RH 1993:121

Om Patent- och Registreringsverket återtar en anmälan om att årsredovisningar inte har getts in till verket och återtagandet sker efter det att tingsrätten har hållit förhandling i ärendet men innan beslut meddelats, medför återtagandet inte att ärendet kan avskrivas utan vidare prövning.

Stockholms tingsrätt (1992-11-27, rådmännen Göran Svedberg och Bengt Siversen samt tingsfiskalen Ulrika Hansson) förordnade att Z aktiebolag skulle träda i likvidation. Till grund för beslutet låg en anmälan från Patent- och Registreringsverket (PRV) om att bolaget inte hade inkommit till verket med årsredovisning för de två senaste åren.

Bolaget överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva det. Till stöd för sitt yrkande åberopade bolaget bl. a. att PRV hade återkallat sin anmälan till tingsrätten. I ett yttrande till hovrätten anförde PRV bl. a. att de efterfrågade årsredovisningarna hade inkommit till verket den 20 november 1992 och att verket samma dag hade skickat en återkallelseskrift till tingsrätten.

Svea hovrätt (1993-02-02, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring, hovrättsrådet Gertrud Holmquist samt t.f. hovrättsassessorerna Beatrice Hernqvist, referent, och Margareta Molin Stenberg) ogillade bolagets överklagande med följande motivering.

Enligt 13 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) får ett aktiebolag inte försättas i likvidation, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten blir styrkt att likvidationsgrunden har upphört. I praxis (se rättsfallet NJA 1989 s. 516) har slagits fast att en tingsrätt inte får grunda sitt beslut om likvidation på annat än vad som framkommit vid förhandlingen i ärendet. Innebörden härav är att tingsrättens handläggning av likvidationsärendet skall anses avslutad i och med att förhandling hållits i ärendet även om beslutet skulle meddelas senare. Detta betyder i sin tur att tingsrätten vid sin prövning av frågan om likvidation inte får ta hänsyn till om likvidationsgrunden har upphört efter det att förhandlingen avslutats. I det nu aktuella fallet höll tingsrätten förhandling i ärendet den 6 november 1992 och först därefter upphörde likvidationsgrunden.

En anmälan från PRV enligt 13 kap. 4 § första stycket 4 aktiebolagslagen om att årsredovisningar inte har getts in till verket kan enligt hovrättens mening inte återtas med verkan att tingsrätten skall avskriva målet utan prövning av frågan om bolaget är skyldigt att träda i likvidation såvitt det inte av återtagandet framgår att likvidationsgrunden upphört senast när förhandling i ärendet hölls. I överensstämmelse med vad som har anförts finner hovrätten att den återkallelse som PRV gjort i detta fall saknar betydelse för frågan om bolaget är skyldigt att träda i likvidation.

Målnummer Ö 4667/92