RH 1994:106

Ersättning till tolk har fastställts med avvikelse från gällande tolktaxa eftersom det ansetts försvarligt och önskvärt att tolken lagt ned ett förberedelsearbete på målet som går utöver vad som är brukligt.

I ett mål vid Örebro tingsrätt mellan allmän åklagare och fyra vietnamesiska medborgare angående försök till grovt rån m.m. förordnades S.Y.L.T. till tolk vid huvudförhandlingen den 14 november 1992. Huvudförhandlingen pågick i cirka åtta timmar. Tingsrätten dömde de tilltalade för bl.a. försök till grovt rån till fängelse vardera tre år sex månader. S.Y.L.T. begärde ersättning av allmänna medel med 1 508 kr, varav 1 028 kr för arbete, 180 kr för tidsspillan, 240 kr för resa och 60 kr för traktamente. Därutöver yrkade hon ersättning för tre timmars förberedelsearbete.

Örebro tingsrätt (1992-11-24, tingsfiskalen Inga-Lill Staffansson jämte nämnd) tillerkände S.Y.L.T. ersättning av allmänna medel med 1 508 kr fördelat i enlighet med yrkandet. Yrkandet om ersättning för förberedelsearbete lämnades emellertid utan bifall.

S.Y.L.T. besvärade sig och yrkade fullt bifall till sitt vid tingsrätten framställda ersättningsanspråk. Hon anförde därvid bl.a.: Målet var omfattande med fyra vietnamesiska medborgare som tilltalade. För att kunna utföra tolkuppdraget på ett tillfredsställande sätt måste hon förbereda sig inför huvudförhandlingen genom att studera förundersökningsprotokollet.

Domstolsverket bestred ändring och anförde: Domstolsverket har med stöd av förordningen (1979:291) om tolktaxa fastställt tolktaxa (DVFS 1992:18, B 85). I taxan anges bl.a. att som arvodesgrundande tid räknas den sammanlagda tid under en och samma dag som tolken står till myndighetens förfogande. Tiden räknas från den tidpunkt till vilken tolken är kallad och har infunnit sig. Det är således endast tjänstgöringstiden inför myndighet som är arvodesgrundande. Det får anses ligga i sakens natur att det blir ett visst förberedelsearbete inför varje tolkuppdrag. Om uppdraget tar längre tid i anspråk att utföra inför domstolen är det naturligt att förberedelserna blir mer tidskrävande än i ett enkelt och föga tidskrävande uppdrag. Tolken honoreras härför genom att ersättning erhålles för längre tid på det utförda uppdraget. Viss förberedelse är såldes inbyggd i taxans ersättningsnorm. Enligt Domstolsverkets mening är tingsrättens beslut riktigt.

Göta hovrätt (1993-09-15, hovrättslagmannen Lars Lunning, hovrättsrådet Jan Ström och t.f. hovrättsassessorn Lars Vestergren, referent) tillerkände S.Y.L.T. ersättning med ytterligare 354 kr för förberedelsearbete samt anförde som skäl för beslutet: Enligt den av Domstolsverket fastställda tolktaxan får ersättningsbeloppet enligt taxan överskridas, om uppdraget har varit av särskilt svår beskaffenhet. Vid tillämpningen av denna undantagsregel är det naturligt att falla tillbaka på den grundläggande föreskriften i 5 kap. 8 § rättegångsbalken, nämligen att en tolk har rätt till skälig ersättning för arbete som uppdraget har krävt. Häri ligger att det bör finnas utrymme för att tillämpa tolktaxans undantagsregel även i andra fall än de som Domstolsverket har angett som exempel (att tolkuppdraget har avsett flera språk eller att uppdragets art har krävt fackkunskap inom ett ovanligt område).

Målet vid tingsrätten rörde försök till grovt rån med fyra häktade vietnameser som tilltalade och med ytterligare en vietnames som målsägande. De tilltalade företräddes av var sin försvarare och målsäganden av ett målsägandebiträde, en omständighet som tyder på att det förelåg motstridiga intressen mellan de inblandade. Det rörde sig om en koncentrerad huvudförhandling (åtta timmar under en dag).

Under angivna förhållanden har det varit både försvarligt och önskvärt att tolken har lagt ned ett förberedelsearbete på målet som går utöver vad som är brukligt. Tolktiden, och därmed även huvudförhandlingstiden, har därigenom kunnat nedbringas så att det har blivit möjligt att genomföra rättegången under en enda huvudförhandlingsdag. Det av domstolsverket anförda argumentet - att tolken kompenseras för sitt förberedelsearbete ju längre huvudförhandlingen fortskrider - förlorar därmed i betydelse.

Sammantaget finner hovrätten att omständigheterna varit så speciella att det är befogat att i detta mål tillämpa tolktaxans undantagsregel.

På grund härav, och då den angivna förberedelsetiden om tre timmar får anses skälig, bör S.Y.L.T. tillerkännas ytterligare ersättning. Ersättning bör bestämmas i enlighet med vad som gäller för påslag enligt tolktaxans arvodesnivå I, dvs. med 354 kr motsvarande 59 kr per påbörjad halvtimme.

Målnummer Ö 1420/92