på annat sätt framgår att inlåningsverksamheten har upphört. Lag (2009:74).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:74, 2017:647

19 § Förelägganden enligt 15 §, 16 § tredje stycket samt 17 och 18 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall gälla omedelbart.

20 § Om ett företag avregistreras får Finansinspektionen bestämma hur avvecklingen av inlåningsverksamheten skall ske.

Överklagande

21 § Finansinspektionens beslut enligt 15 § andra stycket får inte överklagas. Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:647

Avgifter

22 § Ett företag som driver inlåningsverksamhet skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:299

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:299
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
  • 2. Ett företag som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver inlåningsverksamhet får fortsätta att driva verksamheten till den 1 januari 2005 eller, om ansökan om registrering har kommit in till Finansinspektionen senast vid den tidpunkten, till dess beslut om registrering har vunnit laga kraft.
  • 3. Bestämmelsen om beloppsbegränsning i 9 § skall inte gälla för ett företag som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver verksamhet med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1572) om ändring i bankrörelselagen (1987:617), punkten 2 första meningen i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:375) om ändring i bankrörelselagen (1987:617) eller punkten 2 första meningen i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:376) om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet.

Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2004:446
Rubrik
Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:934
Rubrik
Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:506
Rubrik
Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
Ikraft
2009-03-15
CELEX-nr
32005L0060
Omfattning
ändr. 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
SFS-nummer
2009:74
Rubrik
Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:362
Rubrik
Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:232
Rubrik
Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:556
Rubrik
Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2015-05-01
SFS-nummer
2015:185
Rubrik
Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Omfattning
ändr. 10, 18, 21 §§;nya 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§;rubr. närmast före 18 d, 18 g §§
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:647
Rubrik
Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation