NJA 1989 s. 516

I ärende angående fråga om skyldighet för aktiebolag att träda i likvidation har TR inte - såsom det ålegat rätten - fattat beslut i anslutning till förhandling, som ägt rum inför tre lagfarna domare. I stället har ärendet uppskjutits för att bereda bolaget tillfälle att inge fullständiga redovisningshandlingar. Beslut om likvidation har därefter meddelats av TR:n bestående av endast en av de domare som hade deltagit vid förhandlingen. Bristerna i TR:ns handläggning av ärendet har ansetts utgöra grovt rättegångsfel och föranlett undanröjande av beslutet.

TR:n

Patent- och registreringsverket anmälde i okt 1987 till Nacka TR att Aktiebolaget L. Entreprenad inte hade sänt in årsredovisning för något av de två senaste räkenskapsåren. TR:n höll förhandling d 25 mars 1988. I fråga om den vidare handläggningen av ärendet vid TR:n hänvisas till vad som anföres i HD:s beslut nedan.

Domskäl

TR:n (rådmannen Kvillner) anförde i beslut d 21 april 1988: Eftersom bolaget inte har styrkt att årsredovisning har insänts till registreringsmyndigheten för något av de två senaste räkenskapsåren, förordnar TR:n att bolaget skall träda i likvidation.

Bolaget anförde besvär i Svea HovR och yrkade att likvidationsbeslutet skulle upphävas. Bolaget anförde att årsredovisningarna sänts in till patent- och registreringsverket d 6 april och behandlats där d 11 april 1988, varefter bolaget fått möjlighet att komplettera handlingarna senast d 11 maj.

Bolaget anförde även besvär över domvilla, bestående i att TR:n avgjort ärendet med endast en lagfaren domare.

HovR:n (hovrättslagmannen Lunning samt hovrättsråden S Holmbergh och Wedin, referent) anförde i beslut d 15 juni 1988: TR:ns beslut har ännu inte vunnit laga kraft. HovR:n uppfattar därför bolagets yrkande rörande domvilla som att HovR:n - enligt grunderna för 50 kap 26 § RB - skall undanröja beslutet på grund av grovt rättegångsfel.

Avgörande för frågan om något likvidationsbeslut bort meddelas är enligt 13 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen om det under ärendets handläggning vid TR:n blivit styrkt att likvidationsgrunden upphört.

TR:ns handläggning av målet avslutades i och med beslutet d 21 april 1988. Det framgår inte av TR:ns akt att bolaget före beslutets meddelande där skulle ha styrkt att likvidationsgrunden upphört eller att det skulle råda tvist om detta. TR:n har alltså inte förfarit felaktigt.

Besvären lämnas utan bifall.

Bolaget (ombud advokaten H.H.) anförde besvär och yrkade att likvidationsbeslutet skulle upphävas.

Patent- och registreringsverket avstyrkte bifall till besvären.

TR:n avgav efter förordnande av HD yttrande i målet.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Holmstrand, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut: Skäl. Av handlingarna - - - se HD:s beslut - - - likvidationsanmälan kvarstod.

Trots att det av bolagets egna uppgifter vid förhandlingen d 25 mars 1988 framgick att erforderliga handlingar då inte sänts in till patent- och registreringsverket måste bolagets inställning uppfattas så att bolaget motsatte sig att TR:n meddelade beslut om skyldighet för bolaget att träda i likvidation. Ärendet var därför att anse som tvistigt. TR:n, som avgjort ärendet med en domare, har således inte varit domför. TR:ns och HovR:ns beslut skall därför undanröjas och ärendet visas åter till TR:n för erforderlig behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns och TR:ns beslut samt visar ärendet åter till TR:n för erforderlig behandling.

