RH 1995:14

Tingsrätten har kungörelsedelgett part en tredskodom trots att parten ställt ombud för sig i målet. Återvinningsfristen har inte börjat löpa i och med kungörelsedelgivningen.

Genom tredskodom den 15 april 1994 ogillade Sollentuna tingsrätt S.S:s talan mot B.M.. Tingsrätten beslöt den 11 juli 1994 att S.S. skulle delges tredskodomen genom kungörelsedelgivning, vilket därefter skedde. I kungörelsen angavs att ansökan om återvinning måste ha inkommit till tingsrätten senast den 22 augusti 1994. S.S. ansökte den 12 oktober 1994 om återvinning. Ansökningen avvisades av tingsrätten.

S.S. överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att det skulle undanröjas. Han anförde därvid att han inte tagit del av kungörelsen, eftersom han under den aktuella tiden var på semester utomlands. B.M. bestred ändring.

Svea hovrätt (1994-12-14, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring, hovrättsrådet Rolf Lundmark och t.f. hovrättsassessorn Tore Gissin, referent) undanröjde tingsrättens beslut och visade målet åter till tingsrätten. Hovrätten lämnade följande motivering.

Part mot vilken tredskodom har getts har rätt att ansöka om återvinning inom en månad från den dag domen delgavs honom.

Av 7 § delgivningslagen framgår att delgivning med enskild person skall ske genom att handlingen överbringas till honom. I 11 § samma lag föreskrivs att om den med vilken delgivning skall ske har ställt ett ombud för sig i målet, bör en sådan handling som ombudet är behörigt att mottaga överbringas till ombudet. Enligt 12 kap. 14 § första stycket 2 rättegångsbalken ger en rättegångsfullmakt behörighet för ombudet att å partens vägnar angående saken mottaga delgivning av andra handlingar än föreläggande om personlig inställelse för parten.

Eftersom S.S. anlitat ombud i målet, borde tredskodomen ha delgetts ombudet; i vart fall borde så ha skett när tingsrätten inte kunde på sedvanligt sätt delge tredskodomen med S.S. personligen. Så har inte skett. Förutsättningar har därför inte förelegat för kungörelsedelgivning av tredskodomen. Tidsfristen för ansökan om återvinning har därmed inte börjat löpa vid den tidpunkt som tingsrätten har antagit. Grund har därför saknats för tingsrätten att avvisa återvinningsansökningen.

Målnummer Ö 4016/94