RH 1995:157

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 3 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: E.N. har den 25 juni 1994 omkring kl 00.25 fört moped på Bygatan på Ulvön i Örnsköldsviks kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till minst 0,91 milligram per liter. Hans framförande av fordonet har inneburit påtaglig fara för trafiksäkerheten då han, som varit avsevärt påverkad av alkohol, fört mopeden på en väg där många personer befunnit sig

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: rattfylleri (4 § 1 st trafikbrottslagen).

Skäl: När det gäller frågan huruvida brottet är att rubricera som grovt rattfylleri föreligger till ledning för bedömningen ett avgörande av Högsta Domstolen i NJA 1995 s. 232. Enligt detta rättsfall bör i fråga om rattfylleri med moped, även i fall där föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 0,50 milligram per liter i hans utandningsluft, som princip gälla att, om inte omständigheterna är särskilt försvårande, brottet hänförs till normalgraden av rattfylleri. Alkoholkoncentrationen i E.N:s utandningsluft har efter färden uppgått till minst 0,91 milligram per liter. Han har kört mopeden ungefär 200 meter längs en gata där många människor uppehållit sig. Han har emellertid anpassat sitt körsätt till den rådande trafiksituationen och framfört mopeden med låg hastighet, varför faran för övriga trafikanter inte kan ha varit överhängande. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit beträffande färden föreligger, trots den förhållandevis höga alkoholkoncentrationen, inte sådana särskilt försvårande omständigheter som gör att rattfylleribrottet bör bedömas som grovt. E.N. skall därför dömas för rattfylleri av normalgraden.

Påföljd: 120 dagsböter.

Skäl: Påföljden bör bestämmas till ett kraftigt bötesstraff.