HD (JustR:n Jermsten, Gad, referent, Solerud, Svensson och Danelius) fattade följande slutliga beslut:

Domskäl

Skäl. Av handlingarna framgår följande. Patent- och registreringsverket anmälde i en d 27 okt 1987 till Nacka TR inkommen skrivelse, att bolaget inte hade sänt in årsredovisning för något av de två senaste räkenskapsåren. Med anledning härav utfärdade TR:n kallelse på bl a bolaget till förhandling d 25 mars 1988. Kallelsen delgavs bolaget. Vid TR:ns förhandling bestod rätten av tre lagfarna domare. Bolaget var tillstädes genom ställföreträdaren Lennart Lindblad. Denne uppgav att årsredovisningshandlingar för räkenskapsåren 1984-1986 var upprättade, men att de ännu inte hade ingivits till patent- och registreringsverket. Han uppgav vidare att detta beräknades kunna ske följande vecka, då revisorn hade skrivit under handlingarna. Lennart Lindblad underrättades om att beslut skulle komma att meddelas genom att hållas tillgängligt på rättens kansli fredagen d 8 april 1988 från kl 14.00.

I TR:ns akt finns på dagboksbladet anteckningar d 8 april 1988 dels om ett telefonsamtal och dels om ett beslut. Genom samtalet hade patent- och registreringsverket meddelat att årsredovisningshandlingar för d 31 dec 1983 var de senaste som skickats in. Genom beslutet hade TR:n uppskjutit meddelandet av beslut till d 21 april 1988 kl 14.00 då beslutet skulle meddelas genom att hållas tillgängligt på rättens kansli.

Sistnämnda dag meddelade en av de tre domarna beslut vari bl a förordnades att bolaget skulle träda i likvidation, eftersom bolaget inte styrkt att årsredovisning för något av de senaste två räkenskapsåren hade insänts till registreringsmyndigheten.

TR:n har i sitt yttrande anfört bl a följande. Med anledning av uppgifterna vid förhandlingen d 25 mars 1988 sköt TR:n upp frågan om bolagets likvidation till d 8 april 1988. Någon dag dessförinnan tog TR:n kontakt med patent- och registreringsverket för att höra efter om de utlovade handlingarna blivit insända. Så hade inte skett. TR:n bestämde dock för säkerhets skull att beslut i likvidationsfrågan skulle skjutas upp till d 21 april 1988. Innan beslut om likvidation meddelades denna dag undersökte TR:n åter om årsredovisningar sänts in. Även denna gång fick TR:n beskedet att några årsredovisningar inte kommit patent- och registreringsverket tillhanda. Eftersom bolaget inte styrkt att årsredovisningar sänts in till patent- och registreringsverket meddelade TR:n likvidationsbeslut. Enligt TR:ns mening var denna fråga inte att anse som tvistig.

Patent- och registreringsverket har i HD uppgett att årsredovisningshandlingar för räkenskapsåren 1985 och 1986 inkom till verket d 11 april 1988 men att de var ofullständiga varför likvidationsanmälan kvarstod.

Enligt 13 kap 5 § aktiebolagslagen (1975:1385) har det ålegat TR:n att vid förhandlingen d 25 mars 1988 pröva frågan om skyldighet för bolaget att träda i likvidation. Eftersom beslutet måste grundas på vad som framkommit vid förhandlingen, är det tydligt att det ankom på TR:n i den sammansättning den hade vid förhandlingen att besluta i ärendet.

Emellertid har, såvitt framgår av handlingarna, TR:n, som vid förhandlingen bestod av tre lagfarna domare, inte fattat något beslut i anslutning till förhandlingen. I stället har avgörandet i ärendet, i strid med lagens intentioner, uppskjutits två gånger för att bereda bolaget tillfälle att inge fullständiga redovisningshandlingar. Beslutet d 21 april 1988 om likvidation meddelades inte av TR:n i dess sammansättning vid förhandlingen utan av endast en av de då deltagande domarna.

På grund av de angivna bristerna i TR:ns handläggning av likvidationsärendet, vilka utgör grovt rättegångsfel, skall TR:ns och HovR:ns beslut undanröjas och ärendet visas åter till TR:n för erforderlig behandling.

