RH 1994:130

Fråga om avräkning av tid för frihetsberövande då skyddstillsyn undanröjs och påföljden bestäms till fängelse.

K.M. dömdes av Falu tingsrätt den 25 april 1994 för bl.a. tillgreppsbrott till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Han var i målet frihetsberövad som anhållen och häktad under tiden den 4 till den 25 april 1994. Tingsrätten beslutade vid huvudförhandlingen den 25 april 1994 att K.M. skulle omhändertas enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken. Han fördes till behandlingshem den 26 april 1994.

Sedan K.M. avvikit från pågående behandling förde åklagaren talan vid tingsrätten och yrkade att skyddstillsynen skulle undanröjas och påföljden bestämmas till fängelse samt att K.M. omedelbart skulle omhändertas. Tingsrätten beslutade den 7 oktober 1994 om omhändertagande av K.M. enligt 28 kap. 11 § 1 st brottsbalken; beslutet verkställdes den 16 oktober 1994.

Falu tingsrätt (1994-10-19, tingsfiskalen Mikael Swahn samt nämndemännen Christer Falk, Erik Lundin och Rolf Norstedt) undanröjde genom beslut den ådömda skyddstillsynen och bestämde påföljden till fängelse i åtta månader. I beslutet förordnades att K.M. skulle vara omhändertagen enligt 28 kap. 11 § 3 st brottsbalken till dess att beslutet vann laga kraft, samt att fängelsestraffet skulle till en tid av 22 dagar anses verkställt i anstalt. Avräkningen avsåg anhållnings- och häktestiden jämte en dag för omhändertagandet enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken.

K.M. överklagade tingsrättens beslut och yrkade undanröjande av detsamma eller i vart fall nedsättning av fängelsestraffet.

Svea hovrätt (1994-11-16, hovrättslagmannen Lars-Olov Hillerudh, hovrättsrådet Sture Holmbergh samt t.f. hovrättsassessorn Lars Werkström, referent) fastställde tingsrättens beslut och förordnade att fängelsestraffet till en tid av 51 dagar skulle anses verkställt i anstalt.

Beträffande avräkning av frihetsberövande anförde hovrätten följande.

K.M. skall - som tingsrätten funnit - tillgodoräknas den tid han varit frihetsberövad som anhållen och häktad liksom det dygn han var omhändertagen enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken, sammanlagt 22 dagar. Han skall därutöver tillgodoräknas den tid han varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § 3 st brottsbalken, eller 29 dagar. Tillgodoräknande skall däremot inte ske av de dagar han varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § 1 st brottsbalken (se 33 kap. 5 § 2 st 3. brottsbalken, jfr NJA 1989 s. 165).

Målnummer Ö 4303/94