RH 1993:39

Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet har ansetts vara sådan sammanslutning som enligt 3 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt är befriad från skattskyldighet.

D.F. avled den 6 oktober 1989 och efterlämnade som dödsbodelägare en broder och två universella testamentstagare. Bobehållningen fastställdes efter rättelse till 165 907 kr. Enligt ett av den legala arvingen godkänt testamente tillföll en hälft av kvarlåtenskapen Stiftelsen Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet (stiftelsen). I testamentet föreskrevs bl.a.: Medlen skall användas till internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran, utbildning samt till hjälp och vård av behövande åldersstigna, sjuka och handikappade.

Bollnäs tingsrätt (1990-05-14, tingsnotarien Marjut Sandström) registrerade bouppteckningen, varvid en lott om 82 953 kr utlades på stiftelsen och fastställdes arvsskatten på denna lott till 11370 kr.

Stiftelsen anförde besvär och yrkade att den skulle befrias från arvsskatt. Till stöd för sitt yrkande anförde stiftelsen bl.a.: Som framgår av ändamålsbestämmelsen i stiftelsens stadgar har den bl.a. till syfte att främja barns och ungdoms vård och fostran, och för det syftet skall användas bl.a. allt som tillfaller stiftelsen genom testamente. I enlighet därmed har stiftelsen hittills alltid varit befriad ifrån arvsskatt i det betydande antal fall, där stiftelsen fått pengar genom testamente.

Stiftelsen bifogade som skriftlig bevisning stadgar. I dessa anges som stiftelsens ändamål följande.

1. Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran, utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade. Medel, som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för här angivet ändamål.

2. Stiftelsen skall även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder, men efter prövning från fall till fall även på annat håll.

3. Därjämte skall Stiftelsen främja bibelmission samt tidningsmission och annan litteraturmission i Sverige och andra länder.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären och anförde: Både enligt förordnandet i testamentet och stiftelsens stadgar kan medlen användas såväl för internationell hjälpverksamhet i allmänhet som för vissa uppräknade arvsskattebefriade ändamål. Det är inte heller visat att stiftelsen genom sin verksamhet använder sådana medel som här avses huvudsakligen för arvsskattebefriade ändamål.

Hovrätten för Nedre Norrland (1993-03-02), hovrättsråden Hans-Göran Englund och Anja Brandoné samt hovrättsassessorn Lena Jonsson, referent) biföll stiftelsens ändringsyrkande och anförde: Enligt 3 § lagen om arvsskatt och gåvoskatt är från skattskyldighet befriad stiftelse eller sammanslutning, som har till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta.

Av stiftelsens stadgar framgår att dess verksamhet huvudsakligen avser främjande av sådant ändamål som anges i den nyssnämnda bestämmelsen. Även av testamentsförordnandet följer att de testamenterade medlen skall användas till sådant ändamål. - På grund av det anförda skall arvsskatt inte utgå på den testamentslott som tillkommer stiftelsen.

Målnummer Ö 252/90