Domslut

HD:s avgörande. HD undanröjer HovR:ns och TR:ns beslut samt visar ärendet åter till TR:n för erforderlig behandling.

JustR Svensson anförde till utveckling av sin mening: Enligt 13 kap 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall rätten förordna att aktiebolag skall träda i likvidation, bl a om bolaget ej har enligt 11 kap 3 § samma lag sänt in årsredovisning för något av de senaste två räkenskapsåren. Fråga om likvidation på denna grund prövas på anmälan av patent- och registreringsverket. I 13 kap 5 §, som rör förfarandet hos rätten, anges att rätten, när sådan anmälan görs, genast skall kalla bolaget samt aktieägare och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för rätten på utsatt dag, då fråga om skyldighet för bolaget att träda i likvidation skall prövas. Av förarbetena till sistnämnda paragraf framgår att frågan om likvidationsskyldighet skall prövas på grundval av vad som framkommer vid inställelsen den utsatta dagen. Föredragande statsrådet angav särskilt att han inte funnit anledning att öppna möjlighet till beslut om uppskov för att ärendet skulle kunna avgöras vid ett senare tillfälle (prop 1975:103 s 506). Beslut om likvidation meddelas dock ej, om det styrkes att likvidationsgrunden upphört under ärendets handläggning i TR:n. Sistnämnda bestämmelse, som tillkommit bl a för att ge försumliga bolag tillfälle att ge in behöriga redovisningshandlingar till patent- och registreringsverket innan rätten tar ställning till likvidationsfrågan, sammanställd med vad som nyss nämnts om att uppskov med likvidationsbeslutet inte är tillåtet, innebär att bolaget kanundgå likvidation genom att ge in behöriga redovisningshandlingar till patent- och registreringsverket senast samma dag som inställelsen för prövning av likvidationsfrågan äger rum. Rätten är oförhindrad att på vanligt sätt förordna att beslut i ärendet skall meddelas viss senare dag men detta beslut skall vara grundat på material som tillförts ärendet senast vid inställelsen. Om emellertid bolaget vid inställelsen upplyser att behöriga redovisningshandlingar har ingivits till patent- och registreringsverket men inte då förmår styrka påståendet och TR:n efter inställelsen men före beslutets meddelande får bevis på att påståendet var riktigt, bör TR:n kunna underlåta att försätta bolaget i likvidation, om förhållandena är sådana att bolaget eljest efter resning enligt 58 kap 1 § 1 st 3 RB skulle kunna få beslutet undanröjt (jfr NJA 1980 s 19).

TR:ns förordnande om att beslut i likvidationsärendet skulle meddelas senare har inneburit att prövningen av likvidationsfrågan uppskjutits för att ge bolaget tillfälle att undgå likvidation genom att ge in behöriga handlingar efter inställelsen men innan TR:n meddelade sitt beslut. Ett sådant förfarande får anses vara ett grovt rättegångsfel.

Ett ärende om likvidation får anses vara tvistigt om bolaget motsätter sig beslut om att det skall träda i likvidation; att bolaget vitsordar de faktiska omständigheter som enligt lagen skall leda till likvidationsbeslut ändrar inte ärendets tvistiga karaktär. TR:n har därför förfarit rätt när den handlagt ärendet vid inställelsen i en tremannasammansättning. Beslutet om att bolaget skulle träda i likvidation har emellertid fattats av en ensam domare, trots att ärendet alltjämt fick anses vara tvistigt. Detta var också ett grovt rättegångsfel.

Mest anmärkningsvärt är emellertid att beslutet att bolaget skulle träda i likvidation meddelades, inte av TR:n i dess sammansättning vid förhandlingen d 25 mars, utan av endast en av de då deltagande domarna. Detta var ytterligare ett grovt rättegångsfel.

På grund av de angivna bristerna i TR:ns handläggning av likvidationsärendet, skall HovR:ns och TR:ns beslut undanröjas och ärendet visas åter till TR:n för erforderlig behandling.